תפריט חיפוש

סחבת במשרדי הוועדה המקומית בין לפני תיקון 101 לחוק, ביו לאחריו

30 יוני, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא

מעת לעת נחשפת עוד סדרת טרטורים של אזרחים הנזקקים לקבל שירותי רישוי מהוועדה המקומית לתכנון ולבניה, וזאת, גם לפני וגם אחרי 1.08.2014 – המועד בו נכנס לתוקף התיקון מספר 101 לחוק תיקון לחוק התכנון והבניה תשכ"ה -1965, שמטרתו ועניינו מאבק נגד הבירוקרטיה בוועדות אלו.

בענייננו מדובר בפרשה ארוכה שנחשפה לציבור בערר 334/14 רוני שעיבי ושושנה שעיבי נגד הוועדה המקומית לתכנון ולבניה עמק חפר, יו"ר וועדת ערר – עו"ד שרון מונטיפיורי גילן, 14 למאי 2015.

בא כוח העוררים – עורכת הדין סמדר בן-דור.

בא כוח הוועדה – עו"ד מתן פריידין.

המתכננים – בן עזרא מתכננים ויועצים בע"מ – האדריכל חנן פרץ.

סיפור המעשה מתחיל בשנת 1993 – אז הוגשה תוכנית מתאר [שינוי] שמטרתה להכשיר בניה בלתי חוקית בחלקה, ולאחר כמה סיבובים העוררים ריצו את רצון הוועדה המקומית לתכנון ולבניה והגיעו לכלל הסכמה על המלצת הוועדה המקומית להפקדת התוכנית. לטענת העוררים, הוועדה המקומית לא העבירה את התוכנית אל הוועדה המחוזית ושם נתקעה התוכנית כאבן שאין לה הופכין. לטענת הוועדה המקומית, העוררים זנחו את הטיפול בתכנית ולא מלאו את התנאים. להבהיר, ביום 11.10.1994 החליטה וועדת המשנה של הוועדה המקומית להמליץ על הפקדת התוכנית בוועדה המחוזית – דבר שלא נעשה, ועל זה אין חילוקי דעות.

מסיבות אישיות הטיפול בתכנון הושהה על ידי העוררים, (הם לא עקבו אחר אישורה), וחודש רק לקראת ראשית שנת 2014.  

ביום 9 לפברואר 2014 החליטה הוועדה המקומית כדלקמן:

הועדה אינה ממליצה לאשר את התוכנית כפי שהוגשה. הועדה ממליצה למגישים היזמים להגיש תכנית שתכלול הגדלת שטחי בניה ליחידת דיור קיימת אחת בשטח שלא יעלה על 6% ושתכלול גם את קו הבניין המוקטן לצד צפון למבנה המגורים הקיים.

המערערים עשו כהמלצת הוועדה והגישו תוכנית מתוקנת שנדונה בפני הוועדה וביום 20.07.2014 הוחלט כדלקמן:

להביא את התוכנית לדיון בועדת המשנה הבאה לאחר בחינת המסמכים המעודכנים.

ביום 7 לספטמבר 2014 הופתעו העוררים לקבל מהוועדה המקומית הודעה כשלקמן:

לחזור ולדון בתוכנית לאחר בחינת התקדמות של התוכנית הכוללת לישוב אלישיב לרבות בחינה מחודשת של מדיניות הוועדה.

השהיית התוכנית לתקופה בלתי מוגבלת [עד לאישורה של תוכנית כוללת אחרת – ללא הגבלת זמן וללא ידיעה אם ומתי תאושר התוכנית הכוללת] - היא מעשה בלתי תקין מכמה וכמה סיבות:

  • אומנם תכנון כולל עדיף על תכנון נקודתי, אך תכנון כולל שטרם אושר ואף לא ברור האם ומתי יאושר - אינו אמור להקפיא הליכי תכנון ורישוי. תכנית כוללת אינה מבטלת אוטומטית תכנית נקודתית, שכן תכנית נקודתית באה לעולם כדי ליישם שינוי בתכנית הכוללת.

  • ננקטה במקרה זה סחבת על ידי הועדה המקומית והתנהלות חסרת תום לב, שפגעה בעוררים ובזכויותיהם.

  • ההודעה על התליית התכנון הנקודתי ועיכובו עד לאחר אישור התוכנית הכוללת, ניתנה לעוררים רק לאחר שהוועדה המקומית הטריחה והטרידה את העוררים והובילה אותם במסלול מכשולים בדרך אל אישור-לכאורה של התוכנית, ורק לאחר שעברו את כל הדרך – הודיעה הוועדה לעוררים כי התוכנית תעוכב...

להלן דברי הביקורת הקשים של ועדת ערר על הוועדה המקומית:

ועדת הערר מבקשת לציין כי ההתנהלות של הועדה המקומית בטיפול בתכנית זו יש בה טעם לפגם. הועדה המקומית משכה את העורר במשך חודשים ארוכים בדרישות כאלה ואחרות לתיקון התכנית, תוך קיום שני דיונים של ועדת המשנה ומתן החלטות בדיונים אלה, מבלי להזכיר את העובדה שבכוונתה להשהות את התכנית והעורר הסתמך על החלטותיה והשקיע משאבים לתיקון התכנית בהתאם לדרישות הועדה. הועדה המקומית לא הצביעה בדיון בפנינו על נסיבה חדשה שנוצרה בין החלטתה האחרונה מיום 20.07.2014 ועד להחלטה נשוא הערר, שהביאו לשינוי בעמדתה ואם היתה הועדה המקומית סבורה מלכתחילה כי יש להעדיף במקרה זה תכנון כולל על תכנון נקודתי, היה עליה ליתן החלטה בהתאם כבר בדיון הראשון בתכנית ולא ל"טרטר" את העורר לחינם. גם לפגיעה באינטרס ההסתמכות של העורר בנסיבות אלה יש ליתן משקל.

לפיכך, אנו מורים על החזרת הדיון בתוכנית לועדה המקומית על מנת שתבחן את התכנית לגופה על פי השיקולים שנמנו לעיל ושיקולים תכנוניים רלוונטיים אחרים שתמצא לנכון.

לעורר תהא שמורה זכות ערר על כל החלטה שתנתן, בכפוף לדין.

כאמור החלטת וועדת ערר ניתנה ב- 14 למאי 2015, והישיבה הקרובה לדיון ענייני בין המתכנן מטעם העורר לבין הוועדה נקבעה לאוגוסט, ולטעמי גם בכך יש טרטור מיותר ופוגע שכן היה צפוי שהוועדה תפנים את דברי הביקורת ותתנהל בהתאם במיוחד לאור חלות תיקון 101 לחוק התכנון והבניה הבא לקצר הליכי תכנון ורישוי.

בשולי הדברים ייאמר כי ככל שלא נעשו שינויים במצב התכנוני - לא תהיה סיבה לשנות החלטות קודמות, לפיכך ההחלטה להמליץ על התכנית הנקודתית שוב היא בת תוקף ומחייבת, ולאור זאת - רבה התמיהה על העיכוב הנוכחי ודחיית הישיבה על המדוכה במספר חודשים.

טוען סינון...ajaxSpinner