תפריט חיפוש

עמוד בדירה שלא מופיע בתוכנית המכר

ד"ר אברהם בן עזרא

האם מגיע לדיירים פיצוי על קיומו של עמוד בדירה אשר הוא מהווה כורח או אילוץ מוצדק מבחינת ביצוע - למשל, עמוד קונסטרוקטיבי, או עמוד הנועד להסתיר צנרת ביוב?

לפעמים הקונה מקבל את דירתו ומופתע מקיומו של עמוד או מקיומה של בליטה בדירה - שאינם מופיעים בתוכנית המכר. לפעמים, הקונה רואה את אי ההתאמה במהלך הבניה של הדירה ומודע לקיומה אולם אינו יכול לעשות דבר בנדון כי אין לו שום זכות להתערב במהלך הבניה. גם אם יאמר לקבלן או לנציגו באתר כי הבליטה או העמוד אינם לרוחו, ואינם מופיעים בתוכניות, התשובה שיקבל תהיה - מדובר בצורך קונסטרוקטיבי או בכיסוי של צנרת.

בית המשפט המחוזי בתל אביב דן בסוגיה זו בת"א 1208/96 אלברט אוחיון ואח' נ' עזרא חממי ואח', פסק דין חלקי מאת השופט משה טלגם, [פורסם ב"פדאור"], וקבע פיצוי בשווי 650 דולר לכל עמוד שאינו מופיע בתכנית המכר.

על פסק דין זה הוגש ערעור - ע"א 7298/00, ע"א 7396/00 בסט דוד סמואל נ' חממי עזרא ואח', בית המשפט העליון, שופטים: אשר גרוניס, סלים ג'ובראן, דבורה ברלינר, ובפסק הדין של בית המשפט העליון יש התייחסות לסוגיה ואישור הפיצוי בשווי האמור.

להלן ציטוט סעיף 20 מפסק הדין:

20. עמודים קונסטרוקטיביים: בפסק-הדין החלקי צוין, כי בחדרים מסוימים בדירות הופיעו עמודים לא מתוכננים אשר כונו "עמודים קונסטרוקטיביים" או "בליטות", או "צינורות תברואה" (להלן: עמודים קונסטרוקטיביים"), שלא לפי תוכניות הבנייה שנמסרו לרוכשי הדירות. השופט טלגם ז"ל קיבל את עמדת המומחה זלינגר, כי תכנון טוב יותר יכול היה למנוע בליטות אלה. משום שהבליטות מכוערות ופוגמות בפונקציונאליות של הדירה נקבע, כי "דייר שבחדרו עמוד כזה יפוצה בסך 650 דולר". בפסיקתא חזר השופט מ' אלטוביה על הקביעה, כי דייר שבדירתו עמודים קונסטרוקטיביים יפוצה בגין ירידת ערך הדירה בסכום של 650 דולר לכל חדר, שבו מופיעים עמודים שכאלה, וכי הפיצוי בסעיף זה יחושב בשקלים נכון ליום חוות דעתו של השמאי מנצבך, קרי ליום 11.4.00, וישא הפרשי הצמדה וריבית כדין מאותו יום ועד לתשלום המלא בפועל. בתיקון נוסף, קבע השופט מ' אלטוביה ביום 27.1.04, כי פיצוי בסך 650 דולר יינתן רק בגין כל עמוד שאינו מופיע בתוכניות המקוריות (ס' 7 לפסיקתא ופסיקתא מיום 27.1.04 בכתב יד).

מדובר במפגע תפקודי העלול להוות פגם אסתטי או ליצור קושי בהעמדת ריהוט, ובכל מקרה פגם המהווה גריעה משימוש בדירה ועל כן הוא כרוך בפיצוי.