תפריט חיפוש

ת"א 11062/02 סבן נ' אפריקה ישראל

20 מרץ, 2005 |
בית משפט השלום

בית משפט השלום חיפה

ת"א 11062/02

תאריך: 20/03/2005

בפני: כב' השופט ש' לבנוני

בעניין:

1. סבן מזל

2. סבן אלברט

ע"י ב"כ הכהן אלי

התובעים

נגד

1. חברת אפריקה ישראל בע"מ

2. שכון עובדים בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד וקסלר יעקב

הנתבעות

פסק דין

נתוני רקע

1. התובעים, בעל ואישה, רכשו דירת מגורים ברח' הערמונים 21 בקרית ים (להלן- "הדירה") וזאת מכוח הסכם מכר מיום 14/4/96 בין התובעים לבין הנתבעות. התובעים טוענים כי נתגלו ליקויי בנייה בבניית הדירה. לפיכך הגישו תובענה כספית על סך 125,000 ₪ נגד הנתבעות. תביעתם נסמכה על חוות-דעת מומחה מטעמם, אינג' גיא סגל (להלן – "סגל"). בהתאם לחוות-דעתו נמצאו בדירה ליקויי בנייה העולים כדי 91,700 ₪ כולל מע"מ.

2. הנתבעות התגוננו בפני התביעה והכחישו טענות התובעים. הגנת הנתבעות נסמכה על חוות-דעת מומחה מטעמן, אינג' רפאל גיל (להלן – "גיל"). בהתאם לחוות-דעתו נמצאו בדירה ליקויי בנייה העולים כדי 6,800 ₪ ללא מע"מ.

3. ב"כ הצדדים מסרו הודעה משותפת בגדרה מונה כמומחה מטעם בית המשפט, המהנדס גד גולן (להלן – "גולן"). בגדר הודעתם המפורטת אף הגדירו ב"כ הצדדים את תחום פעולתו וגדר סמכויותיו. גולן הגיש חוות-דעת בהתאם ואף השיב לשאלות הבהרה שנשאל. בהתאם לחוות-דעתו ליקויי הבנייה עולים לכדי סך 38,586 ₪ כולל מע"מ.

4. אחר מיצוי ההליכים הללו, ובהסכמת ב"כ הצדדים, קבעתי כי בדעתי ליתן פסק דין מנומק בדרך הרגילה על יסוד החומר שבתיק והגשת סיכומי טענות אליהם ניתן יהיה לצרף מסמכים ותצהירים. דומה שבאי כח הצדדים בחרו, מטעמיהם, שלא לנצל הזכות הדיונית האמורה ולא צירפו לסיכומיהם תצהירים באופן שמונחים בפניי מסמכים בלבד.

פועלו של גולן

5. גולן מסר חוות-דעת מפורטת ורצינית. הוא התייחס במפורט לכל הפריטים וההשגות של ב"כ הצדדים, קיבל כל מסמך רלוונטי שביקש והשיב לשאלות הבהרה. דרך עיקרון, בדעתי לשאוף לאמץ את חוות-דעתו של גולן. כך נטיית בית המשפט גם כאשר מומחה מתמנה שלא על דעת הצדדים אלא בכפיית בית המשפט. כך, קל וחומר, כאשר המומחה התמנה לאור משאלתם המשותפת של בעלי הדין, שאף הגדילו עשות וציינו את שמו של המומחה, אף ביקשו להנחות אותו באשר למשאלתם המפורטת לעניין נשואי חוות-דעתו.

במצב דברים זה, נטיית בית המשפט היא לאמץ את חוות-דעתו של המומחה, בוודאי ככל שעסקינן בסוגיות הנדסיות-מקצועיות, במובחן מסוגיות משפטיות.

6. ואולם, כנגד נטיה זו במרבית המקרים, הרי בנדוננו באורח משונה דומה שבאי כח הצדדים התעלמו מטענות המועלות על ידי אחד כנגד השני, לעניין חוות-הדעת של גולן. וכך, השגות התובעים לעניין חוות-דעתו של גולן אינן זוכות לכל מענה מסייג או מכחיש מצד הנתבעות. אף השגת הנתבעות לעניין חוות-דעתו של גולן, שניתן היה לעמוד עליה לאור תשובות גולן לשאלות הבהרה, אינה זוכה להתייחסות מקדימה בגדר סיכום טענותיו של ב"כ התובעים, כפי שהתחייב והתבקש. ככל שעסקינן ברובד עובדתי כבר ציינתי שב"כ הצדדים בחרו, משום מה, לא לצרף לסיכום טענותיהם תצהירי עדויות ראשיות. לנוכח הנתונים האמורים אדרש להשגות בעלי הדין לעניין חוות-דעתו של גולן ואפתח בהשגה בודדת של הנתבעות.

