תפריט חיפוש

וועדה לתכנון ולבניה מוסמכת להורות על הריסת גדר שנבנתה תוך חריגה

25 אפריל, 2021 |
ד"ר אברהם בן עזרא

הוועדה המקומית לתכנון ולבניה דנה בשגרת עבודתה בנושאי תכנון אולם לפעמים נושאי תכנון הם גם נושאי קניין ועל הוועדה לדון בהם.

 יש בתחום התכנון מקרים לא מעטים, שהשכן בונה את הגדר תוך חריגה אל מגרש סמוך.

הסטייה יכולה לנבוע מטעות בתכנית המדידה, או מביצוע לא מדויק של הקבלן.

במקרה כזה, הצד הנפגע ששכנו פלש אל המגרש שלו, פונה אל הוועדה המקומית כדי שתוציא צו מתאים להריסת הגדר ובנייתה מחדש במיקום הנכון.

והנה, הוועדה המקומית מחליטה שלא להתערב בנושא, כי הוא קנייני במהותו, וזאת היא מחליטה על סמך תקנה 2 ג' (ב') לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) תש"ל-1970, הקובעת כדלקמן:

"החלטת הוועדה המקומית תונחה על פי שיקולים תכנוניים הנובעים מהוראות החוק והתקנות, ועל פי אלה בלבד".

אלא שבהחלטה של הוועדה המקומית, ככל שהיא מסתמכת על התקנה לעיל ונמנעת מלטפל בחריגה, ישנה סתירה פנימית;

הרי כדי לקבל היתר בניה, המבקש נדרש להציג בפני הוועדה תכנית מדידה (מפה מצבית) מעודכנת - דרישה מובנת לכל הדעות. אם כן, לשם מה נדרשת תכנית מדידה - אם לא קיימת חובה לבנות על פיה?!

אף שהנושא של מיקום הגדר הוא קנייני בעיקרו, הוא גם תכנוני, והתכנון  הנכון מכתיב בניה לפי קווי בניין והקמת גדרות לפי גבולות המגרשים (החלקות).

ראה בעניין זה ערר 403/16/41 שטודינר שי וטליה נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ראשל"צ, ואחרים, החלטה של וועדת ערר מחוזית מרכז מיום 3/05/2017, סעיף 18, כדלקמן:

"18. הטעם הראשון הוא טעם קנייני - גם אם התכניות החלות היו מאפשרות את הקמת הגדר ראשי בעל המגרש המשיב 2, לבקש במסגרת בקשתו להיתר בניה בחלקתו את הריסת חלק הגדר המצוי במגרשו. מדובר בחלק מזכות הקניין של המשיב 2 לבקש להרוס מבנה המצוי במקרקעין שהוא בעל זכות בהם, גם כאשר מדובר במבנה שנבנה בהיתר כדין. לפיכך רשאי המשיב 2 לבקש להרוס את חלק הגדר המצוי בחלקתו."

הוועדה בצדק מנעה בניה של גדר השייכת לעוררים בחלקה צמודה השייכת למשיבים.

גילוי נאות: המהנדס יואל בן עזרא ממשרד בן עזרא מתכננים ויועצים בע"מ, נתן חוות דעת מקצועית בתיק זה מטעם המשיבים, וחוות דעתו התקבלה.

החלטת וועדת ערר מצויה באתרנו - www.benezra.co.il.

טוען סינון...ajaxSpinner