תפריט חיפוש

תקנים סותרים בעניין בטיחות מעקים

12 ינואר, 2021 |
ד"ר אברהם בן עזרא

קיימת סתירה בנושא בטיחות המעקה, והפרשנות שלי היא בכיוון ההחמרה של הדרישות.

בתקן ישראלי 1142 (מאי 2019), שעניינו מעקי בטיחות, נקבע בסעיף 6.1.2 כי בליטה אופקית בשיעור של 4.5 ס"מ נחשבת כבליטה המאפשרת טיפוס - ראה הערה א' מתוך הציטוט המלא של תקנה 6.1.2 להלן:

"6.1.2. מבנה המעקה בבנייני מגורים, בבתי מלון, בקניונים ובבניינים המיועדים לשימוש ילדים

בבנייני מגורים, בבתי מלון, בקניונים ובבניינים המיועדים לשימוש ילדים, כגון בתי ספר יסודיים וגני ילדים, ייבנה המעקה כך שלא יהיו רכיבים, בליטות או חללים המאפשרים טיפוס בחלק המעקה הנמצא בתחום מ-10 ס"מ עד 90 ס"מ מפני המפלס שממנו נמדד גובה המעקה (סעיף 7.1).

בקטעים המשופעים של מעקים במהלכי מדרגות ובתחום של עד 50 ס"מ מקצה משטח הביניים ובקטע מעקה של עד 50 ס"מ המחבר שני מעקים במהלכי מדרגות, לא יהיו רכיבים, בליטות או חללים המאפשרים טיפוס בחלק המעקה הנמצא בתחום שבין 10 ס"מ עד 80 ס"מ מפני המפלס שממנו נמדד גובה המעקה.

למרות האמור לעיל, דרישה זו אינה מחייבת אם המעקה מותקן כמתואר בציור 2.

הערות:

א. בליטות או חללים שמידתם האופקית גדולה מ-4.5 ס"מ נחשבים כאלה המאפשרים טיפוס. בבליטות, המידה האופקית נמדדת בניצב למישור המעקה.

ב. פתח או חלל במעקה נחשב כפתח או חלל המאפשר טיפוס, אם מתקיימים בו שני תנאים אלה גם יחד: גובהו גדול מ-1.2 ס"מ ואורכו גדול מ-4.5 ס"מ."

יצוין כי יש חשיבות רבה למידת הגבול של ה"מדרגה" העלולה לאפשר טיפוס, כי רוב המעקים במרפסות בארץ נבנים באופן שיש דרוג אופקי (כמצוות התקן - במידה עד 4.5 ס"מ) - כאשר המעקה הקל, העשוי מזכוכית במסגרת אלומיניום, מורכב על מעקה הבטון עם אדן שיש, ובמעבר מהמעקה הבנוי למעקה הקל - יש דרוג כאמור, המאפשר או שאינו מאפשר טיפוס.

הסיכון גדל, והקושי בטיפוס קטן, בשינויי כיוון של המעקה, ועל כך מתקין התקנים לא נתן את דעתו.

קיימת בתקנים גישה אחרת לאותה בעיה – והיא מצויה בתקן 6250 - "דרוג בית בטוח לילדים", מינואר 2014, הקובע לאמור:

"כאשר קיימים רכיבים, בליטות או חללים שמידתם האופקית גדולה מ-2 ס"מ, המאפשרים טיפוס על המעקה, ייבנו המעקים במרפסות ובגגות בגובה 1.30 מנקודת הדריכה".

עינינו הרואות, כי מתקינו של תקן 1142 התייחס בליטה אופקית בשיעור 4.5 ס"מ ויותר כבליטה היוצרת אפשרות טיפוס, בעוד מתקינו של תקן 6250 התייחס לבליטה אופקית בשיעור 2 ס"מ ויותר, כבליטה היוצרת אפשרות סיכון.

זאת ועוד, לא ברור האם הבליטה באשר היא - בהיותה גדולה יותר מהמידה הנקובה (2 ס"מ או 4.5 ס"מ) - מהווה את נקודת הדריכה שממנה יימדד גובהו של המעקה, שהרי טיפוס - מתאפשר על ידי דריכה...

לגופו של עניין, אין לי ספק כי שגה מתקין התקנים אשר קבע בתקן 1142 כי רק דרוג אופקי של 4.5 ס"מ מאפשר טיפוס, ולא כפי שנקבע בתקן 6250 - לפיו גם דרוג של 2 ס"מ מסוכן מבחינה זו, כי ילד יחף מטפס בקלות על מעקה שבו יש דרוג של 2 ס"מ ויותר - כפי שנקבע בתקן 6250 - ובמיוחד קל הטיפוס בשינויי כיוון של המעקים.

טוען סינון...ajaxSpinner