תפריט חיפוש

ת"א 1753/05, ת"א 2078/05 כהן נ' פסגות

2 יוני, 2011 |
בית משפט השלום

בית משפט השלום בעפולה

ת"א 1753/05, ת"א 2078/05

בפני כב' השופטת:

שאדן נאשף-אבו אחמד

תובעות:

1. ניצנית כהן

2. לאה כהן

נגד

נתבעים:

1. פסגות (א.ר.י.ח) חברה לבניין בע"מ

2. כ.ר.מ שיווק וניהול נדל"ן

3. מאירי אמיר

4. כרמי חגי

5. יוסי שולץ

6. אבי רוזנגרטן

החלטה

1. בפניי בקשת הנתבע 7 (להלן: "המבקש") להורות על פסילת חוות דעת ו/או מסמכים אשר הומצאו לעיונו של המומחה מטעם ביהמ"ש על ידי התובעות (להלן: "המשיבות").

2. ברקע לבקשה, תביעה לתשלום פיצויים בגין ליקויי בנייה נטענים בדירות שבבעלות המשיבות.

3. הצדדים, כל אחד בתורו, הגישו חוות דעת מטעמם, בתמיכה לטענותיהם.

4. לאור הפער בין חוות הדעת, ולנוכח המחלוקת בשאלת האחריות, מונה ביום 07.11.2009 מומחה ע"י ביהמ"ש, המהנדס מר רפאל גיל, אשר התבקש לחוות את דעתו לשאלות השנויות במחלוקת בין הצדדים, לרבות ליקוי הבניה הנטענים, האחריות להיווצרותם וכן עלות תיקונם (אם בכלל).

5. המבקש טוען, כי המשיבות העבירו למומחה מסמכים "פסולים" כדלקמן:

א. חוות דעת חדשה ו/או משלימה מטעם מומחה המשיבות, המהנדס יוסף שולץ, בה התייחס לחוות דעת המומחה מטעם המבקש.

ב. המלצות לתכנון וביצוע ערוכות ע"י חברת קלר ייעוץ לביסוס ושרותים הנדסיים בע"מ.

ג. דו"ח ערוך ע"י מייק דוקטופסקי, מהנדס ויועץ לביסוס.

ד. חוות דעת משלימה של חברת טרמינל מיום 24.06.2010 ערוכה ע"י המהנדס יוסי פרי.

6. המבקש טוען, כי המסמכים "הפסולים" מהווים חוות דעת חדשות ו/או משלימות אשר נערכו, לבקשת המשיבות, לאחר שמונה המומחה מטעם ביהמ"ש והומצאו לעיונו רק לאחר שהלה ערך ביקור במקום. לטענתו, המשיבות אף נמנעו מלהמציא למבקש בזמן אמת עותק מהמסמכים הללו. למבקש נודע, באקראי, אודות המצאת התיעוד "החדש" למומחה מטעם ביהמ"ש, בתאריך 09.08.2010, וזאת לאחר שנתקבלה הודעת המומחה, לפיה הוא קובע ביקור שני בדירות נשוא התובענה עקב קבלת המסמכים הנוספים ועל מנת לבדוק את טענותיהן "החדשות" של המשיבות. לאור זאת, עותר המבקש להורות על עיכוב חוות הדעת המומחה מטעם ביהמ"ש ואף לאסור עליו לערוך ביקור נוסף עד להכרעה בבקשה הנדונה.

7. עוד טוען המבקש, כי החומר הנוסף נשוא הבקשה מהווה שינוי והרחבת חזית אסורים שאין מקום להתירם, באשר בכתב התביעה תחמו המשיבות את הליקויים הנטענים ואילו החומר הנוסף נוגע בנושאים שלא היה להם כל זכר בכתבי הטענות.

8. לאחר עיון בבקשה הנדונה הוריתי למומחה מטעם ביהמ"ש לעכב, באופן זמני, את המצאת חוות דעתו ולהימנע מעריכת ביקור נוסף בנכס עד למתן החלטה אחרת. עוד אפשרתי למשיבות להגיש תגובה לבקשה.

