תפריט חיפוש

ביקורת מבנים

ביקורת מבנים לאיתור ליקויי בנייה היא ראשיתו של הליך אזרחי, באמצעותו אוכף בעל הנכס את חוקי הבנייה ואת הסכם המכר בינו (הקונה) לבין המוכר. התהליך מתחיל בבדיקת הדירה על ידי מהנדס ממשרדנו, והכנת חוות דעת מקצועית, מפורטת וממצה, בעניין ליקויי הבנייה בדירה.

הדירה נבדקת 'בעיני מומחה' לאיתור ליקויי בנייה בדירה, מתוך הידע והניסיון האישיים של המומחה, ובסיוע אמצעי מדידה מקובלים, כנדרש להכנת חוות דעת מקצועית ומהימנה. אם תידרש בדיקה הגורמת נזק למבנה, הדבר יבוצע על ידי בעל הנכס ולפי שיקול דעתו - לשם בדיקת המומחה, או על ידי מעבדה מאושרת. תעודת הבדיקה של מעבדה מאושרת, תצורף כאסמכתא לחוות הדעת.

ליקויי בנייה הם אי-התאמה לתקנות התכנון והבנייה, לתקנים הישראליים, למסמכי המכר - מפרט המכר והתכנית, ולכללי המקצוע הטובים. ישנם ליקויים בעלי אופי קונסטרוקטיבי, ליקויים מבניים וליקויי גימור, ליקויי איטום וניקוז, ליקויי בטיחות וסטיות במידות הבניה, ליקויים תפקודיים, ליקויים אסתטיים וכל פגם אשר משפיע על טיב הדירה ועל המגורים בה. כל סוגי הליקויים נבדקים, מנקודת הראות המקצועית שלנו. רובם המכריע של הליקויים נמצאים בתחום ההנדסה, כך שאין צורך במומחה נוסף. כאשר עולה הצורך בהרחבת היריעה אל תחום נלווה, ניתן לערוך חוות דעת משלימה, בדומה לבדיקות מעבדה.

חוות הדעת מפרטת את הליקויים ומתעדת אותם בתמונות, והיא כוללת הפניה לתקנים הרלוונטיים ולנספחי תוכן, וכן הערכת עלות לתיקון הליקויים במחירי שוק (עלות לדייר). כאשר הליקוי אינו ניתן לתיקון, שמאי מקרקעין מוסמך לאמוד את שווי ירידת הערך של הדירה בגין הליקוי.

חוות הדעת נערכת בפורמט הנדרש בחוק לשם הגשתה לבית המשפט, והיא תישלח ללקוח בדואר אלקטרוני, לשם מסירה לקבלן במסגרת הודעה על ליקויים לפי חוק המכר דירות.

מסמכים שיש להכין למועד הביקור:

* מפרט המכר, כולל תכנית המכר.

* מפרט שינויים ותכנית שינויים.

* פרוטוקול מסירה, וכל מסמך אחר אשר עשוי להיות רלוונטי, כגון פרוספקט שהוצג במסגרת השיווק.

* כמו כן, במקרים מסויימים, ניתן להיעזר גם בתכנית היתר הבנייה.

על בעל הנכס לאפשר גישה לחדרים טכניים (כאשר מדובר ברכוש משותף), למחסנים, לגגות (סולם) וכיוצ"ב.

חוק המכר (דירות) נועד להגן על זכויות הקונים בעסקת מכר של דירה. החוק מחייב את המוכר למסור לקונה מפרט מכר ותכנית מכר, והוא קובע כי השלמת פריטים שלא מולאו במפרט תבוצע ברף של טיב מעולה. החוק מחיל באופן גורף את התקנות והתקנים הישראליים הרלוונטיים, במטרה להבטיח רף איכות מינימלי. החוק מאפשר להודיע על הליקויים הגלויים (שניתן לאתרם בעת העמדת הדירה לרשות הקונה) בתוך שנה, ועל הליקויים הסמויים - בתוך זמן סביר. זכות חשובה נוספת שמקנה החוק לקונה - היא החזקה המשפטית (הנחת יסוד) לפיה הקבלן הוא האחראי לליקויים אשר התגלו בתקופת הבדק, ולפיכך פרוטוקול המסירה אינו מסכם את הליקויים בדירה. נוסף על כל אלה, חוק המכר (דירות) הוא חוק קוגנטי שלא גורע מזכויות הקונה לפי כל דין, כך שאין תוקף להסכמה חוזית הגורעת מזכויות המוקנות לקונה לפי כל דין.

תקנות התכנון והבנייה מציבות תנאי סף מינימליים העוסקים ביציבות שלד הבניין, בבטיחות המשתמש, בהסדרת תנאי תברואה מינימליים, תאורה ואוורור וקביעת מידות מינימליות לחלקי הבניין השונים. התקנות נעזרות בתקנים הישראליים - אלה עוסקים בנושאים טכניים לגבי פרטי הבניין. התקנים הרשמיים חלים במקביל גם מכוח חוק התקנים. דרישות אלה חלות גם בבנייה עצמית, ולא רק תחת חוק המכר דירות.

משרדנו מוביל את תחום ביקורת המבנים בארץ, באמצעות חוות דעת מוקפדות, מפורטות וממצות, אשר לאורך השנים היוו בסיס לפסקי הדין החשובים בענף. חוות הדעת של משרדנו מכוונות לשמירה על זכויות דיירים ולהעלאת איכות הבנייה, ובהתאם לחוק המכר (דירות).

אנו מתמנים מטעם הצדדים לדיון (תובע או נתבע), מטעם בתי המשפט, וכן בהליכי בוררות וגישור, ומציעים:

* חוות דעת מומחה בעניין ליקויי בנייה

* חוות דעת מומחה בנושאים קונסטרוקטיביים

* חוות דעת מומחה לפני רכישת נכס

* ליווי מקצועי בשלבי התכנון למניעת ליקויים

* ייעוץ לבעלי דין במהלך הליך תביעה

* ניהול הליכי בוררות בנושאים הנדסיים

להצעת מחיר - פנו אלינו:

* ד"ר אברהם בן עזרא, מהנדס מבנים -

052-6010262, Avram@benezra.co.il

* יואל בן עזרא, מהנדס מבנים ומשפטן -

052-4387878, Yoel@benezra.co.il

 

 

 

טוען סינון...ajaxSpinner