תפריט חיפוש

טעות לעולם חוזרת

12 דצמבר, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא

בית המשפט המחוזי בנצרת העתיק את קביעתו של בית המשפט המחוזי בחיפה ואימץ אותה, מבלי להבין כי גלומה בקביעה הנכונה - סתירה בסיסית עם תוכן פסק הדין, שכן, בית המשפט המחוזי בחיפה קבע הלכה נבונה, אולם בבואו לפסוק דינו – הפר את ההלכה אשר קבע

ההלכה והסתירה

בית המשפט המחוזי בחיפה קבע בפסק דינו ת"א 26999-06-11 נציגות הבית המשותף ואח' נ' שרביב בע"מ, שופט: ד"ר מנחם רניאל, הלכה כדלקמן:

ראה דבריו הנכונים של ד"ר אברהם בן-עזרא – "מומחים, עורכי דין ושופטים": "מומחה אמיתי הוא מהנדס אשר לא רק יודע לומר מה תקין ומה לא תקין,  מהנדס אשר גם יודע לתכנן ולבטל פגמים בחלקי המבנה בצורה שבסופו של יום יהיו תקינים.

דברים יפים, שיצאו מבית המדרש שלנו ואומצו על ידי השופט המלומד. מה חבל שבאותו פסק דין לא יושמה הלכה זו, ולא בוטלה בשל כך חוות דעתו של מומחה הנתבעת [המהנדס רפי גיל שסיים לימודי ניהול הבניה בהצטיינות] – כי המהנדס גיל העיד על עצמו שאינו עוסק בתכנון וכאשר הוא נדרש לחשב, הוא נעזר במהנדס אחר. להלן ציטוט מאותו פסק דין:

הנתבעת הדגישה בסיכומיה, שמר גיל הוא מהנדס רשוי המחזיק ברישיון בענף הנדסה במדור מבנים, אך מכיוון שאינו מהנדס העוסק בתחום התכנון, בכל פעם שהיה צורך לבצע חישובים סטטיים למבנה או תכנון מסוים, הפנה את העבודה למר בורישנסקי, שאין חולק שהוא בעל ניסיון מעשי רב.

כלומר, מי שיודע אינו גיל אלא בורישנסקי, ולו היה ד"ר רניאל שומע את שכתב, לא היה משאיר את חוות דעתו של מי שאינו מתכנן בעצמו בתוך התיק...

הצורך במומחה ולא בשליח שלו, לדבר מומחיות, נכלל גם בהחלטה של השופט רמזי חדיד מבית משפט השלום בחיפה, בת"א 47120-12-11 חיים קורי נ' פרוכטר, בית משפט השלום בחיפה, להלן ציטוט ההחלטה בשלמותה:

שקלתי טענות הצדדים ומצאתי לבטל את מינויו של המהנדס מר דן אורמן כמומחה מטעם בית המשפט.

מתגובת המומחה עצמו עולה כי לצורך מתן חוות דעתו עליו להיעזר במהנדס ממשרדו העוסק בתחום הקונסטרוקציה.

כאמור בהחלטתי מיום 21.2.2013, משמונה המהנדס דן אורמן כמומחה מטעם בית המשפט, ההנחה הייתה כי הוא מומחה בתחום הקונסטרוקציה. בפועל התברר כי מר דן אורמן נזקק לסיוע של מומחה אחר ממשרדו לצורך מתן חוות הדעת, מומחה אשר מעולם לא מונה על ידי בית המשפט. בנסיבות העניין, אני מבטל את מינויו של מר אורמן.

בד בבד עם מתן החלטתי זו ניתנת החלטה נוספת למינוי מומחה אחר מטעם בית המשפט בתחום הקונסטרוקציה.

ידוע כי כל פסק דין עומד בפני עצמו ודברי החכמה הנאמרים בו יפים במנותק מהנסיבות, אלא שבמקרה תמוה זה, העמדה של בית המשפט סותרת את הנסיבות ומעמידה באור לא מחמיא, בלשון המעטה, את ניתוח הדברים והסקת המסקנות של בית המשפט.

השופט המחוזי יונתן אברהם מבית המשפט המחוזי בנצרת אימץ את ההלכה של רניאל וכלל אותה בפסק דינו, שוב במנותק מהנסיבות. מדובר בת"א 288-03-09 נציגות הבית המשותף חלמיש 8 חיפה ואח' נ' שיכון עובדים בע"מ.

בשני פסקי הדין שימש מהנדס יואל בן-עזרא ממשרד בן עזרא מתכננים ויועצים בע"מ מומחה מטעם התביעה.

התועלת שבפסקי הדין

בתיק הראשון [שרביב], התקבלה חוות דעתו בעיקרה, בפועל, והנתבעת חויבה לבצע עבודות חיזוק לחיפויי האבן של הבניין וליתן אחריות ביצוע ולהיות נכונה לביצוע תיקונים במשך 35 שנה מפסק הדין – כאשר סבב ראשון של תיקונים בוצע בבניין על ידי ועל חשבון הנתבעת – להלן ציטוט:

אף מומחה הנתבעת, מר גיל, ציין בחוות דעתו שיש לתקן את הכתמים השחורים, ואין חולק שהם מצביעים על קורוזיה בעוגנים. מדובר בליקוי חיצוני שניתן לתיקון, ועל כן אני מקבל את טענת התובעים בעניין זה וקובע שהאחריות תופעל בכל מקרה של גילוי כתמים שחורים על אבני החיפוי. בנוסף על כך, מאליו מובן, שכל גילוי של אבן רופפת, מנותקת, שבורה, או אבן שנשרה מהבניין – יפעיל גם הוא את האחריות. אני דוחה את טענת התובעים שהפעלת מנגנון האחריות תחדש את כל תקופת האחריות (סעיף 13 לסיכומים המשלימים מטעם התובעים), אך לפי העקרונות שנקבעו בחוק המכר (דירות) (תיקון מס' 5), התשע"א – 2011, הפעלת האחריות בתקופה של 25 שנה שקבעתי תחדש את תקופת האחריות ל- 10 שנים נוספות, ובכל מקרה לא תעלה תקופת האחריות, לרבות במקרה של חידוש האחריות, על תקופה של 35 שנה.

בתיק השני [שיכון עובדים] – כבר במהלך המשפט ביצעה הנתבעת במשך למעלה משנה של עבודה באתר חיזוקים לחיפויי האבן, ולאחר שביצעה התיקונים כאמור, ניתן פסק דין על בסיס מומחה בית המשפט ד"ר אורי קורין לפי הסעיפים בחוות דעתו בהם הוא קיבל את ממצאי מומחה התביעה ואמד את עלות תיקוניהם. הוגש חשבון על סך 1,150,000 ₪ על סמך פסק הדין.

סיכום

הטעות בשני פסקי הדין היא זניחת הרעיון שהובא לעיל בציטוט הראשון, ומכיוון שאחד ציטט את דברי קודמו, נעשה בכותרת שימוש בביטוי "טעות לעולם חוזרת". מקורו של הביטוי הוא – בתלמוד, דיני אונאה שם נאמר כי מי שטועה במכירה – לעולם חוזר ומתקן את הטעות שלו. המובן הוא כמובן אחר מהמקובל כיום. גם לגבי קריאת התורה – טל"ח = טעות – לעולם חוזר, כלומר, מי שטעה – חייב לחזור על הפסוק...

טוען סינון...ajaxSpinner