9. בתגובתן, מודות המשיבות כי העבירו למומחה מסמכים נוספים לאחר הביקור שערך בדירות נשוא התובענה ובטרם השלים לערוך את חוות דעתו. לשיטתן, אין עסקינן בחוות דעת חדשות, משלימות או נוספות, אלא במכתב ערוך ע"י מומחה המשיבות, המהנדס יוסף שולץ, המכיל הבהרות ו/או הערות ואשר בגינן נשאל המומחה מטעם ביהמ"ש באם יש צורך לערוך ביקור נוסף בדירות נשוא הדיון, אם לאו. לטענתן, מדובר בהשלמות מהותיות אשר נדרשות לאור ביקורו של המומחה מטעם ביהמ"ש בנכס ולנוכח דרישתו מהצדדים להמציא תעודת גמר.

10. את תגובתה חתמה ב"כ המשיבות בכך שהפנתה להלכה הקובעת בנושא הבאת "ראיות נוספות", ולפיה מתיר ביהמ"ש לבעל דין, אף בשלבים מתקדים של ההליך, הנחת ראיות נוספות ובלבד שיש בהן כדי להביא לחקר האמת ולכרעה בשאלות שבמחלוקת. לשיטתה, החומר הנוסף עשוי לתרום תרומה משמעותית להשלמת התמונה העובדתית, לגילוי האמת ולעשיית הצדק.

11. הנתבע 6 הגיש תגובה מטעמו ובה ביקש להצטרף לטענות המבקש. בתגובתו, הדגיש כי התרת צירוף חוות הדעת החדשות תפגע בזכויותיהם הדיוניות והמהותיות של הנתבעים תגרום לשיבוש בסדרי הדין ותקנה למשיבות יתרון ממשי על פניהם בהליך דנן. לטענתו, המשיבות מבקשות לבצע "מקצה שיפורים" משנוכחו לדעת, כי סיכויי התביעה אינם טובים. לאור זאת, נתבקש ביהמ"ש להורות למומחה להשלים את הכנת חוות דעתו עפ"י החומר המקורי והביקור שערך בנכס.

12. שותפה אני לדעתו של ב"כ הנתבע 6, כי תגובתן של המשיבות הינה בעצם בקשתן להתיר להן להביא ראיות נוספות, שכן הגשת חוות דעת חורגת מהשלב של כתבי הטענות ונופלת לשלב של הבאת הראיות על ידי הצדדים.

13. אין חולק, כי המסמכים אשר מבקשות המשיבות כעת להגישם לעיונו של המומחה, נערכו לאחר מינוי המומחה מטעם ביהמ"ש והביקור בנכס או כאלה שלא צורפו לכתבי הטענות קודם למינוי המומחה מטעם ביהמ"ש. בחלקם, מדובר בהוספה ו/או השלמה לחוות דעת קיימות. לאור זאת, יש לבחון את תגובתן של המשיבות באספקלריה של ההלכות הנהוגות לגבי הבאת ראיות נוספות, ולבחון אם במחדל דיוני עסקינן ולשקלל בין האינטרס של חקר האמת מול הצורך לשמור על סדר דין ויעילות הדיון.

14. נקבע בפסיקת ביהמ"ש העליון, כי בית המשפט עשוי להיעתר לבקשה להגשת ראיה נוספת אף אם נסתיים שלב שמיעת הראיות, ואפילו אם אי הגשתה במועד נבעה ממחדלו של בעל הדין, במקרים בהם הגשת הראיה הנוספת דרושה לשם בירור האמת ויש בה כדי לסייע לבית המשפט לעמוד באופן מלא על זכויותיהם המהותיות של בעלי הדין (ראה: רע"א 1297/01 מיכאלוביץ כלל חברה לביטוח, פ"ד נה (4) 577, 579). אם כך הוא הדין בתום שלב הראיות, קל וחומר במקרה דנן בו טעם החל הליך ההוכחות בתביעה.

15. על הכלל המאפשר סטייה מהפרוצדורה עמד כבוד השופט ריבלין ברע"א 2137/02 אחיהו ממן נ' פז חברת נפט בע"מ, תק-על (2202) (2) 1142, 1143 (2000):

"הכלל לעניין הגשתן של ראיות לבית המשפט הוא, כי בעל דין צריך להגישן ב"חבילה אחת", מתי מתיר בית המשפט למרות האמור סטיה מן הכלל? "רק מקום בו מצביעה בעל-דין על טעמים סבירים והוגנים המצדיקים סטייה מן הכלל הנ"ל, יענה בית המשפט להגיש ראיות נוספות... בשאלת הגשתן של ראיות נוספות, יתחשב בית המשפט, בין היתר, באופי הראיה הנוספת, האם היא "פשוטה"; מהו השלב אליו הגיע המשפט; ככל שהמשפט מצוי בשלב מתקדם יותר כן יטה בית המשפט שלא לקבל את הראיה; יש לבחון גם האם הצד המבקש את הבאת הראיה הנוספת ידע או היה עליו לדעת על קיומה של ראיה זו בשלב מוקדם יותר (ראה: ע"א 188/89 פיאד אחמד עזאיזה נ' המועצה המקומית כפר דבוריה, פ"ד מז (1) 661, 665)"