השגות בעלי הדין לעניין חוות-דעתו של גולן

7. ככל שעסקינן בליקויי גובה שני חלונות המטבח קבע גולן כי הוא מאמץ את חוות-דעתו של סגל וקבע עלות בסך 4,200 ₪. בהמשך, ובתשובה לשאלת הבהרה של הנתבעות, הוא שינה, לכאורה, עמדתו והפחית העלות לסך 1,000 ₪. כך, משום שלטעמו בעזרת "סעיף 2.60 (לתקנות – ש.ל.) ניתן 'להכשיר את השרץ' באוורור מלאכותי יעיל. שיבטיח לפחות שלוש החלפות אוויר בשעה. עלות המכשור, החדרת שרוול הקיר, אספקת חשמל כולל מתג הפעלה, תיקוני טיח פנים וחוץ + צבע מוערכת ב- 1,000 ₪" (סעיף 5.3(ד)). ב"כ הנתבעות מבקש, איפוא, להפחית מחוות-דעתו של גולן סכום של 3,200 ₪. הנני זוקף לחובת התובעים העדר התייחסות לנתון זה בגדר סיכום טענותיהם. מנגד, הנני זוקף לחובת הנתבעות את הנימה הצינית של גולן כנגד הנתבעות המבקשות, כך לשונו, "'להכשיר את השרץ' באורח מלאכותי יעיל". לנוכח הנתונים האמורים הנני רואה לפחית את הליקוי האמור בשיעור של 1,600 ₪.

אדרש עתה להשגות ב"כ התובעים לחלק מפריטי חוות-דעתו של גולן.

8. ככל שעסקינן בתיקוני צבע וטיח אמד המומחה אותם בסכום של 800 ש"ח. ב"כ הנתבעים מבקש להסיק מתשובה 5.10 לשאלות הבהרה של המומחה כי יש להגדיל הסכום האמור לכדי 4,500 ש"ח. נתון זה לא זוכה להתייחסות של ב"כ הנתבעות. ועם זאת אין בדעתי להיענות למשאלת ב"כ התובעים. ברי כי הסכום האמור לוקח בחשבון, הנדסית, רק תיקונים המתחייבים כתוצאה מליקויי בניה שבאחריות הנתבעות.

9. ככל שעסקינן בליקויי ריצוף מבקש ב"כ התובעים להגדיל הליקויים האמורים ב- 16,000 ש"ח. אף נתון זה, חרף עלותו הגבוהה, אינו זוכה לכל התייחסות של הנתבעות. אף בעניין זה אין בדעתי להתערב, מהותית, בשיקול דעתו של גולן. בחינת חוות-דעתו מלמדת כי הוא ביקש להחליף לא רק מרצפות שבהן נמצאו פגמים אלא נטל בחשבון כי "קרוב לוודאי שיהיה קושי לאתר אריחים חדשים הזהים לקיימים, ולכן יהיה צורך בהחלפות נוספות שייעשו על ידי שליפה ממקומות נסתרים (כגון מתחת לארונות מטבח)". שמא אומדנו לקח בחשבון אף נתון זה. ואולם לנוכח שתיקת הנתבעות בדעתי להגדיל הפריט האמור בסכום של 1,200 ש"ח נוספים.

10. ככל שעסקינן בתאורת חרום בממ"ד קבע גולן כי הליקוי האמור הוא פועל יוצא מתחזוקה שבאחריות התובעים. בדעתי לאמץ אומדן זה, שהוא פועל יוצא של התרשמות מקצועית, ואין בדעתי לשנות אומדנו.

11. ככל שעסקינן בגובה נקודות חשמל בממ"ד, סומך ב"כ התובעים על פסק דין שניתן על ידי כב' השופט רניאל. טיעון זה, כדומיו, לא זוכה להתייחסות הנתבעות ומשום כך בדעתי להוסיף, כעתירת ב"כ התובעים, סכום של 550 ש"ח בנתון זה.

12. ככל שעסקינן בחדר ארונות, ומאותם טעמים, יש בדעתי לאמץ את טיעון ב"כ התובעים ולהוסיף בפריט זה סכום של 700 ₪.

13. ככל שעסקינן במדרגות בודדות, וחרף הטיעון המפורט של ב"כ התובעים שלא זוכה לכל מענה, הוא אינו מצביע על תחשיב אלטרנטיבי הראוי לפסיקה לטעמו. משום כך, ואף משום טעמיו המהותיים-מקצועיים של גולן, אין בדעתי להוסיף דבר בפריט זה.

14. ככל שעסקינן בליקויים חמורים נטענים באמבט, אף בעניין זה, וחרף הטיעון המפורט של ב"כ התובעים שלא זכה לכל מענה, סבור היה גולן, למיטב שיקוליו, כי ליקויי הרטיבות אינם קשורים סיבתית לליקויי בניה אלא לרמת תחזוקה של התובעים, ובדעתי לאמץ את אומדנו. כך, אף ככל שעסקינן בעתירת התובעים לליקויי רטיבות נוספים.

