תפריט חיפוש

הצורך בהקפדה על מידות החלון בממ"ד

26 יולי, 2018 |
עו"ד ענת כהן

האם עובי הקיר משפיע על כמות האור שנכנסת לחדר? הצעה לעדכון חקיקת המשנה בתחום האוורור.

תקנה 2.21 לתוספת השנייה לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970 קובעת כי לא יפחת שטחם הכולל של החלונות בחדר מגורים מ- 8% משטח רצפת החדר. דרישה זו אינה תלויה בעובי הקירות שהם מותקנים החלונות.

בסעיף 7(א) למפרט צו מכר דירות (טופס של מפרט), התשס"ח-2008 נקבע, כי סטיות קבילות הן אלה המפורטות בו, והן, סטייה בשיעור של עד 2% בין שטח הדירה הרשום במפרט לבין השטח למעשה, וכן סטייה של עד 2% בין שטח מרפסת שמש, חניה מקורה, מחסן דירתי, מרתף דירתי, גג מוצמד וגינה מוצמדת הרשום במפרט לבין השטח למעשה.

בסעיף 7(ב) למפרט צו מכר דירות הנ"ל נקבע כי סטייה של עד 5% בין מידות האבזרים במפרט לבין מידות האבזרים למעשה היא סטייה קבילה.

שטח חלון אינו נכלל במידות האמורות בסעיף 7 למפרט צו מכר דירות הנ"ל, שבהן מותרת סטייה, ולכן אין צו מכר דירות מתיר סטייה בשטח החלון.

יש לקיים את דבר התקנות, ולכן סטייה בשטח חלון חדר מגורים, כך ששטחו קטן מ- 8% משטח רצפת החדר – אינו מקובל ואינו ראוי.

באחת מחוות הדעת של מומחה מטעם בית המשפט מצאתי קביעה לפיה סטייה של 2.5% בשטח החלון בממ"ד היא סבירה ואין לפצות את הדייר בגין ירידת ערך עקב כך ואין לתקן.

לדעתי דווקא כשמדובר בחלון חדר ממ"ד, במקרה שהוא מוגדר כחדר מגורים על פי מידותיו – יש להקפיד על שטח החלון הרשום בתקנות, ואין לקבל כי סטייה של 2.5% היא סטייה מותרת, אף כי שיעור הסטייה נחזה כנמוך. זאת מכיוון שלחלון ממ"ד נכנס פחות אור מאשר לחלון חדר רגיל.

בממ"ד עומק אדן החלון הוא גדול יותר מזה של יתר חלונות הדירה.

נבחן את קרני האור שנכנסות אל חדר הממ"ד דרך צדדי החלון. קרן אור מתחילה את דרכה בפינה שבין מסגרת החלון לקיר הבניין, וממשיכה את דרכה אל הפינה שבין מסגרת החלון הנגדית לקיר החדר.

נוצרת זווית חדה בין קרן האור הנכנסת לחדר מצדדי החלון לבין קיר הבניין. הזווית מסומנת בתשריט - X.

ככל שאדן החלון עמוק יותר, כך הזווית X שבין קרן האור לבין קיר הבניין היא גדולה יותר.

הזווית שבין קרן האור לבין קיר הבניין יוצרת כעין משולש שבכל שטחו אין קרני האור יכולות להיכנס אל תוך החדר. זהו משולש איבוד האור.

ככל שהזווית שבין קרן האור לבין קיר הבניין היא גדולה יותר, כך שטח משולש איבוד האור הוא גדול יותר.

להלן תרשים להמחשה, המדמה חלון ממ"ד. עומקו של אדן החלון בחדר הממ"ד גדול יותר מזה חלון בחדר שאינו ממ"ד.

מבחן 1:

רואים וקל להוכיח כי בחדירת האור דרך החלון, ככל שבקיר החיצוני עבה יותר, כן שטח מעבר האור יקטן, ולכן ברור כי: b>a.

מבחן 2:

"מבחן משולש איבוד האור" - בקיר בעל עובי 40 ס"מ וגובה חלון 100 ס"מ מתקבל:

Tanx = 40/100 = 0.4

 21.8O = X

בקיר בעל עובי 20 ס"מ וגובה חלון 100 ס"מ מתקבל:

Tanx = 20/100 = 0.2

11.3O = X

עינינו הרואות כי ככל שהקיר החיצון בו מותקן החלון עבה יותר, משולש איבוד האור גדול יותר, (הזווית X גדולה יותר), וחודר פחות אור לחדר. מוצע בזאת כי מחוקק המשנה יעדכן את התקנות כך שלגבי חדרים עם קירות חוץ עבים מעל הסטנדרד המקובל, הכוללים חלונות, תהיה דרישה לחלונות יותר גדולים.

טוען סינון...ajaxSpinner