תפריט חיפוש

ביצוע בעין של תיקוני חיפויי אבן

25 אפריל, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא

האם מותר לכלול בתביעה בגין ליקויי בניה סעד של ביצוע בעין של חלק מכובד מן התביעה, שיטה שתוצאתה היא תשלום מופחת של אגרת בית המשפט - או שמא בית המשפט יראה בכך הערמה והתחמקות מתשלום אגרה?

וועד דיירים בבית משותף, מגיש תביעה בגין ליקויים ואי התאמות ברכוש משותף המשותף.

התביעה מתחלקת, לפי הסעדים המבוקשים בה, לשני מרכיבים – הראשון מבוסס על סעד כספי, והשני - סעד של ביצוע בעין [ביצוע בפועל של התיקונים].

יש גם טעם לחלוקה זו, כי הסעד של ביצוע בפועל של התיקונים – עיקרו הוא תיקוני בטיחות, מתוך מטרה להגיע למעטפת החיפוי של הבניין ללא מפגעי אבנים נושרות, מפאת הסיכון שבדבר, ומובן כי כדי למנוע סיכון זה, דרוש לתקן ולא לקבל פיצוי כספי.

אלא שהקבלן הנתבע, עלול לראות בחלוקה זו תכסיס ותרגיל לפטור מאגרת בית משפט; עבור סעד של ביצוע בעין סכום האגרה זניח, בעוד שעבור סעד כספי - סכום האגרה ממשי ומכביד על התובעים.

סוגיה זו הגיעה בערכאה שלישית לפתחו של בית המשפט העליון, רע"א 9314/16 דיירי הבית המשותף ברח' ניצן 13 אור יהודה נגד בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתיות בע"מ והיועץ המשפטי לממשלה, שופט: עוזי פוגלמן, פסק דין מיום כ"ז בניסן תשע"ז (23.4.2017).

אכן, נקודת המוצא היא כי כל הליך משפטי חייב באגרה, אך לפי תקנה 3 לתקנות בית המשפט (אגרות) תשמ"ח - 1987, ישנה רשימה של הליכים שלא ניתנים לביטוי כספי, ולגביהם חלה חובת תשלום אגרה בסכום קבוע.

בקטגוריה זו נכללים גם צו עשה וצו אכיפה.

אומנם בחוות דעת שצורפה לכתב התביעה נאמדה עלות תיקוני החיפויים בערכים כספיים, אך אין בכך כדי לבטל את רצונם של התובעים לצו עשה, ולא שום סעד כספי שלא יועיל להם, אלא רק יאלצם להתחיל לדאוג לפתרונות הנדסיים, ולא זו כוונתם.

התובעים בתיק זה בדעה כי יש הצדקה לסעד של ביצוע בעין, גם במקרה בו ניתן לכמת את העבודות ולקצוב להן סכום כספי.

להלן המסקנה הסופית של פסק הדין הנזכר לעיל:

10. כזכור, המערערת עתרה בכתב התביעה המתוקן שהגישה כי בית המשפט יתן צו עשה שיורה למשיבה לתקן את חיפויי הבניין, ובלשון המערערת:

"(א) להתקין מחדש את אבני החיפוי של הבניין ולהתאימם [כך במקור – ע' פ'] לתקן ישראלי [...] שהיה בתוקף בעת בניית הבית המשותף".

(ב)להמציא בידי [המערערת] בדיקת מעבדה מאושרת, שתאשר כי התקנת אבני החיפוי בוצעה בהתאם לתקן החדש [...].

(ג) לתקן את 'התעקמות הקיר' בקומה 2 [...]".

אכן, בחוות הדעת מטעם מומחה שהגישה המערערת הוערכה עלות ביצוע תיקון החיפוי המבוקש, אך איני סבור שיש בכך כדי להוביל למסקנה כי לפנינו תביעה לסכום קצוב. כפי שציינה המערערת בהליך זה, ככל שהסעד המבוקש על ידה יתקבל היא לא תזכה לקבל כספים כלשהם לשם תיקון החיפוי; וממילא אין בכוונתה – וככל שיינתן "צו עשה" בהקשר זה, גם אין היא נדרשת – להגיש תביעה נוספת לקבלת סעד אופרטיבי. עיון בכתב התביעה מעלה כי המערערת אינה עותרת לסעד כספי חלופי מקום שבו תביעתה למתן צו עשה תדחה והיא ממקדת את תביעתה – בכל שאמור בתיקון החיפוי – בבקשתה ליתן "צו עשה" בלבד. במילים אחרות, "אין עסקינן במצב שבו מוגשת תובענה לסעד הצהרתי אשר מטרתה המרכזית היא לשמש כשלב ראשון של מערכה, כאשר בהמשך צפוי שתוגש תובענה נוספת, הפעם לסעד אופרטיבי" (רע"א 1910/04 אילנות פרוייקטים תיירותיים בע"מ נ' בנק דיסקונט לישראל, פ"ד נח(6) 193, 198 (2004)). משכך, לדעתי יש לקבוע כי יש להתייחס לסעד המבוקש על ידי המערערת ככזה החוסה תחת תקנה 3(1) לתקנות האגרות (השוו עניין אלדן).

להשלמת התמונה, להלן ציטוט של תקנות 3 ו- 4 לתקנות לעיל:

3. הליכים שרואים את שוויים כבלתי ניתנים לביטוי בכסף [תיקון: תשנ"ו(4), תשנ"ח, תשנ"ח(2)]

(א) הליך שהסעד המבוקש בו הוא צו הצהרתי, צו לא תעשה, צו עשה, צו אכיפה, תביעה למתן חשבונות שלא בהליך ביניים, למעט תובענה לסעד כספי כתוצאה ממתן החשבונות, פירוק שותפות, פירוק חברה, הכרזת פשיטת רגל, אכיפת פסק בוררות, אכיפת פסק חוץ, קביעת גובה הפיצויים או תשלומי האיזון בשל רכוש שהופקע או שנפגע שלא בדרך הפקעה לצרכי ציבור או לטובת הציבור לפי כל דין, פסיקת דמי שכירות בדירה או בבית עסק, מתן צו הנהלת עזבון, חלוקת עזבון, הנהלת רכוש של נעדר, מתן הוראות בקשר לניהול עזבון או לניהול רכושו של נעדר, קטין או פסול דין, שינוי החלטה של פקיד מסדר או ביטולה, הליך בענין הקדש, קובלנה פרטית ועתירת אסירים יראו אותם כהליך ששווי הסעד המבוקש בו אינו ניתן לביטוי בכסף.

(ב) התנגדות למתן צו ירושה, צו קיום צוואה, צו להנהלת עזבון או צו לחלוקת העזבון, יראו אותה כהליך ששווי הסעד המבוקש בו אינו ניתן לביטוי בכסף.

  4. מי משלם אגרה מתי ואופן התשלום

המביא הליך לפני בית משפט בכתב או הדורש אותו בעל פה, ישלם את האגרה שיש לשלמה בעד אותו הליך עם הבאתו או דרישתו לראשונה, והוא כשאין הוראה אחרת בתקנות אלה.

פסק דין זה פותח את הדלת לדרוש ביצוע בעין במקרים דומים, ותורם לבטיחות הציבור בנושא זה.

טוען סינון...ajaxSpinner