תפריט חיפוש

סתירה בניקוז גגות

30 דצמבר, 2021 |
ד"ר אברהם בן עזרא

על פי הל"ת - הוראות למתקני תברואה תש"ל - 1970, הוראה מס' 7.5.4.2, מותר לנקז מי גשם ע"י שפיכה חופשית ולא באמצעות גשמות - כאשר השטח המוטל המירבי של הגג אינו גדול מ-40 מ"ר.
ישנם חריגים נוספים, שאינם שייכים לשטח הגג, המאפשרים ניקוז בזרימה חופשית ללא גשמות.

הוראה זו מצויה בסתירה - להוראה אחרת, המצויה בתקנות התכנון והבניה (תכן הבניה) (תברואה) תש"ף - 2019, תקנה מס' 47 (ה), הקובעת לאמור:

"(ה) על אף האמור בתקנת משנה (ג) ניתן לנקז מי גשם מגג מבנים יבילים ארעיים ששטח הגג המוטל שלהם אינו עולה על 80 מטרים רבועים, באמצעות שפיכה חופשית."

להשלמת התמונה, להלן ציטוט תקנה (ג) הנזכרת בתקנת משנה (ה) המצוטטת לעיל:

"(ג) כל שטחי גגות הבניין ינוקזו באמצעות נקזי מי גשם. גגות משופעים יחוברו לנקזי מי הגשם באמצעות מזחילות."

(נקזי מי גשם = גשמות).

יש לדעת כי מבנה ארעי בשטח 80 מ"ר, יכול לשמש מגורים בזמן בלתי מוגבל, ולו לא הייתה באה לעולם תקנה משנה ה' - היה נדרש כי גם מבנה ארעי ששטח גג במדידה של שטח אופקי הוא עד 80 מ"ר - ינוקז ע"י גשמות.

במצב בו התקנות סותרות, המתכנן חייב להתאים את התכנון להוראה המחמירה, ואז התכנון יהיה תואם גם להוראה המחמירה וגם להוראה הנוספת.

לפיכך, כל עוד סתירה זו תיוותר על מכונה, יש להיצמד להל"ת בעניין ניקוז גגות, ויש פטור לניקוז ע"י גשמות לגג ששטחו במדידה אופקית הוא עד 40 מ"ר, לרבות גג של מבנה ארעי.

טוען סינון...ajaxSpinner