תפריט חיפוש

שר הפנים - חותמת גומי?

8 יולי, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא

תקנות הכוללות שגיאות מתמטיות וחושפות חוסר הבנה בתחום - עברו גם את מחסום אישורו של שר הפנים החייב להתייעץ טרם חתימתו עליהן עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה.
הכיצד?!
מדוע לא תוקן המעוות עד כה?

על פי סעיף 265 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965, שר הפנים כממונה על ביצוע החוק, רשאי להתקין תקנות, וזהו נוסח הסעיף:

"שר הפנים ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות, לאחר התייעצות עם המועצה הארצית, ואם התקנות מתייחסות למחוז או למרחב תכנון מסוים – גם עם הועדה המחוזית או הועדה המקומית הנוגעת בדבר, הכול לפי העניין – בכל הנוגע לביצוע חוק זה..."

במבוא לתקנות [תיקון מספר 3, תשס"ח 2008 לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל – 1970] קובץ 6713 שפורסם ביום 22.3.08 ותחילתו מיום 22.9.08, נכתב כדלקמן:

"בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965, ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה".

האם שר הפנים קרא את המסמך לפני שהטביע עליו חותמו?!

האם שר הפנים התייעץ עם חברי המועצה הארצית לתכנון ולבניה בטרם חתימתו, והאם אלה אישרו את התקנות בהן מדובר?!

שכן, כבוד שר הפנים ביחד עם מלומדים ומומחים המגבים אותו מבחינה מקצועית, לרבות חברי המועצה הארצית לתכנון ולבניה, הנם יחדיו חבורת אנשים מלומדה, הבקיאים בנבכי החוקים והתקנות, וחזקה שלא יוציאו תחת ידיהם שגיאות חישוביות מתמטיות ברמת בית הספר התיכון.

בספר "תחיקת הבניה" מאת א' בן-עזרא ו- י' בן-עזרא בהוצאת "בורסי" תשע"ה – 2014, עמ' 5-6, כלולה דוגמא עם חישוב טריגונומטרי המוכיחה שגיאה מתמטית בתקנות.

מה הבעיה לבדוק ולהבין את הנטען והמוכח טרם חתימה?!

או שמא הציבור חשוף לחקיקת חוקים ולהתקנת תקנות - בחיפזון, בשרירות לב, ובחוסר ידע מקצועי בסיסי? יתירה מכך;

היכן הקושי לבטל את השגיאה (בצד שגיאות נוספות המובאות בספר) כדי שהציבור לא יולך שולל?

מחבר דברים אלה מצפה וממתין לתשובות ענייניות, של הנוגעים בדבר בעלי הסמכות והמחויבות לבטל את השיבושים לאלתר, וזאת לאחר שחלף זמן לא מבוטל מאז התקנת השגיאות המתמטיות בהן מדובר.

נ"ב

התקנה השגויה בה מדובר היא: תקנה 3.2.2.21 (ג')  של התוספת השנייה לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) תש"ל- 1970, שעניינה "מדרגות שלח מתחלף". החישוב המבהיר את השגיאה מובא בספר.

הסבר נוסף: מדרגות שלח מתחלף הן בנויות כך שכל מדרגה בעלת שלח של משולש ישר זוית שווה שוקים. במשולש כזה הזוית החדה היא תמיד 45 מעלות. בתקנה הנ"ל נקבע תנאי כי רוחב השלח במרחק 30 ס"מ מהמקום הצר של המדרגה [שרוחבו כמובן הוא אפס] יהיה גדול או שווה מ/ל 19 ס"מ. חישוב טריגונומטרי פשוט מוכיח כי לא מדובר במידה משתנה אלא במידה קבועה ותמיד היא תהיה 23 ס"מ. לאמור, באו התקנות והתנו כתנאי לתקינות המדרגות ש... 23 יהיה גדול מ- 19, דבר שתמיד נכון, או שווה - דבר שאף פעם אינו נכון...

ככל שידוע, מי שחיבר את התקנות הוא אדריכל.

לא הייתי מפקיד בידיו תכנון צריף...

טוען סינון...ajaxSpinner