תפריט חיפוש

אוורור: מטבח ללא חלון

30 נובמבר, 2023 |
ד"ר אברהם בן עזרא

על פי תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר בניה, תנאיו וגרות) תש"ל - 1970, התוספת השנייה, תקנה 2.21 (ב), "לא יפחת שטחם הכולל של החלונות במטבח מ- 5% משטח רצפת המטבח".

על פי תקנה 2.22 (ב), "לא יפחת שטח החלון במטבח הפונה למרפסת מסכום 5% משטח רצפת המטבח ו- 1/8 משטח קטע המרפסת שבהמשך לגזרת המטבח, אם אין בחדר חלון אחר מלבד החלון האמור".

להלן דוגמא של תכנון מקובל, בוֹ המטבח מחובר עם פינת האוכל והסלון כך שאין לדעת מהו שטחוֹ, וכן בנוסף לכך אין חלון במטבח. ראה תמונה בעניין זה.

לכאורה, הסלון מאוורר באמצעות דלתות אל המרפסת, ואוורור זה כולל את דרישות האוורור לגבי המטבח.

להלן התייחסותו של השופט רון סוקול, לסוגיה זו בדירה דומה, ת"א 15939/93 שלום צבי נ' בני חדרה בע"מ, בית משפט השלום בחיפה; לימים מונה סוקול לכהן בבית משפט המחוזי בחיפה.

להלן ציטוט רלוונטי מפסק הדין:

"חלון מטבח

11. המומחה מצא כי הסף העליון של החלון במטבח הינו 1.65 מטר.

לדבריו יש בכך לכאורה ליקוי וסטייה מהאמור בתקנות אך והמטבח אינו חדר בפני עצמו אלא מהווה חלק מחלל חדר המגורים ופינת האוכל, לא חלות התקנות הקובעות כי הסף העליון של חלון מטבח לא יפחת מ- 2 מטר.

ב"כ התובע מבקש לשכנע כי טעה המומחה בהערכתו. לדבריו על-פי סעיף 2.04 לתוספת לתקנות ישנה הגדרה גם של מטבח הנכלל בחדר מגורים. לפיכך טוען הוא כי סעיף 2.21 לתוספת לתקנות חל גם על מטבח מאוחד לחדר מגורים, לא מצא לנכון לסייג את סעיף 2.21 למטבח שכזה ומלמדת שבכל מטבח יש להקפיד על הגובה הנדרש.

בחקירתו חזר המומחה על הערכתו כי אין צורך בשינויי החלון. כן ציין כי אין צורך להחליף את החלון אלא די בפועלת חציבה בעלות של כ- 1,500 ₪. המומחה הדגיש כי שינוי גובה החלון יפגע בתובע שכן יהיה צורך להקטין את הארונות המצויים כעת מעל החלון.

איש מהצדדים לא הסכים להביא בפני התייחסות כלשהי של הפסיקה בסוגיה זו. אודה כי לא מצאתי כל בסיס בתכלית של קביעת הגובה אשר תצדיק הבחנה בין מטבח אשר מהווה חלק מחלל של חדר מגורים או חדר אוכל לבין מטבח אשר תחום בקירות. התכלית של התקנת חלון בגובה מוגדר הינה ככל הנראה הדאגה לאוורור המטבח ותכלית זו אינה משתנה גם אם בין המטבח לבין החדר הסמוך לא נבנה כל קיר. על פניו הפירוש של התקנות צריך להיקבע בהתאם לתפקוד של סביבת חלון ואם החלון נמצא באזור המתפקד כמטבח, יש להכיל את כל ההוראות גם לגבי גובה החלונות. לגביו אעיר כי ככל הנראה השינוי שנעשה בהפיכת היחדות ממשרדים למגורים היא שגרמה את השיבוש בתכנון גובה החלונות וכפי שמציין המומחה לא ניתנה הדעת לגובה הנדרש בדירת מגורים להבדיל ממשרד.

אשר על כן יש מקום להתערב בקביעת המומחה ולקבוע כי התובע זכאי לפיצוי בסך של 1,500 ₪ כפי שציין המומחה בחקירתו הנגדית (עמ' 15)."

אמנם הנושא המדויק שעלה לדיון בפסק דין זה הוא גובה חלון מטבח, אולם הבסיס להחלטה הוא שהמטבח הפתוח דינו מבחינת האוורור כמטבח שאינו פתוח, ואם כך הם פני הדברים לגבי גובה חלון המטבח, קל וחומר שהדברים יפים ותקפים גם לגבי שטחו של החלון, ועוד יותר מזה - לגבי עצם קיומו.

מהבחינה התכנונית - בין אם המטבח "סגור" ובין אם הוא חלל פתוח, נעשות בו פעילויות המצריכות אוורור, כגון - בישול, שטיפת כלים, אפיה וכיוצא בזה. אין למעט בשטחי האוורור הדרושים בהתאם לחוק ולתקנות, ולא ראוי כי בחסות אי-הבהירות והקושי בתיחום המטבח - יורחק החלון עד לקצה הסלון, באופן שעיקר המטבח ייוותר ללא אוורור.

דרוש לקבוע תחום סביר למטבח הפתוח, ולהתקין בו חלון לשם תאורה ואוורור לפי המידות הקבועות בתקנות.

ככל שהדבר אינו ניתן לביצוע - הדירה נותרת פגומה בשל היעדר אוורור מטבח, והפרעה ומטרד בפינת האוכל ובסלון, ונגרמת בה ירידת ערך.

טוען סינון...ajaxSpinner