תפריט חיפוש

בריכת תנינים באמצע הסלון

23 אוגוסט, 2019 |
ד"ר אברהם בן עזרא

מדרגה בודדה בתוך דירה, גם כאשר היא מותאמת בכל דבר ועניין לתקנות - אין הצדקה, ואפילו אין רשות לבצעה, אם לא נכללה בצורה ברורה ומפורשת בתוכניות הבניה ובהסכם, שכן מדובר בפריט שאינו שגרתי, והתקנות אינן חזות הכול.

הדוגמא שלהלן היא מתחום עבודתי המקצועית: דיירים ביקשו מקבלן לבצע תוספת בניה של סלון וחדרי שירותים לדירתם, ולשם כך הוציאו גם תכניות להיתר בניה שאושרו והפעילו מהנדס לבצע את תכניות העבודה ההנדסיות, בצד התוכניות האדריכליות.

הקבלן קיבל על עצמו את ביצוע העבודה, והסכים לבצעה על פי התכנון.

וכך גם היה, אלא...

אלא שכעובדה מוגמרת, מפלס תוספת הבניה שבוצעה, גרם לפתרון של מדרגה יחידה בתוך הדירה, כמובן שזאת נעשה בניגוד לתכנית, ועל כך הוגשה תביעה, אשר בשלב כתיבת פרשיה זו – טרם הוכרעה.

הטענות של הקבלן [שגובו בחוות דעת מקצועית של מומחה], וגם קו החקירה, היו בכיוון שאין נזק במדרגה שנכפתה על הדיירים במעבר לסלון, שהרי על פי תקנות התכנון והבניה [בקשה להיתר, תנאיו ואגרות] תש"ל – 1970, התוספת השנייה, מותרת מדרגה בתוך הדירה [ורק מחוץ לדירה המדרגה היא אסורה לביצוע].

טענות הדיירים הן, כי הם לא רוצים מדרגה ולא שום טלאי בבניה כתחליף למדרגה [כגון – שיפוע ברצפה שאף הוא מותר], הם ביקשו תוספת בניה באותו מישור של הדירה הקיימת, ולו היו יודעים כי המדרגה היא הכרחית עקב הנסיבות – לא היו בונים כלל.

והקבלן בשלו – ובא כוחו הביא מומחים שיעידו עדות מומחה כי "אין במדרגה שום אי התאמה לתקן או לתקנת בניה", והדיירים הוצגו כסחטנים המעוניינים לנצל את האילוץ בבנייה ולעשות עושר ולא במשפט על חשבון הקבלן.

מכאן נעבור לתכנון דירת מגורים עם בריכת תנינים באמצע הסלון.

כדי שלא יטענו הדיירים כי הבריכה בוצעה בניגוד לתכניות, הקבלן הבהיר כי מדובר באילוץ, שכן הבריכה מכסה על  שוחת ביוב שלא הוא קבע את מיקומה, ומעליה – כדי להסתירה – הוא נאלץ לקבוע את מיקום בריכת התנינים.

ומה בעניין התנינים?

ובכן, מה רע בתנינים?! שמא הדיירים אינם חובבי טבע?!

ואם הם מפחדים?

אין ממה לדאוג, מדובר בתנינים מאולפים שנשארו לקבלן כעודפים מעסקות שביצע עם מדינה ידידותית זרה, וחוץ מזה, הבריכה תגודר במעקה תקני ואין בה שום אי התאמה לתקן או לתקנת בניה. שום תקן ישראלי או תקנת בניה שוללים בניה של בריכת תנינים מאולפים באמצע הסלון, במיוחד כאשר ננקטים כל הסדרי הבטיחות ובמיוחד התקנת מעקה תקני בהיקף הבריכה, דבר שימנע מהתנינים להסתער על האורחים שבסלון.

וחוץ מזה, הדיירים יכולים רק להרוויח מהבריכה האטרקטיבית, שכן רבים בארץ חובבי תנינים שישמחו לבקר עם הילדים בתשלום...

ומדוע להיות קטנונים?!

טוען סינון...ajaxSpinner