תפריט חיפוש

הפוסל במומו

6 דצמבר, 2017 |
אינג' יואל בן עזרא

לעת הסיכומים, הנתבעות בגין ליקויי בנייה מבקשות לצמצם את ההחזר הכספי בגין הוצאות המומחים, הנתבעים במסגרת ההליך, לפי היחס שבין סכום חוות דעת מומחה התובעים לחוות דעת מומחה בית המשפט.

הטיעון מתעלם מכך שלעיתים קרובות, מומחה בית המשפט אינו מסכים עם מומחה התובעים - לא בגלל השגה כלשהי על העובדות, אלא בגלל מחלוקת משפטית לגבי חלותם של תקנות ותקנים, או כללי מקצוע מקובלים. גם אם הטיעון המשפטי עליו נסמך מומחה התובעים לא התקבל על ידי בית המשפט, הרי שיש לבחון את עבודת המהנדס במנותק מהחלטות שיפוטיות אלו. פגיעה בתובעים בשל מחלוקות מסוג זה - אינה מביאה את הצדק אל פסק הדין.

לדוגמא, האחריות לשינויי דיירים - חלה על המוכר, גם כאשר הרוכש ביקש את השינויים, ואפילו אם שכר לשם כך אדריכל מטעמו. כך, על פי פסיקת בית המשפט המחוזי בתל אביב:

אשר לפיצוי בגין רוחב המסדרון: טענתה של המערערת בעניין זה מתבססת על ההנחה שבית משפט קמא קבע שהשינוי במסדרון נעשה לבקשתם של המשיבים. פסק דינו של בית משפט קמא אינו מכיל כל קביעה עובדתית שכזו, ומכל מקום, מקובלת עלינו קביעתו שאפילו היו אלו פני הדברים, עדיין היה על הקבלן המוכר להתנגד לשינוי שאינו מתאים לתקנות, ולחילופין, להעמיד את הקונים על החריגה - דבר שלא הוכח שעשה.

[ע"א 1085/04 ליגד נ' ארונצ'וק, בימ"ש מחוזי תל אביב, שופטים: ה' גרסטל, ע' פוגלמן, א' ש' שילה, 18/01/2006]

מהנדס מטעם הדייר, שיתעלם מליקויים ואי התאמות מסוג זה, חוטא ללקוחו; גם אם יפסוק בית המשפט אחרת, הרי שחוות דעתו של המהנדס לא תישלל בהיבט ההנדסי, ולפיכך אין הצדקה להתעלמות המומחה וזניחת ליקויים אלה, ואין הצדקה להפחתה יחסית בהחזר הוצאות מומחים.

במקרים אחרים, הטיעון מתעלם מכך שאותה חוות דעת שערך מומחה בית המשפט - לא כוללת בתוכה את עלויות התיקון הראויות, כי אם "פיצוי" - שנקבע על ידי המומחה כחלופה לתיקון הליקוי.

במקרים אלו, אין מחלוקת בדבר קיומו של הליקוי, ואין מחלוקת בדבר עלות התיקון... אלא שמטעמים שאינם ברורים כלל (ובוודאי שאינם יכולים להיות ברורים למומחה הדיירים בעת עריכת חוות דעתו), החליט מומחה בית המשפט שלא לזכות את התובעים בסכום עלות התיקון, אלא בפיצוי חלקי, מבלי שנפל פגם הנדסי בחוו"ד מומחה התובעים. הנתבעת תטען לפער, ולניפוח חוות דעת התובעים, ולפיכך היא תטען להחזר הוצאות חלקי בלבד, טענות הראויות להידחות.

הטיעון הראוי והנכון לזיכוי התובעים במלוא הוצאותיהם בהליך המשפטי, היא העובדה שמדובר בליקויי בנייה - ליקויים שבנתה התובעת בניגוד לדין, סירבה לתקנם, ואף הכחישה את רובם כאת כולם באמצעות חוות דעת של מהנדס מטעמה. ההוצאות עבור המומחים לא השתנו בעקבות הפער שבין חוות הדעת, ולפיכך אין הצדקה להפחתה כלשהי בהחזר ההוצאות.

כך קבע בימ"ש השלום בחיפה:

28. הוצאות

התובעים טוענים כי יש לשפותם במלוא ההוצאות ששולמו על ידם, הן למומחי בית המשפט והן למומחים מטעמם וסך הכל – 15,950 ₪. כן מבקשים התובעים החזר אגרה מלא ושכ"ט עו"ד בשיעור של 20% לפחות.

הנתבעות טוענות כי חוות דעת מומחה התובעים הן חוות דעת מופרכות בעיקרן והתוצאה מהווה חלק קטן מהנדרש ולכן, יש לחייב את הנתבעות בחלק מהוצאות התובעים. מדובר בתופעה של הגשת חוות דעת מופרכות, בחינת "שלח לחמך על המים" והסכום ששילמו התובעים למומחה מטעמם, סך של 2,500 ₪ מעלה ריח של "השתתפות ברווחים". כך גם לגבי האגרה.

הכרעה - אינני מקבלת את טענת הנתבעים. לצורך הוכחת טענותיהם נדרשים התובעים להגיש חוות דעת מומחה מטעמם ומינוי מומחה מטעם בית המשפט, הינו כורח המציאות. אי לכך הנני קבועת כי התובעים זכאים להחזר הוצאות מומחים בסך של 15,950 ₪ כמפורט בסיכומי התובעים. התובעים יהיו זכאים להחזר אגרה באופן יחסי לסכום הפיצוי שנקבע בפסק הדין.

[ת"א 29350-11-12 חקון נ' בן-דוד, בימ"ש שלום חיפה, שופטת: אספרנצה אלון, 18/04/2016]

ועוד, שוכחות החברות הקבלניות שבדרך כלל, כל הפסול - במומו פוסל:

21. הנתבעים טוענים לשומה המוגזמת של סגל וכי מדובר בתביעה מנופחת. לטעמם גולן פסק 24% מסכום הליקויים שנטען על ידי התובעים. גם אם לנוכח פסיקתי מדובר בשיעור גבוה יותר, נשמט מן הנתבעות כי סכום הליקויים שנאמד על ידי גיל, מטעמן, אף הוא מוגזם ביותר, בכיוון ההמעטה. עובדה היא שפסיקתי מעלה שפסקתי סכום העולה לערך פי 6 מן האומדן האמור. לנוכח השיקולים האמורים אין בדעתי להורות על השבת מחצית השכר ששילם כל בעל דין לגולן.

[ת"א 11062/02 סבן נ' אפריקה ישראל, בימ"ש שלום חיפה, שופט: ש' לבנוני, 20/03/2005] 

עיננו הרואות, כי כאשר הנתבעת אמדה את עלות התיקונים באמצעות המומחה מטעמה - המהנדס רפאל גיל - בסכום הקטן פי 6 מאומדנו של מומחה בית המשפט, היא מושתקת לטעון נגד החזר הוצאות מלא, ולא באופן יחסי, לתובעים.

לסיכום ייtמר כי עצם ההסתמכות של כתב התביעה על חוות דעת מטעם התובעים, אמורה לזכות אותם בהחזר מלא של שכ"ט והוצאות המומחה מטעמם, כמו גם יתר ההוצאות שהיו חיוניות לתביעה.

טוען סינון...ajaxSpinner