תפריט חיפוש

יש לבנות בהתאם לתקנים הישראליים החלים בעת הבניה

27 אוקטובר, 2021 |
עו"ד ענת כהן

יש ונטען כי התקן הישראלי לפיו על הקבלן לבנות הוא התקן שחל בעת מתן היתר הבניה, ואילו עדכון לתקן זה שהותקן לאחר מתן ההיתר, אינו חל על הבניה המבוצעת.

לדעתי יש להחיל את התקנים הישראליים כפי שהם חלים בעת ביצוע הבניה ולא כפי שהם חלו בעת שניתן ההיתר.

סביר להניח כי העדכון לתקן הישראלי בא לשפר את רכיב הבניה אליו הוא מתייחס, שכן סע' 2א לחוק התקנים קובע כי מטרת מכון התקנים היא תקינה והבטחת רמה נאותה של טיב המצרכים, אם בקביעת תקנים ואם בדרך אחרת.

ניתן להקיש על כך מחוק האחריות למוצרים פגומים, תש"ם-1980. סעיף 2(א) לחוק זה קובע את אחריותו של יצרן לפצות את מי שנגרם לו נזק גוף כתוצאה מפגם במוצר שייצר. זאת אפילו אם היצרן לא היה אשם בקיומו של הפגם הזה.

סעיף 3(א)(1) לחוק זה קובע כי מוצר הוא פגום אם מחמת ליקוי בו הוא עלול לגרום נזק גוף.

סעיף 4(א)(2) לחוק האחריות למוצרים פגומים קובע, כי תהיה ליצרן הגנה אם הוכיח, כי "לפי רמת ההתפתחות המדעית והטכנולוגית שהיתה בעת שהמוצר יצא משליטתו, לא יכול היה היצרן לדעת שמבחינת התכנון לא עמד המוצר ברמת הבטיחות הסבירה;"

עולה מכך, כי היצרן אינו רשאי להתעלם מרמת ההתפתחות המדעית והטכנולוגית השוררת בעת שבה הוא מייצר את המוצר.

כך גם מי שבונה בניין. רכיבים רבים של הבניין עלולים לגרום לנזק גוף אם לא נבנו היטב.

אף שחוק האחריות למוצרים פגומים חל רק על מקרים של נזקי גוף שנגרמו עקב מוצר פגום, הרי שניתן להקיש ממנו גם לצורך בניה נכונה, שתמנע נזקי גוף.

יש לחייב את הקבלן לבנות את הבניין בהתאם לתקנים המשקפים את רמת ההתפתחות הטכנולוגית והמדעית כפי שהיא בעת ביצוע הבניה. הדרך לכך היא קביעה כי התקן הישראלי בנוסחו העדכני כפי שהוא חל בעת ביצוע הבניה הוא המחייב את הקבלן.

אין לפטור את הקבלן הבונה בניין מבנייתו בהתאם לתקנים ישראליים החלים בעת הבניה.

אין לאפשר לקבלן להתעלם מהתקנים הישראליים בנוסחם העדכני בעת הבניה.

כך לדוגמה, מעקה זכוכית שנועד למנוע נפילה מגובה, אם בעת מתן היתר הבניה חל עליו תקן ישראלי בנוסח מסוים. ואם לאחר שניתן היתר הבניה, שונה נוסח התקן ונקבעו בו קביעות חדשות.

כאשר הקבלן מתקין את המעקה, כבר חל התקן החדש. תקן זה משפר את הבטיחות של המעקה.

על מנת למנוע סכנה בטיחותית, יש להקיש מסעיף 4(א)(2) לחוק האחריות למוצרים פגומים, ולחייב את הקבלן להתקין את המעקה בהתאם לרמת ההתפתחות המדעית והטכנולוגית כפי שהיא בעת ביצוע הבניה.

 

טוען סינון...ajaxSpinner