תפריט חיפוש

הגדרה שאינה מגדירה

3 אוגוסט, 2021 |
ד"ר אברהם בן עזרא

הגדרה אמורה להגדיר ולהבהיר דברים.
לא תמיד זה קורה...

על פי תקנות התכנון והבניה (תכן בניה) (תברואה) תש"ף-2019, סעיף 1, שעניינו: הגדרות, מוגדר "בניין גבוה" כדלקמן:

"בניין גבוה - בניין שבו הפרש הגובה בין מפלס הכניסה הקובעת לבניין לבין מפלס הכניסה לקומה הגבוהה ביותר המיועדת לאכלוס, שהכניסה אליה דרך חדר מדרגות משותף, עולה על 13 מ'".

גם בהגדרת בניין רב קומות, יש התייחסות ל"כניסה הקובעת לבניין", כך שמונח זה הוא בעל חשיבות.

ההגדרה של הכניסה הקובעת לבניין מצויה בהמשכו של אותו סעיף, כדלקמן:

"כניסה קובעת לבניין - הכניסה הראשית לבניין או לגזרת הבניין שבה היא נמצאת, שפני מפלס רצפתה אינם גובהים מ-1.20 מ' מעל פני הקרקע המתוכננים או מפני הרחוב או המדרכה הסמוכים לה, ושהגישה אליה היא באמצעות שביל, מדרגות או גשר כניסה, ישירות ממפלס הרחוב. אם קיימת יותר מכניסה אחת, הכניסה הקובעת היא הכניסה שנקבעה כזו בהיתר הבניה".

למרות ההסבר הנרחב והמפורט של הגדרת הכניסה הקובעת לבניין בתקנה 1, הגדרה זו לקויה ומשאירה פתח לפרשנויות.

על כן ראוי כי מחוקק המשנה יבצע בה את השינויים המתבקשים.

ראשית דבר, לא ברור מהי "הכניסה הקובעת לבניין", כאשר יש בבניין יותר מכניסה אחת, ובהיתר הבניה - לא רשום דבר בעניין זה.

שנית, ההגדרה טובה למקרה בו רום מפלס הכניסה הקובעת לבניין הוא עד 1.2 מ' ביחס למפלס פני הקרקע המתוכננים, או מפלס הרחוב/המדרכה כשהגישה היא ע"י שביל, מדרגות או גשר כניסה מהרחוב.

אלא שלא תמיד כך הם פני הדברים - ואין פתרון בהגדרה ל"כניסה הקובעת לבניין" - כאשר מפלסה גבוה מ-1.2 מ', מהמקומות המהווים מיקומי ייחוס למדידה זו.

חשיבות הדיוק של ההגדרה עולה, כי ישנן כאמור הגדרות נוספות המתייחסות אל הגדרה זו, והכדור מופנה אל מחוקק המשנה, עד אשר הוא יתקן את המעוות.

התקווה היא כי לא ירבו מחלוקות עקב שיבוש בפרשנות, עד אשר מחוקק המשנה יפעל בהתאם.

 

טוען סינון...ajaxSpinner