אין הנחתום מעיד על עיסתו  |  וכיהנו לי  |  עמדת הקבלן עלולה להיות לו לרועץ  |  הפער המדומה  |  חוות דעת אובייקטיבית: מומחה נטול פניות  |  מנגנון הנעילה של דלת הכניסה לדירה  |  נאוה דנון  |  הכן בקיץ ביתך לחורף  |  שאלה מוסרית הגדולה מבית המשפט  |  נערץ ומוכפש  |  תכנון – תוך מבט קדימה  |  "זכות הקבלן לבצע תיקונים" – יתרון לקונה ובעיה למוכר  |  מומחי בית המשפט: האכזבה הגדולה  |  קיצוניות בביטול ליקויי בניה  |  תפקיד מומחה – מסתכם במומחיותו  |  בריונות ומומחיות  |  טובה שטרסברג-כהן, שופטת (בדימוס) של בית המשפט העליון  |  הכול צפוי  |  זכויות דיירים בנושא חיפויי אבן  |  הנאחזים בקרנות המזבח  |  מהנדסים ללא הכשרה  |  מעקף לסכנה  |  זכויות הדיירים ברכישת דירה מקבלן  |  לא בכל מקרה נדרש דיוק  |  הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חייבת לדון בבקשת הקלה  |  ביקשתי שינויים בדירה – והקבלן היום טוען כי הוא פטור מאחריות  |  חקיקת המשנה בישראל לעומת מדינות אחרות  |  מומחה אינו מוסמך לקבוע שיעורו של פיצוי  |  חוק המכר [דירות] – בא רק להוסיף  |  האחריות האישית של מנהל חברה קבלנית  |  ניסיונו של בית המשפט לאפשר לדיירים לבצע את התיקונים בפועל  |  הדיירים הרואים את הדירה – גם הם זכאים לפיצוי בגין ליקויים בה  |  התניה של מתן שירותים ציבוריים – בתשלום למטרה ציבורית  |  הכותל המערבי  |  הסיכון בהסכמה למתן פסק דין על דרך הפשרה  |  
תאריך ושעה
 
מונה:

דף הבית >> אדריכלות והנדסה >> פיקוח עליון - אדריכלי והנדסי
 
פיקוח עליון – הנדסי ואדריכלי
מאת: ד"ר אינג' אברהם בן עזרא
 
האם ישנה הגדרה בחוק המפרטת פיקוח עליון מהו?
מהם השלבים/ הצמתים שבהם מחויב האדריכל כמפקח עליון, לבדוק את אתר הבנייה?
בהיותי אדריכלית שאכפת לה מהתוצאה הסופית, קשה לי "להפקיר" את התכניות ואת ביצוען ללא שליטתי, אך מצד שני אני מוצאת את עצמי מפקחת יותר ממה שדרוש, ולכן ההבהרות בנושא זה חיוניות.
 
להלן ציטוט מתוך תקנות התכנון והבניה (פיקוח עליון על הבניה), התשנ"ב-1992:
 
1. הגדרות
"פיקוח עליון " - פיקוח על בניית מבנה או חלקים ממנו כמפורט בתקנות אלה;
"עורך בקשה", "מתכנן שלד הבנין", "אחראי לביקורת", "אחראי לביצוע השלד", "מנהל עבודה", ו"תכנית קונסטרוקציה" - כמשמעותם בתקנות התכנון;
"מעבדה מאושרת" - כמשמעותה בסעיף 12(א) לחוק התקנים, התשי"ג-1953;
"תקנות התכנון" - תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970;
"מורשה להיתר" - כמשמעותו בסימן ב' של פרק ה'3 לחוק;
"קבלן ראשי" - מי שנתמנה כקבלן אחראי לענין היתר הבניה כמפורט בתקנות התכנון.
 
