תפריט חיפוש

הטעית בית המשפט בחוות דעת הנדסית

2 פברואר, 2017 |
אינג' יואל בן עזרא

לפני שפוסלים ליקוי בטענה כי התקנה נכנסה לתוקף לאחר בניית הבית, מומלץ לבדוק מה נוסחה של התקנה שקדמה לה. לעיתים השינוי הוא חסר חשיבות, והטענה כי התקנה לא חלה - היא הטעיה.

בת"א 34974-08-11 שילר נ' כוכב (שלום-קריות, שופטת: פנינה לוקיץ', 30/01/2017), נטען על ידי המומחה מטעם התובעים כי קו הביוב, אשר עובר במרחק 60 ס"מ מקיר הבניין - הוא ליקוי.

להלן ציטוט מסעיף 21 לפסק הדין:

מומחה התובעת קבע כי מערכת הביוב בוצעה ברשלנות והיא גורמת למעברי רטיבות אל הדירה מצנרת זו ולפגיעה בצנרת הביוב סביב הבית. שוחת הביוב בחזית הסלון מרוחקת 80 ס"מ בלבד מהקיר החיצוני וזאת בנגידו לתקנה 5.3.7 להוראות למתקני תבוראה תש"ל 1970 (להלן:"התקנות") שבהתאם להן קווי ביוב יורחקו 1.5 מ' מהקיר החיצוני של הבניין (עמ' 9 לחוות הדעת). כמו כן קבע מומחה התובעת כי כיוון שקווי הביוב הונחו בניגוד לתקן ובניגוד לןכללי המקצוע ולא בוצעה סביבת תשתית כנדרש דבר שגרם לחדירת שורשים של עצים לתוך מערבת הביוב ולפגיעה בה.

מטעם הנתבעת מונה המהנדס גיל רפאל, אשר טען שתי טענות:

א. התקנה חלה משנת 2007 ולפיכך אינה רלוונטית.

ב. הקונסטרוקטורית אישרה את הנחת הקו במרחק 60 ס"מ מהקיר.

להלן ציטוט המשך פסק הדין:

מומחה הנתבעת קבע כי לתקנה אליה הפנה בן עזרא אין תחולה כיוון שזו פורסמה בשנת 2007 כשנתיים לאחר שהסתיימה בניית הדירה. קונסטרוקטורית הבניין אישרה שקו הביוב יעבור במרחק של 60 ס"מ מקירות החוץ של הבניין (נספח א' לחוות דעת גיל).

באשר לשורשי העצים, טוען המומחה כי התובעת נטעה עצים בחצר לרבות עצי פיקוס שלהם נטיה לשלוח שורשים למרחק רב ולחדור לתוך מערכת הביוב.

לאור טענות אלה, ראוי לבחון את נוסח תקנה 5.3.7 במועד שקדם לבניית הבית.

בשנת 2002 בסעיף 5.3.7 בהל"ת (הוראות למתקני תברואה תש"ל 1970) נקבע שהמרחק האופקי בין קיר הבניין לבין הביוב יהיה לפחות 150 ס"מ או יותר.

השינוי שחל בתיקון תשס"ז-2007 - אינו בנוסח התקנה, אלא בכך שנוספה הערה (3) כדלקמן:

אם שמירת מרחק זה בלתי אפשרית, ינקטו אמצעים להגנה מפני נזילות ושקיעות שיאושרו על ידי יועץ הביסוס.

במילים אחרות: במועד הרלוונטי, לפני תיקון התשס"ז-2007 להל"ת - לא רק שנדרש מרחק של 150 ס"מ מקו הביוב, אלא בנוסף לכך, לאף מהנדס מתכנן לא הייתה הסמכות לאשר, בשום תנאי, את קיומו של קו הביוב במרחק 60 ס"מ בלבד.

גם אם נבחן נוסח מוקדם יותר (עדכון תשנ"ט 1999), הרי שאז המרחק המינימלי אשר נדרש הוא 100 ס"מ, והליקוי - קיים.

בחוות דעתו, המהנדס גיל טען טענה שלכאורה היא נכונה - הנוסח של הל"ת משנת 2007 אכן אינו חל על בניין שבנייתו הסתיימה כשנתיים קודם לכן, אך רק כאשר בוחנים את הדברים לפרטיהם מתברר כי האמת אינה מועילה לטענותיו של המהנדס גיל.

מצופה ממומחה, שכאשר יטען שהתקנה לא חלה - יבדוק גם את הנוסח של התקנה שקדמה לה, וימנע מהטעית בית המשפט. יש להצר על טענות מסוג זה, אשר מאריכות את הדיון שלא לצורך ופוגעות במוניטין אשר נרכש בעמל רב.

טוען סינון...ajaxSpinner