15. אין בדעתי לפסוק לזכות התובעים, מעבר לחוות-הדעת, בגין קבלות חלקיות על ביצוע תיקונים שביצעו התובעים, לטענתם. אכן ראוי היה שהתובעים יביאו נתונים אלו בפני גולן, ולו בגדר שאלת הבהרה, על-מנת שיבחן האם קבלות חלקיות אלה חופפות או לא חופפות את ממצאי חוות-דעתו.

16. אין בדעתי לפסוק לזכות התובעים, מעבר לחוות-הדעת, בגין פיצוי על דרך הערכה של ליקויים שאין טעם לתקנם. גולן אף קבע מפורשות בחוות-דעתו ש"שאיני מוצא שהליקויים שנמצאו, ובתנאי שיתוקנו במלואם, משפיעים לרעה על ערך הנכס... כמו כן, איני צופה החמרה במצב הנכס לאחר שיתוקנו במלואם כל הליקויים".

17. הנה כי כן, סכום הליקויים בהתאם לחוות דעתו המקורית של גולן, עלה כדי 28,700 ₪. והפחתתי מהם סכום של 1,600 ₪ והוספתי סכומים כדי 2,450 ₪. סך הכל עלות ליקויי הבניה עולה, איפוא, לסך של 29,550 ₪ ובצירוף מע"מ לסך של 34,869 ₪. המומחה אמד עלות פיקוח הנדסי בסכום נוסף של 4,000 ₪ בצירוף מע"מ ואין בדעתי לשנות סכום זה לנוכח התוספת השולית האמורה. התובעים זכאים, איפוא, בגין תיקון ליקויי הבנייה לסך של 39,589 ₪.

פריטי נזק נוספים

18. ב"כ הנתבעות סבור כי לנוכח העובדה שלצורכי אגרה העמידו התובעים תביעתם על סך 125,000 ₪, דהיינו הפחתה של 38% מסך מרכיבי התביעה, יש לפסוק להם חלק פרופורציונאלי מכל רכיב-תביעה, העולה על יחסיות זו. אין בדעתי לקבל השקפה מלאכותית זו. לטעמי רשאי בית המשפט לפסוק לתובעים את הסכום המגיע, ככל שהוא אינו עולה על סכום התביעה, וכך בדעתי לנהוג.

19. גולן קבע כי בתקופת ביצוע תיקון הליקויים יהיה צורך לפנות את הדירה לתקופה של שבועיים, שהיא התקופה ההולמת בגין ביצוע תיקון הליקויים שבאחריות הנתבעות. מצפה הייתי שהתובעים ימציאו לי הצעת מחיר ממלון שהם יהיו זכאים לגור בו בתקופה זו. על דרך האומדן בדעתי לפסוק לתובעים בגין פריט זה סכום של 7,000 ₪.

20. התובעים טוענים לפיצוי בגין עוגמת נפש וברי שהם זכאים לסכום זה. עלות ליקויי הבנייה היא בסכום לא מבוטל. היא מצריכה, בהמשך, את הצורך לפנות את הדירה. הנני רואה לזכות את התובעים בגין עוגמת נפש בסכום של 8,000 ₪. אין בדעתי לפסוק לתובעים הפסדי השתכרות בתקופה האמורה הואיל והיכרתי בצורך בפיקוח הנדסי.

21.  הנתבעים טוענים לשומה המוגזמת של סגל וכי מדובר בתביעה מנופחת. לטעמם גולן פסק 24% מסכום הליקויים שנטען על ידי התובעים. גם אם לנוכח פסיקתי מדובר בשיעור גבוה יותר, נשמט מן הנתבעות כי סכום הליקויים שנאמד על ידי גיל, מטעמן, אף הוא מוגזם ביותר, בכיוון ההמעטה. עובדה היא שפסיקתי מעלה שפסקתי סכום העולה לערך פי 6 מן האומדן האמור. לנוכח השיקולים האמורים אין בדעתי להורות על השבת מחצית השכר ששילם כל בעל דין לגולן.

22. כל הסכומים שנפסקו לעיל נכונים ליום 17/6/03, הוא מועד חוות-דעתו של גולן, ונושאים ריבית והפרשי הצמדה ממועד זה ואילך.

סוף דבר

22. לפיכך, הנני מחייב את הנתבעות, ביחד ולחוד, ולשלם לתובעים, ביחד ולחוד, סכום של 54,589 ₪ בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כדין מיום 17/6/03 ועד מועד התשלום המלא בפועל, וכן אגרת תביעה היחסית לסכום הזכייה ושכ"ט עו"ד בסך 11,000 ₪ בצירוף מע"מ ובצירוף ריבית והפרשי הצמדה כדין מהיום ועד מועד התשלום המלא בפועל.

23. המזכירות תמציא העתק מפסק דיני לב"כ הצדדים בדואר רשום + אישור מסירה.

ניתן היום ט' ב אדר ב, תשס"ה (20 במרץ 2005) בהעדר הצדדים.

ש' לבנוני, שופט

פסק דין זה מופיע עוד ב:

-  הפוסל במומו

טוען סינון...ajaxSpinner