2. חובת קיום פיקוח עליון
(א) מורשה להיתר, מתכנן שלד הבנין או מומחה לדבר בתחום שהוא תכנן, חייבים בקיום פיקוח עליון , כל אחד בתחומו, לפי סעיף 158כז לחוק, וכן חייבים בפיקוח עליון כל אחד מהמנויים לעיל ועורכי בקשה להיתר, לגבי הבניה כפי שפורטה במסמכי הבקשה להיתר, אף אם היתר לבניה ניתן שלא לפי פרק ה'3 לחוק.
(ב) אין בחובת קיום פיקוח עליון לפי תקנות אלה כדי לגרוע מחובת הביקורת על הבניה בידי האחראים לה לפי תקנות התכנון.
 
3. משך הפיקוח העליון
משך הפיקוח העליון יהיה מתחילת ביצוע עבודות הבניה ועד להשלמתן והוצאת תעודת גמר למבנה; לענין זה, "תחילת ביצוע עבודות הבניה" - סימון המיתווה באתר הבניה או נטילת דגימות קרקע מאתר הבניה או ביצוע עבודות עפר, לפי המוקדם.
 
4. פירוט הפיקוח העליון (תיקון התשנ"ח)
הפיקוח העליון יכלול פעולות אלה: -
(1) בקרה להבטחת התאמת ביצוע הבניה באתר למסמכי ההיתר על נספחיו, ובכללה התאמה לתכניות הקונסטרוקציה ולתכנית הסידורים הסניטריים;
(2) הדרכה ומתן הנחיות לאחראי על הבקורת בתחום שעליו הוא אחראי, לאחראי לביצוע השלד, לקבלן הראשי, למנהל העבודה או למנהלי העבודה בכל הנוגע לאמור בפסקה (1);
(3) מעקב אחר בדיקות מעבדה מאושרת הנדרשות לפי כל דין שיועברו אליו בידי הקבלן הראשי או בהוראתו;
(4) אישור גמר חלקי או מלא של עבודות הבניה לצורך בקשה לחיבור לרשתות החשמל, המים והטלפון ולצורך הוצאת תעודת גמר; האמור בפסקה זו יחול לגבי עורך בקשה ראשי ומתכנן שלד הבנין, ואולם רשאי עורך הבקשה הראשי להתנות מתן אישורו בחתימת עורכי בקשה אחרים לגבי ביצוע הפיקוחהעליון, כל אחד בתחומו.
 
5. פיקוח עליון על שלד הבנין
הפיקוח העליון על בניית שלד הבנין יכלול פעולות אלה:
(1) הפעולות המפורטות בתקנה 4 ככל שהן נוגעות לבניית שלד הבנין;
(2) בקורת של אופן ביצוע האלמנטים הראשיים של שלד המבנה בכל קומה מקומותיו, לרבות הרכבתם ומתן אישור ליציקת התקרות או הרכבתן בכל קומה בנפרד; לענין זה, "אלמנט ראשי" - כפי שהוגדר בידי מתכנן שלד הבנין בתכנית הקונסטרוקציה;
(3) עדכון תכנית הקונסטרוקציה והחישובים הסטטיים, במידת הצורך, על פי שינויים, במידה שישנם, בזמן ביצוע בניית השלד בהתאם לאמור בתקנות התכנון;
(4) מעקב אחר בדיקות חוזק חומרים, הנדרשות על פי כל דין שיועברו אליו בידי הקבלן הראשי או בהוראתו ומתן הנחיות למפורטים בתקנה 4(2), במידת הצורך, בקשר לכך.
 
