תפריט חיפוש

רע"א 10957/08 ש.ח.ן כרמלי עבודות קבלניות בע"מ נ' החברה לפיתוח פתח תקווה

2 אפריל, 2009 |
בית המשפט העליון

רע"א 10957/08

בבית המשפט העליון

בפני:

כב' השופטת א' חיות

המבקשת:

ש.ח.ן כרמלי עבודות קבלניות בע"מ

נגד

המשיבה:

החברה לפיתוח פתח-תקווה

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי מרכז בת"א 3864-10-07 שניתנה ביום 24.11.08 על ידי כבוד הנשיאה ה' גרסטל

בשם המבקשת:

עו"ד נתן רסקין

בשם המשיבה:

עו"ד נועם שחם

החלטה

זוהי בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי מרכז (כב' הנשיאה ה' גרסטל), בגדרה נדחתה בקשת המבקשת לבטל את מינויו של מומחה מוסכם שמונה על ידי בית המשפט.

1. המבקשת הגישה תביעה כספית על סך כ- 4,260,406 ₪ נגד המשיבה לבית משפט קמא לאחר שהתגלעה מחלוקת בין הצדדים לגבי דרך קיומו של חוזה ביניהם וחישוב שכר בהתאם לחוזה האמור. על פי הסכמה דיונית שהושגה בין הצדדים, מינה בית המשפט כמומחה מטעמו את המהנדס עמיחי גורי (להלן - המהנדס גורי).

2. בא-כוח המבקשת המציא למהנדס גורי את המסמכים הדרושים לעריכת חוות הדעת ובעקבות כך הודיע זה לצדדים כי הוא מכהן מאז שנת 2006 בתפקיד מהנדס ראשי של החברה העירונית לפיתוח אשדוד בע"מ. עוד הודיע המהנדס גורי לצדדים כי בתוקף תפקידו זה יש לו היכרות מקצועית עם משרד מילי מהנדסים בע"מ ועם מנהלו, מר משה מילשטיין, המשמשים כמפקחים מטעם החברה לפיתוח פתח תקווה בע"מ, היא הנתבעת - המשיבה שכאן.

3. לאחר קבלת מכתב זה, הגישה המבקשת בקשה לביטול מינויו של המהנדס גורי כמהנדס מוסכם. המבקשת נימקה בקשתה בכך שהמהנדס גורי עלול להיות מוטה לטובת חברה עירונית באשר היא נוכח תפקידו כמהנדס בחברה עירונית; וכי החברה העירונית שבה הוא מועסק, מעסיקה גם את משרד מילי מהנדסים המשמשים, כאמור, כמפקחים מטעם המשיבה בתיק נשוא בקשת רשות הערעור. המשיבה הותירה את הבקשה לשיקול דעתו של בית משפט קמא.

4. בית המשפט החליט שלא לבטל את המינוי. על החלטה זו משיגה המבקשת. לטענתה, מינויו של המהנדס גורי היה מקרי לחלוטין והמשיבה הותירה את ההחלטה בבקשה לביטול המינוי לשיקול דעת בית המשפט, בשני אלה יש לדעתה כדי להוביל לביטול מינויו של המומחה המוסכם. כן מלינה המבקשת על כך שההחלטה איננה מנומקת ולא ניתן להבין את טעמי בית המשפט הנכבד קמא להחלטה.

המשיבה שבה והודיעה כי אינה מתנגדת לבקשה והיא מותירה את ההחלטה לשיקול דעת בית המשפט, אך הוסיפה וציינה, כפי שציינה בפני בית משפט קמא, כי איננה סבורה שיש מקום לבטל את המינוי.

5. הבקשה הועברה לטיפולי ביום 30.3.2009 ולאחר שעיינתי בה ובתגובת המשיבה, החלטתי לדון בה כאילו ניתנה רשות ערעור והוגש ערעור על פיה. כן הגעתי לכלל מסקנה כי דין הערעור להתקבל.

החלטת בית משפט קמא איננה מנומקת ואיננה מוסברת וכל שנקבע בה הוא כי "המינוי יישאר על כנו". אכן, בהחלטה מסוג זה אין צורך בנימוקים מפורטים, ודי בנימוק תמציתי וקצר, אך כפי שכבר נפסק היעדר נימוק כלשהו מצדיק כשלעצמו מתן רשות ערעור (השוו: רע"א 10141/07 חברת עובד לוי תיעוש האבן והבניה בע"מ נ' עו"ד אמיר שושני, מפרק של חברת י. זקן מפעלי בענייה בע"מ (בפירוק) (לא פורסם, 2.6.2002); רע"א 1982/05 מקומון כל הצפון נ' פלוני (לא פורסם, 23.1.2006)). זאת ועוד, גם לגופו של עניין, ובלא שיהא בכך בכדי להטיל חלילה דופי כלשהו במהנדס גורי, נראה כי ראוי היה להיעתר לבקשת הביטול ולמנות מומחה אחר מטעם בית המשפט במקום המהנדס גורי, על מנת לשלול מבחינת מראית פני הדברים חשש לניגוד עניינים ולמשוא פנים. התפקיד שממלא מומחה מטעם בית המשפט הוא תפקיד בעל מאפיינים מיוחדים. הוא מעין "זרוע ארוכה" של בית המשפט בתחום שבו התמנה ומשכך נדרש לאובייקטיביות מוחלטת, הן במישור היחסים שבינו ובין מי מהצדדים והן במישור היחסים שבינו ובין עורכי דינם של הצדדים ובית המשפט (השוו: רע"א 600/96 אדרי נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ (לא פורסם, 14.7.1996). ראו עוד: פרופ' אברהם סהר דיני עדות מומחים - עיקרים, סדרי דין ואתיקה 137-133 (תשס"ד-2003)).  במקרה דנן סבר המהנדס גורי בהגינותו כי העובדה שהוא משמש כמהנדס של חברה עירונית אחרת וכן העובדה שהוא מקיים קשר מקצועי עם המפקחים מטעם המשיבה, מחייבות גילוי והתייחסות שמא יש בהן כדי להשפיע על מינויו כמומחה בית המשפט בתיק זה. יפה עשה המהנדס גורי בהביאו עובדות אלה לידיעת הצדדים ובנסיבות אלה נראה ולו למען מראית פנים הדברים, כאמור, כי מוטב שבית המשפט ימנה מומחה אחר תחתיו. המשיבה, אף שסברה כי אין בכך צורך, לא התנגדה לכך והותירה את העניין לשיקול דעת בית המשפט.

6. אשר על כן, הערעור מתקבל, מינויו של המהנדס גורי מבוטל ובית המשפט המחוזי מרכז ימנה מהנדס אחר כמומחה מוסכם בתיק זה. בנסיבות העניין - אין צו להוצאות.

ניתנה היום, ח' בניסן התשס"ט (2.4.2009).

שופטת

טוען סינון...ajaxSpinner