תפריט חיפוש

כללי בטיחות מחייבים בעבודות שיפוץ

14 ספטמבר, 2022 |
ד"ר אברהם בן עזרא

כללי בטיחות בעבודות שיפוץ משולבות

בעבודות שיפוץ, הכוללות עבודות אינסטלציה בצד עבודות חשמל, יש להקפיד על קיומן של תקנות החשמל (התקנת כבלים במתח שאינו עולה על מתח נמוך) תש"ס-2000, ובעיקר סעיפים 25 ו-40 המובאים להלן בשלמותם:

סעיף 25

"מובל שאינו צינור המשמש שירות אחר   
(א) לא יתקין אדם, במובל שאינו צינור, המיועד להנחה אופקית של כבלים לאספקת חשמל, מערכת של שירות אחר, זולת אם נתקיימו כל התנאים שלהלן:

(1) הכבלים המיועדים להולכת אנרגיה חשמלית יותקנו בצד אחד של המובל האמור והכבלים המיודעים למיתקני טלקומוניקציה, איתות, הגנה קתודית וכדומה יותקנו, במידת האפשר, בצדו הנגדי; בין השירותים השונים יכול שיהיו הצטלבויות;

(2) צנרת לאספקת מים תונח מתחת לכבלים; צנרת למים חמים או לקיטור תונח בתחתית המובל ותהיה מבודדת מבחינה תרמית;

(3) מובל כאמור לא ישמש שירותים אחרים המכילים חומרים מאכלים, רעילים, מתלקחים או נפיצים.

 (ב) במובל כאמור המיועד להנחה שהיא בעיקרה אנכית, לא תותקן מערכת של מים, ביוב, גז, דלק

וכדומה, אלא אם כן הותקנה בינה לבין הכבל מחיצה אטומה מחומר בנייה שאינו דליק.”

סעיף 40

"התקרבות או הצטלבות בין כבל לבין קירות אחר או מבנה
 (א) המרחק המזערי האופקי, שלא בהצטלבות, בין כבל הטמון באדמה לבין שירות אחר יהיה כמפורט להלן:

(1)   לצינור מים קרים, לביוב או לניקוז – 50 ס"מ;

(2)   לצינור למים חמים או לצינור קיטור – 100 ס"מ;

(3)   לצינור גז או חומר דליק אחר – 150 ס"מ.

(ב) המרחק המזערי האנכי בין כבל הטמון באדמה לבין שירות אחר, בהצטלבות ביניהם, יהיה כמפורט בתקנת משנה (א).

(ג) המרחק בין כבל לבין מבנה כשהכבל עובר לאורך המבנה יהיה – 50 ס"מ לפחות.

(ד) לא ניתן להשיג את המרחקים המפורטים בתקנות משנה (א) ו(ב) מפאת תנאי המקום, רשאי

המתקין לצמצמן ובלבד שבין הכבל לבין השירות האחר תותקן הגנה נאותה ובת קיימא והעבודה תבוצע תוך תיאום עם בעל השירות האחר."

הערה

מובל – פירושו צינור, תעלה או מעבר כבלים אחר, כגון: סולם או מגש, המיועד להולכת מוליכים או כבלים.

טוען סינון...ajaxSpinner