6. אופן ביצוע הפיקוח העליון (תיקון התשנ"ח)
הפיקוח העליון יבוצע באופן הבא:
(1) ייערכו ביקורים באתר הבניה של המבנה או של חלקים ממנו, בידי מבצעי הפיקוח העליון או בידי עובד מטעמם כאמור בפסקה
(2) הביקורים כאמור ייערכו במספר ובמועדים הדרושים כדי לקיים את הפעולות הנדרשות לפי תקנות 4 ו-5, אולם לגבי עורך בקשה ראשי לא יפחת מספרם מהביקורים ומהשלבים שבהם הם נערכים בידי האחראי לביקורת לפי תקנות התכנון;
(3) מבצע הפיקוח העליון רשאי לייפות את כוחו של עובד מטעמו לערוך את הביקורים כאמור בתקנות אלה, ובלבד שהעובד הוא בעל הכישורים הנדרשים לפי כל דין לתחום העבודה שלגביו הוא עורך את הביקורים במקומו שלמבצע הפיקוח העליון;
(4) ההנחיות במסגרת הפיקוח העליון הנמסרות למי מהאמורים בתקנה 4(2), יירשמו ביומן העבודה שמנהל הקבלן הראשי, וייחתמו בידי מבצע הפיקוח העליון או מיופה כוחו; העתק מיומן העבודה, הכולל את ההנחיות כאמור, יישמר במשרדי מבצע הפיקוח העליון למשך עשרשנים לפחות; לא נוהל יומן עבודה, יימסרו כל ההנחיות, בכתב, לקבלן הראשי והעתק מהן יועבר למהנדס הועדה המקומית וכן יישמר במשרדי מבצע הפיקוח העליון;
(5) מבצע הפיקוח העליון ידווח לועדה המקומית כאמור בסעיפים 1.22 ו-5.04 בתוספת השניה לתקנות התכנון.
 
7. חובותיו של הקבלן הראשי בקשר לפיקוח העליון
הקבלן הראשי יודיע למי שעורכים את הפיקוח העליון לפי תקנות אלה ולפי מסמכי הבקשה להיתר, על תחילת ביצוע עבודות הבניה, וכן יודיע למתכנן שלד הבנין על מועדי ביצוע האלמנטים הראשיים של שלד הבנין.
 
עד כאן לשון החוק.
 
אנו רואים כי הגדרת היקף הפיקוח העליון היא על פי התוצאה, שכן רק מבחן התוצאה יבהיר האם הפיקוח העליון היה ראוי ומותאם לדרישות. כתוצאה מהפיקוח העליון, אמורות להתקיים הדרישות שבתקנות, ובכללן – בנייה בהתאמה לתוכניות, קיום סדרת בדיקות על ידי מעבדה מאושרת להבטחת מילוי הוראות התקנים, התאמה לכל דרישות התקנות [דרישה זו נובעת גם מהצורך לקבל אישור אכלוס – טופס 4, טופס 5], ואילו מספר הביקורים באתר ואף זהות המפקחים – נותרים להחלטת המפקח העליון הנושא בכל מקרה בכל האחריות.
 
פיקוח צמוד הוא פיקוח יותר הדוק, עד כדי פיקוח יום-יומי, והוא תלוי בנסיבות ובהסכמים. פיקוח צמוד, הדוק ואינטנסיבי ככל שיהיה, לא גורע מאום מאחריות המפקח העליון, אלא לכל היותר מהווה אחריות החופפת לאחריות הפיקוח העליון.
 
אדריכל החתום כעורך הבקשה, ומהנדס החתום כמתכנן שלד המבנה, הם בעלי אחריות כמפקחים פיקוח עליון בכל מקרה וכל עוד לא הוסרה אחריותם בדרך המותווית בחוק ובתקנות.
 

 
 21 לאוג' 2006

+ הוסף תגובה חדשה
תגובות: (צפה ב-  תגובות בעמוד זה)
Loading בטעינה...

Go Back  Print  Send Page
 
כתובת טלפון פקס נייד דוא"ל
רחוב שער פלמר 1/525, חיפה 04-8678417 04-8642012 052-6010262 AVRAM@BENEZRA.CO.IL
 רחוב חי"ל 9, זיכרון יעקב 04-6390173 04-6391647 052-4387878 YOEL@BENEZRA.CO.IL
         
לייבסיטי - בניית אתרים