16. בענייננו החומר הנוסף נוגע לשאלה קרדינאלית, שעניינה קיומם של ליקויי בנייה נטענים בנכסים נשוא התובענה, שהינם לב ליבה של המחלוקת בין הצדדים. על שום כך מן הדין לאפשר למשיבות להגיש את החומר הנוסף נשוא הבקשה כדי לפרוש בפנים ביהמ"ש תמונה מלאה ושלמה ולעזור לבית המשפט לעשות צדק.

17. אכן קיום נכון ומוקפד של סדר הדין וההוראות הדיוניות היא ערך מרכזי בניהול ההליך שאין להמעיט מחשיבותו, אך לעיתים יש הצדקה לסטות מערך זה בעיקר כשהדבר נחוץ לשם גילוי האמת ועשיית הצדק (ראה: י. זוסמן, סדרי הדין האזרחי, מהד' שביעית, בעמ' 509-510).

18. הדברים מקבלים משנה תוקף נוכח השלב בו מצויה התביעה, באשר טרם ניתנה הוראה על הגשת תצהירי עדות ראשית וטעם החלה שמיעת הראיות בתיק. אמנם הבאת החומר הנוסף לעיונו של המומחה עלולה לגרום להתמשכות ההליך ויתכן שאף תעורר את הצורך בהבאת השלמות לחוות הדעת מטעם הנתבע 7, אולם לדידי ניתן לכפר על כל אלה ע"י פסיקת הוצאות הולמות.

19. סבורתני, כי יש בהתנהלות ב"כ המשיבות טעם לפגם, שכן לא ברורה החירות שנטלה לעצמה לפנות ישירות למומחה ביהמ"ש ולהעביר לו חומר נוסף מבלי שנטלה לכך רשות מביהמ"ש. ב"כ המשיבות אף הגדילה לעשות, שעה שלא העבירה, במקביל, העתק מהמסמכים הללו לעיון ב"כ הצדדים שכנגד. דומה, כי התנהלות ראויה ונאותה הייתה מביאה, למצער, לפנייה לביהמ"ש על מנת שייתן הוראות באשר לתיקון או השלמה לחוות הדעת, על פי הנדרש, ותוך שמירת זכויות שאר הצדדים לתיק.

20. למרות כל האמור, ומכיוון שבסופו של דבר מטרת ביהמ"ש הינה חקר האמת ועשיית צדק, אני מתירה למשיבות להמציא למומחה את החומר הנוסף נשוא הבקשה ולאפשר למומחה לערוך ביקור נוסף בנכס.

21. עם זאת, למען הצדק, לנתבעים שמורה הזכות להגיש ראיות נוגדות, כמו גם לטעון כל טענה כנגד הראיות המאוחרות.

22. יובהר, כי אין בהחלטתי זו כדי להתיר ו/או "להכשיר" הרחבת חזית או שינוי חזית אסורים, באם יתברר כי החומר הנוסף חורג מחזית המחלוקת שבין הצדדים, כפי שזו נתחמה והוגבלה בכתבי הטענות.

23. על אף שהבקשה הנדונה נדחית, לאור התארכות ההליך והצורך של הנתבעים להוסיף ו/או להשלים את חוות דעת מטעמם, אין מקום לחייב את הנתבע 7 בהוצאות בקשה זו. על כן, אני מחייבת את התובעות, יחד ולחוד, בהוצאות הליך זה בסך 1,500 ₪, לכל אחד מהנתבעים, אין בחיוב זה כדי לגרוע מזכותם של הנתבעים לטען בתום ההליך כי נגרמו להם הוצאות ממשיות בגין הצורך בהשלמת חוות הדעת.

24. המזכירות תמציא העתקת ההחלטה לצדדים ולמומחה.

ניתנה היום, כ"ט אייר תשע"א, 02.06.2011, בהעדר הצדדים.

טוען סינון...ajaxSpinner