תפריט חיפוש

ביצוע לפי התקן - תנאי הכרחי, אך לא מספיק

29 יוני, 2021 |
ד"ר אברהם בן עזרא

מכון התקנים הישראלי אחראי לחקיקת משנה רחבת יריעה בתחום התכנון והבניה, בהוציאו לאור תקנים רשמיים, תקנים רגילים, הוראות כלליות ומפרטים.
על ידי כך נקבעו נורמות לתקינות בתחום התכנון והבניה.

אלא שהתאמה לתקן הישראלי (גם כאשר תקן זה מחייב) - אינה מספיקה; מדובר בתנאי הכרחי - אך בהחלט לא מספיק.

הסבר לכך מצוי בפסק דינה של השופטת נסרין עדוי, בית משפט השלום בחיפה, ת"א 6404-02-10 זיו בע"מ אביבה שטיגליץ ואח' נ' יואב זיו בע"מ, בעניין דלת כניסה לדירה.

להלן ציטוט:

"דלתות הכניסה לדירות - לית מאן דפלינג, כי בדלתות הכניסה קיימת נעילה לשלושה כיוונים בלבד, ולא לארבעה כנדרש בתקנה 2.92 לתקנות. כך, שחרף העובדה כי הדלתות עומדות בהוראת תקן ישראלי 5044 (ראו: סעיף 7 לחוות דעתו של ד"ר קורין), הרי שלא ניתן להתעלם מאי ההתאמה לתקנות. על כן, הנני קובעת כי כל משפחה מבין משפחות התובעים זכאית לפיצוי בסך של 1,400 ₪ בתוספת מע"מ, וזאת בהתאם לדרישת התובעים שלא נסתרה".

בית המשפט הפריד בין התאמה לתקן לבין התאמה לתקנות [הכוונה היא, כמובן, לתקנות התכנון והבניה (בקשות להיתר, תנאיו ואגרות) תש"ל-1970], וקבע כי לא די בהתאמה  לתקן, אלא נדרשת גם התאמה לתקנות. במקרה הנ"ל אין התאמה בין התקנות אשר בסעיף 2.92 מפורטות בהן הדרישות לגבי נעילת דלת כניסה לדירה בפירוט רב, לבין התקן בו מדובר, שכולל באופן חלקי ומוגבל כמה דרישות.

המומחים הנשענים בעניין זה על התקן וקובעים תקינות הדלת ככל שהיא בעלת תו תקן - שוגים בחוות דעתם, כל עוד הם מדלגים על הדרישות שבתקנות.

דוגמא נוספת היא דרישת פרק 7 בהל"ת [הוראות למתקני תברואה(תש"ל - 1970)], לגבי החומר ממנו עשוי מוצא הגשמה - להלן ציטוט הוראה מס' 7.3.5.1 בעניין זה:

"7.3.5 הגישמה תיגמר באחת משתי הצורות אלה:

7.3.5.1 במקרה של שפיכה חופשית מעל פני הקרקע, תיגמר הגישמה בזווית יציאה של בין 30 עד 45 (מעלות), העשוייה מיצקת ברזל או מפלדה.

נקודת השפיכה של המים בזווית היציאה תהיה מרוחקת ממישור פני הקיר או העמוד - בין 5 ס"מ עד 15 ס"מ, ומעל מיפלס פני הקרקע הסופיים - בין 15 ס"מ עד 20 ס"מ."

(הדגשת הקו אינה במקור).

בסדרת התקנים 1205 לא כלולה הדרישה ליצקת ברזל או פלדה, אולם משהדרישה קיימת בהל"ת - היא מחייבת, ואין די בהתאמה לתקן.

טוען סינון...ajaxSpinner