תפריט חיפוש

מומחה מטעם בית המשפט אינו אמור לשאוב מהצדדים מסמכים

2 מאי, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא

מומחה המתמנה על ידי בית המשפט, צריך להיות נאמן בקפדנות לכתב המינוי ואם לא רשום בו כי הוא מוסמך לקבל מסמכים שונים – עליו להימנע מלקבלם.

קבלת מסמכים באופן חופשי עלולה להפלות צד לדיון, לגרום להרחבת חזית אסורה, ולהפוך מסמך שאי אפשר היה להציגו מטעמים משפטיים כראייה – למסמך המצוי בתיק בית המשפט. ככל שיש טענה כי העברת מסמכים למומחה מקרבת את חוות דעתו הצפויה לאמת – הרי התשובה היא, שהמסמכים יועברו רק דרך בית המשפט אשר יוכל לשקול הרשאתם לאור טענות הצדדים.

ידוע לי הנוהג של מומחים לדרבן את הצדדים להעביר אליהם מסמכים שונים שיקלו עליהם את מלאכת כתיבת חוות הדעת, ונגד נוהג זה אני יוצא בהבאת דברים אלו. לא רק שהמומחה צריך להימנע מלעודד את הצדדים להעביר אליו מסמכים בניגוד לאמור בכתב המינוי, אלא גם ברגע שמסמכים מועברים אליו על ידי צד אחד, הוא חייב להודיע על כך לצד הנגדי לדיון כדי לאפשר לו להעביר את המידע לבית המשפט ולהביא לידי קבלת החלטה שיפוטית מתאימה.

ראה גם ת"א 1753/05 ניצנית כהן נ' פסגות (א.ר.י.ח.) חברה לבניין בע"מ ואח', החלטה של בית משפט השלום בעפולה – שופטת: שאדן נאשף-אבו אחמד, בעניין זה, מיום 2 יוני 2011. [פורסם ב"פדאור"].

המהנדס רפאל גיל מונה כמומחה מטעם בית המשפט, וצד לדיון העביר אליו מסמכים שונים.

להלן ציטוט סעיף מס' 9 להחלטה המבהיר את אשר נעשה שלא כדין:

9. בתגובתן, מודות המשיבות כי העבירו למומחה מסמכים נוספים לאחר הביקור שערך בדירות נשוא התובענה ובטרם השלים לערוך את חוות דעתו. לשיטתן, אין עסקינן בחוות דעת חדשות, משלימות או נוספות, אלא במכתב ערוך ע"י מומחה המשיבות, המהנדס יוסף שולץ, המכיל הבהרות ו/או הערות ואשר בגינן נשאל המומחה מטעם ביהמ"ש באם יש צורך לערוך ביקור נוסף בדירות נשוא הדיון, אם לאו. לטענתן, מדובר בהשלמות מהותיות אשר נדרשות לאור ביקורו של המומחה מטעם ביהמ"ש בנכס ולנוכח דרישתו מהצדדים להמציא תעודת גמר.

בגין התנהלות זו נתבקשה פסילת חוות דעתו של רפאל גיל. אומנם חוות הדעת של גיל לא נפסלה, אך בית המשפט הביע את מורת רוחו מההתנהלות בתיק. להלן ציטוט סעיפים 17-19:

17. אכן קיום נכון ומוקפד של סדר הדין וההוראות הדיוניות היא ערך מרכזי בניהול ההליך שאין להמעיט מחשיבותו, אך לעיתים יש הצדקה לסטות מערך זה בעיקר כשהדבר נחוץ לשם גילוי האמת ועשיית הצדק (ראה: י. זוסמן, סדרי הדין האזרחי, מהד' שביעית, בעמי' 509-510).

18. הדברים מקבלים משנה תוקף נוכח השלב בו מצויה התביעה, באשר טרם ניתנה הוראה על הגשת תצהירי עדות ראשית וטרם החלה שמיעת הראיות בתיק. אמנם הבאת החומר הנוסף לעיונו של המומחה עלולה לגרום להתמשכות ההליך ויתכן שאף תעורר את הצורך בהבאת השלמות לחוות הדעת מטעם הנתבע 7, אולם לדידי ניתן לכפר על כל אלה ע"י פסיקת הוצאות הולמות.

19. סבורתני, כי יש בהתנהלות ב"כ המשיבות טעם לפגם, שכן לא ברורה החירות שנטלה לעצמה לפנות ישירות למומחה ביהמ"ש ולהעביר לו חומר נוסף מבלי שנטלה לכך רשות מביהמ"ש. ב"כ המשיבות אף הגדילה לעשות, שעה שלא העבירה, במקביל, העתק מהמסמכים הללו לעיון ב"כ הצדדים שכנגד. דומה, כי התנהלות ראויה ונאותה הייתה מביאה, למצער, לפנייה לביהמ"ש על מנת שייתן הוראות באשר לתיקון או השלמה לחוות הדעת, על פי הנדרש, ותוך שמירת זכויות שאר הצדדים לתיק.

במצב דברים זה היה ראוי לפסול את חוות הדעת של רפאל גיל, לא רק בגלל העברת המסמכים הספציפיים, אלא גם לאור עצם קיומו של ערוץ תקשורת ישיר בין הנתבעים בתיק זה לבין המומחה, ערוץ בו התובעים לא היו לו צד.

טוען סינון...ajaxSpinner