תפריט חיפוש

מהימנות של קונסטרוקטור

15 מאי, 2016 |
אינג' יואל בן עזרא

האם ראוי כי מהנדס שאינו קונסטרוקטור ייטול על עצמו מינוי כמומחה מטעם בית המשפט בנושאים קונסטרוקטיביים?

המהנדס רפאל גיל "זכה" לקרדיט מבית משפט השלום בחיפה, שהיה ויובא לפניו תיק שאינו במומחיותו - הוא יחזיר את התיק לבית המשפט מבועד מועד. כך נקבע בת"א 22958-06-10 עתיד חדש נ' טורג'מן חברה לבניין בע"מ, בימ"ש השלום חיפה, שופטת: איילת הוך-טל, החלטה מיום  06/03/2012:

"עיון בנספח ה' לבקשה מצביע על כי המומחה החזיר תיק בו מונה כמומחה לבית המשפט מקום בו סבור היה כי אין באפשרותו לבצע את מלאכתו נאמנה.

חזקה על המומחה שיידע לעשות כן גם בנסיבות הליך זה, באם ימצא לנכון."

המהנדס גיל אמנם רשום כמהנדס כבעל רישיון במדור מבנים, אך הוא לא עוסק בתכנון, וכאשר הוא צריך לערוך חישובים סטטיים - הוא פונה למהנדס אחר שיעשה זאת במקומו. ראה ציטוט מתוך ת"א 26999-06-11 נציגות הבית המשוף נ' שרביב (מחוזי-חיפה):

"61. הנתבעת הדגישה בסיכומיה, שמר גיל הוא מהנדס רשוי המחזיק ברישיון בענף הנדסה במדור מבנים, אך מכיוון שאינו מהנדס העוסק בתחום התכנון, בכל פעם שהיה צורך לבצע חישובים סטטיים למבנה או תכנון מסוים, הפנה את העבודה למר בורשינסקי..."

ובכן, נשאלת השאלה - כאשר הנושא שבמחלוקת הוא נושא קונסטרוקטיבי, האם המהנדס גיל אכן פועל על פי ציפיית בית המשפט, כלומר - האם הוא אכן מחזיר את התיק לבית המשפט מבעוד מועד?

המקרים להלן מלמדים אחרת.

מקרה א'

בת"א 1049-03 לבני מהנדסים נ' יוסי פוליטי התמנה המהנדס גיל כ"מהנדס קונסטרוקציה על מנת שתינתן חוות דעת בעניין קיר התמך נשוא הדיון".

המהנדס גיל קיבל על עצמו את המינוי, ולחוות דעתו צורפה חוות דעת נוספת של המהנדס אילן בירנבאום - מהנדס קרקע. המסקנה מחוות דעתו של המהנדס בירנבאום היא שיש לפנות למהנדס קונסטרוקציה לשם "הגדלת מקדם הביטחון ליציבות הקיר".

בתיק זה הוגשה בקשה לפסילתו של המהנדס גיל - בש"א 2970/04, ובה הוחלט כדלקמן:

"8. אשר לשאלה האם המומחה הינו מהנדס קונסטרוקציה בהתאם למינוי כב' השופטת בוסתן, אומר כי מתגובתו של המהנדס גיל עולה במפורש, כי את התמחותו בהנדסת בנין עשה בקונסטרקציה ובניהול בניה, ואת לימודיו בטכניון סיים בהצטיינות, והוא מתמנה "במאות תיקים בכל שנה בין היתר גם בתיקים שעוסקים בקונסטרוקציה" [מתוך תגובת המהנדס גיל, ההדגש אינו במקור - א.נ.ח], כבר מטעם זה היה עלי לדחות את הבקשה הקנטרנית שהשיגה על מומחיותו של המהנדס גיל.

9. לענין המהנדס בירנבאום, הרי חוות דעתו היא חלק בלתי נפרד מחוות דעתו של המהנדס גיל, שבהגינותו ובשקיפות הראויה, ציין כי קבל "מהנתבעים חישובים שהוכנו על יד משרד לבני מהנדסים (צד ג' 2 - א.נ.ח) לענין חישוב עומסי הקרקע על הקיר ויציבותו. עקב עובדה זו בקשתי לקבל התייחסות לחומר נוסף זה ממהנדס הקרקע והביסוס של חברתנו" [עמ' 1 לחוות הדעת], גם בתגובה לבקשה מציין המומחה גיל כי החברה שלו היא "חברת בת של מעבדת איזוטסט, אשר מעסיקה גם יועץ קרקע באופן קבוע, אילן בירנבאום" [עמ' 1 לתגובה]. הנה כי כן, מר בירנבאום עובד באותה חברה שמומחיותה היא בתחום המומחיות הנדרשת בתיק זה ועל סמך מומחיות זו מונה המהנדס גיל לשמש מומחה מטעם בית המשפט."

