תפריט חיפוש

שטח הפתח של החלון בו מותקנת זגוגית חלון כנף על כנף

24 אוגוסט, 2020 |
עו"ד ענת כהן

ביאור שטח חלון נגרר

תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל-1970 קובעות מהו חלון ומה יהיה שטחו.

תקנה 2.01 מגדירה "חלון":

פתח המשמש אמצעי תאורה ואיוור טבעיים והפונה לשמים, לרחוב, למרפסת הסגורה בתריס בלבד, או לחצר, לרבות אשנב, דלת מזוגגת או פתח אחר כיוצא באלה;

כן מגדירה תקנה 2.01 "שטח חלון":

שטח הפתח שבו מותקן החלון, לפי מידות הבניה החיצוניות המינימליות;

הדגש הוא על קיומו של פתח. כאשר מודדים את שטחו של החלון, יש למדוד את שטח הפתח, המאפשר מעבר של אור ואוויר.

כאשר מותקנת זגוגית חלון מסוג "כנף על כנף", באופן התקנה שכיח, יש שתי זגוגיות עם מסגרת אלומיניום. אלה הן שתי כנפי החלון.

כאשר באים לפתוח את החלון, מזיזים את אחת מכנפי החלון לכיוון כנף החלון השניה.

במצב זה, נוצר פתח חשוף לאוויר בגודל של כנף החלון שהוזזה, כמחצית מפתח החלון.

המחצית השניה של פתח החלון נותרת חסומה על ידי כנף החלון השניה, כשמאחוריה כנף החלון שהוזזה.

סוג זה של זגוגית חלון מסוג "כנף על כנף", במצב של פתיחה, חוסם למעלה ממחצית שטח הפתח של החלון הבנוי.

תקנה 2.21 קובעת מה יהיה שטח החלון בחדר מגורים:

לא יפחת שטחם הכולל של החלונות בחדר מגורים מ-8% משטח רצפת החדר.

יש ועולה הטענה, כי במדידת שטח החלון שעליו מותקנת זגוגית חלון מסוג "כנף על כנף" המתואר לעיל, יש למדוד את כל שטח הפתח הבנוי של החלון, לפני שהותקנה בו זגוגית החלון, ואין להפחית ממנו את שטח הפתח החסום על ידי אחת מכנפי החלון.

טענה זו לא נכונה. פתח החלון, מעצם הגדרת החלון, צריך לאפשר גם לאור וגם לאוויר להיכנס אל חדר המגורים.

כאשר מחצית מפתח החלון חסומה על ידי כנף זגוגית החלון, נכנס דרכה אל החדר רק אור, אך לא נכנס אוויר.

תקנה 2.01 מגדירה "קיר מסך" – "קיר חיצון העשוי ברובו זכוכית;".

התקנות אינן קובעות כי קיר עשוי מזכוכית הוא חלון, אף כי חודר דרכו אור אל החדר, שכן אוויר לא נכנס אל החדר.

על פי הגדרה זו, כאשר כנף אחת פתוחה, שתי הכנפיים החוסמות מעבר של אוויר דרכן, משמשות למעשה כ"קיר מסך" ולא כחלון.

ניתן להסיק זאת גם מקביעת התקנות בדבר אופן מדידת הרוחב הפנוי למעבר במקרה של דלת הזזה דו אגפית, המקבילה בצורתה לחלון דו כנפי.

תקנה 3.1.1.1 מגדירה "רוחב פנוי בפתח": "הרוחב הפנוי למעבר, בין רכיבי בניין התוחמים את הפתח;"

כותרתה של תקנה 3.2.1.2 היא: "אופן מדידת רוחב פנוי למעבר וגובה של דלת".

תקנה 3.2.1.2(ד) קובעת:

בדלת הזזה דו-אגפית, שאגפיה נפתחים משני כיוונים מנוגדים, לקביעת רוחבה הפנוי למעבר, יימדד המרחק האופקי בין הפאות הצדדיות של שני אגפי הדלת, כאשר שניהם פתוחים לגמרי, כמתואר בתרשים 3.2.1.2 ד'.

להלן העתק תרשים 3.2.1.2 ד (מופיע בראש המאמר).

התקנה קובעת, כי אין לחשב כחלק מרוחב הפתח של הדלת את רוחב כנפי דלת ההזזה לאחר פתיחתן, שאינן מאפשרות מעבר.

רוחב הפתח של הדלת נמדד אך ורק לפי הרוחב הפנוי שנוצר לאחר פתיחת שתי כנפי דלתת ההזזה.

באופן דומה, יש למדוד גם את רוחב הפתח של החלון, במצב של פתיחת כנף החלון.

יש למדוד את רוחב הפתח הפנוי למעבר של אור ואוויר, לאחר פתיחת כנף החלון, מבלי להחשיב כחלק מרוחב הפתח את רוחב כנפי החלון החוסמות מעבר של אוויר.

טוען סינון...ajaxSpinner