תפריט חיפוש

לא די בהתאמה לתקן הישראלי

21 אפריל, 2020 |
ד"ר אברהם בן עזרא

רווחת הדעה בקרב הציבור המקצועי בתחום הבניה לפיה כאשר תעודת בדיקה של מכון התקנים, המושתתת מטבע הדברים על בדיקת מדגם, נותנת תוצאה של התאמה לתקן, אז המוצר הנבדק תקין. אין הדבר כך, ולא די בהתאמה לתקן.

יש אפשרות כי בבדיקת מעטפת הבניין באמצעות נטילת מדגם, תוצאות המדגם מראות על טיב ראוי וחוקי של האוכלוסיה בבחינת הפרט המעיד על הכלל, אולם עדיין יתכנו כשלים המעידים במבחן התוצאה על ביצוע גרוע – במיקומים שהמדגם לא הגיע אליהם, ובמקרה כזה, למרות התוצאה הטובה וההתאמה לתקן כפי שנובע ממנה, המסקנה הינה כי מעטפת הבניין פגומה.

דוגמא נוספת, נניח שנבדקו במעטפת הבניין פרמטרים שונים אך הבדיקה לא כללה הופעת קורוזיה ועמידות בפני קורוזיה, והכשל נגרם בגלל אי עמידה בדרישות בנושא שלא נבדק – וודאי שבמקרה כזה, מתקבלת תוצאה טובה של התאמה לתקן אך החיפוי לקוי.

גם התקנות לתכנון ולבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) תש"ל – 1970 כוללות הוראות כלליות שלא מכוונות רק לעמידה בתקנות ובתקנים. להלן תקנה 3.28 (א) לתקנות הנ"ל:

"חלונותיו של בניין ייבנו באופן המאפשר את ניקויים מתוך הבניין בלא סיכון למנקה",

 ולא ידוע מהם התנאים להיעדר הסיכון, שהרי אם מדובר באי התאמה לתקן מעקים, הרי התקן קיים ואין צורך לציין דבר בעניין זה...

ראה גם תקנה 5.02 (ב) ו- (ג) לתקנות הנ"ל:

"(ב) שלד יתוכנן וייבנה באופן שתימנע פגיעה כלשהי במצבו התקין של הבניין, לרבות התהוות מצב גבולי.

(ג) מילוי הוראות סעיף קטן (ב) יובטח באמצעות מקדם הביטחון שנקבע בתקן, ובאין תקן – בחוות דעת של בעל הכשרה מקצועית מתאימה בעניין הנדון שהוסמך לכך מטעם שר הפנים".

 אין אלו המקרים היחידים בהם יש דרישות כלליות, לא ממוקדות ולא מצומצמות ל-ד' אמות התקן. הדרישה לאפשר ניקוי החלונות הינה כללית. הדרישה למניעת פגיעה במצב התקין של הבניין הינה גם שמירת מקדם הביטחון שבתקן, וגם, כשאין כלל תקן יש לבצע על פי כללי המקצוע הטובים על סמך ייעוץ של מהנדס, והיעדר תקן לא יוצר חלל ריק המאפשר ביצוע לפי רצונו של המבצע. זאת ועוד, כאמור, בדיקת תקן היא מטבעה מצומצמת לתחומי בדיקה ספציפיים ולמיקומים ספציפיים ולא תמיד חל הכלל של ה"פרט המלמד על הכלל" בדרך האינדוקציה.

דברים אלו נאמרים טרם דיון על שגיאות לוגיות הכלולות בתוך התקנים הישראליים, נושא שנדון בהרחבה במאמר נפרד – "שיטות סטטיסטיות בבדיקות התאמה לתקן הישראלי" הנמצע במועד כתיבת מאמר זה בשלבי עריכה מתקדמים.

טוען סינון...ajaxSpinner