על החלטה זו הוגש ערעור שזכה - רע"א 1151/06 לבני נ' פוליטי, שבו קבע בית המשפט המחוזי כדלקמן:

"להוציא את חוות הדעת של המהנדס גיל רפאל מיום 21.10.04 שהתקבלה בתיק 1049/03 בבית המשפט השלום ברמלה, מאחר וכישוריו אינם עונים להחלטת בית המשפט הנכבד קמא מיום 1.03.2004." 

מקרה ב'

בת"א 11135-12-08 א.מ.א.צ. בניה ופיתוח בע"מ נ' רוזן, בימ"ש השלום בעפולה, שופטת: שאדן נאשף אבו אחמד - מונה המהנדס גיל כ"קונסטרוקטור מטעם בית המשפט".

המהנדס גיל קיבל על עצמו את המינוי, ובחוות דעתו המליץ כי ימונה מומחה אחר, קונסטרוקטור, שייתן חוות דעת מטעם בית המשפט. כך נכתב בהחלטת בית המשפט מיום 04/01/2012:

"1. בתיק דנן מונה מהנדס, מר גיל רפאל (להלן: "רפאל"), כמומחה מטעם בית המשפט על מנת להכריע בכל השאלות השנויות במחלוקת בין בעלי הדין.

2. בחוות דעתו, קבע רפאל כי יש מקום למנות מומחה נוסף, קונסטרוקטור, על מנת לחוות דעתו בנושא השקיעה של המבנה מושא התובענה.

3. בהתאם לקביעת המומחה, כאמור, הסכימו הצדדים על מינוי מומחה קונסטרוקטור מטעם בית המשפט.

4. אי לכך, הנני מורה על מינויו של הקונסטרוקטור מר דוד טיגרמן... על מנת להכריע בעניין השקיעה במבנה נשוא התובענה.

5. הקונסטרוקטור ייתן חוות דעתו, בין היתר, בשאלות הבאות:

א. האם השקיעה של המבנה התייצבה?

ב. האם המצב כיום הינו סופי או שמא המבנה ממשיך לשקוע?

ג. האם נגרם נזק קונסטרוקטיבי למבנה כתוצאה מנטייה זו?

ד. האם ניתן להחזיר את המבנה באנצעות פעולות הרמה למפלס המקורי?

ה. האם יש לתמוך את המבנה באמצעות יסודות נוספים?"

מקרה ג'

בת"א 1746-09 עמור נ' מועצה אזורית מבואות חרמון ואח' בימ"ש השלום טבריה, שופטת: תמר נסים שי - פס"ד מיום 15/11/2011 - המהנדס גיל קיבל על עצמו מינוי כמומחה מטעם בית המשפט בנושא קונסטרוקטיבי, ולבקשתו מונה מומחה נוסף - יועץ קרקע. ראה להלן מתוך פסק הדין:

"על מנת לעמוד על גורם השקיעה מונו על ידי בית המשפט שני מומחים. תחילה מונה המהנדס מר גיל רפאל, ולאחר מכן ולבקשתו מונה המהנדס מר ישראל קלר כיועץ קרקע. לבית המשפט הוגשו שתי חוות דעת (סומנו במ/1).

במסגרת חוות הדעת קבעו מומחי בית המשפט באופן חד משמעי כי סיבת השקיעה הינה בדליפת המים מקו הביוב אשר נמצא במרחק של כ – 90 ס"מ מקצה היסוד (1.5 מ' מציר קו הביוב לציר היסוד).

לשיטתם, הכשל נגרם כתוצאה מדליפת מים מקו הביוב אל הקרקע החרסיתית שמתחת ליסוד. כתוצאה מהדליפה איבדה הקרקע החרסיתית את חוזקה והיסוד שקע.

עוד קבעו כי דליפות מקו ביוב עקב פיצוץ צנרת או כשל במחברים הינן דבר צפוי. דליפה מתגלה לאחר זמן, ולכן קיימת חשיבות להרחקת הקו מהמבנה. "

ובהמשך:

"כאשר נשאל מר גיל רפאל בחקירתו לנימוק בשלו ביקש מינויו של מומחה נוסף, הבהיר כי העריך שהבעיה המרכזית של שקיעת המבנה נובעת משקיעת היסוד. בדיקת הגורם לשקיעה נמצאת בתחום ייעוץ קרקע (עמ' 10 ש' 24 – 25). מדובר במומחיות ספציפית אשר יש להיוועץ בה, בוודאי כאשר יש כשל ביסוס ומבנה ששקע (עמ' 11 ש' 1 ואילך)."

לאמור, המהנדס גיל (שאין לו ניסיון בתכנון מבנים), נוטל על עצמו מינויים כמומחה מטעם בית משפט בתיקים שבהם נדרש קונסטרוקטור, ואף נותן חוות דעת בנושאים קונסטרוקטיביים. 

טוען סינון...ajaxSpinner