תפריט חיפוש

מדרגות ללא רום מדרגה בנוי

18 יולי, 2021 |
עו"ד ענת כהן

דיון במהלך מדרגות עם רומים פתוחים בתוך דירה; האם עומק אף המדרגה מתאים לדרישת התקנות? ומהם הסיכונים שבמהלך כזה?

תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970, התוספת השניה, [להלן: "התקנות"],  קובעות את הכללים לפיהם יתוכננו מדרגות.

חלק ג' לתקנות עוסק בבטיחות אש בבניינים. שם נמצאות התקנות העוסקות בתכנון המדרגות.

פרק א' עוסק בפרשנות וב"כללי".

בסימן א' לאותו פרק מובאות הגדרות.

המקום שבו כף הרגל דורכת נקרא "שלח מדרגה". שלח מדרגה מוגדר בתקנה 3.1.1.1:

"המרחק האופקי בין אף מדרגה או קצה שלה לבין קו ההיטל האנכי של אף מדרגה או קצה של המדרגה שמעליה, והנמדד בכיוון ניצב לאורך המדרגה, כמתואר בתרשים 3.2.2.5;"

גובהה של כל מדרגה נקרא "רום מדרגה" ומוגדר בתקנה 3.1.1.1:

"המרחק האנכי בין מפלס שלח מדרגה ובין שלח המדרגה שמתחתיה או מעליה;"

פרק ב' עוסק במרכיבי דרך המוצא.

סימן ב' עוסק במדרגות, חדרי מדרגות ומדרגות נעות.

תקנה 3.2.2.1 קובעת: 

"על מדרגות וחדרי מדרגות המשמשים חלק מדרך מוצא יחולו דרישות סימן זה."

כאשר מדובר במדרגות בתוך דירה, המדרגות הן חלק מדרך מוצא. 

מהותה של דרך מוצא מפורטת בפרק א', העוסק בפרשנות וב"כללי". סימן ב' עוסק בכללי. לפי תקנה 3.1.2.1 דרך מוצא כוללת בין היתר, גישה למוצא בטוח, מוצא בטוח, ויציאה. גם בתקנה 1 יש הגדרה דומה ל"דרך מוצא".

"גישה למוצא בטוח" מוגדרת בתקנה 1: 

"חלק מדרך מוצא, לרבות פרוזדורים ומעברים, שתחילתו בכל נקודה שהיא בבניין וסופו בכניסה למוצא בטוח או מחוץ לבניין או בדלת יציאה חיצונית;"

לפי תקנה 3.1.2.3 מוצא בטוח כולל, בין היתר, חדר מדרגות מוגן, כמפורט בסימן  ג' בפרק ב. לפי תקנה 3.2.3.1 יכול שמדובר בחדר מדרגות של בית משותף, הנמצא מחוץ לדירה. 

יציאה כוללת את דלת היציאה מהבניין, כמפורט בסימן ט' בפרק ב. לפי תקנה 3.2.9.2 מדובר בין היתר בדלת יציאה חיצונית.

כל נקודה בבניין נחשבת כגישה למוצא בטוח, ולכן המדרגות הן חלק מדרך מוצא. 

נחזור לפרק ב, סימן ב הנ"ל. 

לגבי אורך שלח המדרגה, קובעת תקנה 3.2.2.5(ב): 

"שלח המדרגה יהיה 26 סנטימטרים לפחות כמתואר בתרשים 3.2.2.5."

עולה מכך, כי כאשר מודדים את אורך שלח המדרגה, לא מחשיבים את אורך השלח שנמצא מתחת לאף המדרגה שמעליה.

תקנה 3.2.2.7 קובעת כי ברכיבי מדרגות ובחדרי מדרגות, תתקיים, בין היתר, הדרישה בתקנה 3.2.2.11.

תקנה 3.2.2.11 קובעת: 

"עומק אף המדרגה לא יעלה על 4 סנטימטרים; זווית השיפוע של רום המדרגה לא תפחת מ-60 מעלות."

עולה מכך, כי אף המדרגה צריך להיות עד עומק מסויים, של עד 4 ס"מ. כלומר כאשר שלח המדרגה+עומק אף המדרגה הוא באורך של 30 ס"מ, עד 4 ס"מ בקצה השלח מותר שיהיה מתחתיו חלל ריק, ומעבר לו, מתחת ל- 26 ס"מ הנותרים, צריך שיהיה בנוי מהחומר של המדרגה.

יש ונבנות מדרגות, שיש בהן שלח עליו מניחים את הרגל, אך מתחת לשלח יש חלל ריק.

במצב זה, עומק אף המדרגה הוא אינסופי, בניגוד לתקנה 3.2.2.11.

מדרגות מסוג זה מכונות "מדרגות פתוחות".

מצב זה עלול להביא להכשלת העולה במדרגות, במקרה שיניח את הרגל במקום המרוחק מאף המדרגה. רגלו עלולה להיתפס בין שתי המדרגות, והוא עלול ליפול ואף לגרום נזק לרגל.

יש לתכנן מהלך מדרגות בטיחותי שלא יכשיל את ההולך.

חשיבות העניין מודגשת בעובדה, שהתקנות העוסקות באופן התכנון האדריכלי של המדרגות נמצאות בחלק ג', העוסק בבטיחות אש בבניין. 

כאשר קיימת סכנת אש בבניין והאנשים בו נדרשים לברוח ממנו, הם עושים זאת בחופזה, ואין דעתם ממוקדת על זהירות מפני מכשולים.

זו הסיבה שיש לתכנן את המדרגות באופן שימנע מכשול ממי שאינו הולך בזהירות.

המתכנן לא אמור לצפות כי העולה במדרגות ייזהר וישים לב שלא לשים את הרגל במקום הלא נכון.

על המתכנן לצפות למקרה הקיצוני שבו מי שעולה במדרגות עושה זאת בבהלה, במנוסה ובחיפזון מבלי שהוא שם לב לסכנות בטיחותיות בדרך.

מדרגות כאלה דומות לסולם שמונח בנטיה באלכסון, ואין מקום כי העליה במדרגות תטמון בחובה סיכונים הדומים לאלה הניצבים בפני מי שעולה על סולם.

מצורפת תמונה להמחשה.

 

טוען סינון...ajaxSpinner