תפריט חיפוש

מעקים: מחסום קצה

11 יוני, 2023 |
ד"ר אברהם בן עזרא

בבדיקת מבנים, יש והבודק מאתר מעקים במרפסות שהם בנויים בניגוד לכללי הבטיחות החלים על פי תקן 1142 ותקנים אחרים, או מעקים שמיועדים להסרה ולביצוע מחדש של פתרון מעקה אחר - בגלל התקנה המסכלת ניקוז פני המעקה כלפי פנים, כפי שנדרש בתקן 1752.1 [תקן זה חל על גגות, אולם לאור הערה בסעיף 1.1 שעניינו חלות התקן - הוא חל גם על מרפסות].

החלפת מעקה בדירה, בין בשלב בנייה ובין בשלב מגורים, טעונה פתרון למניעת נפילה, המכונה גם: "פתרון קצה".

מדובר בפתרון בטיחותי למשך תקופת הביניים, מפירוק המעקה הקיים ועד להתקנת המעקה החדש.

[סגירת הדלתות אל המרפסת, או שילוט - לא יוצרים הגנה נאותה].

בישראל לא קיים תקן כלשהו בעניין זה, אך יש תקנות - אלו "תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) תשמ"ח-1988", להלן ציטוט רלוונטי:

"9.   (א) משטח עבודה ומדרכת מעבר שמהם עלול אדם ליפול לעומק העולה על 2 מטר יהיו גדורים על ידי-

               (1) אזן יד ואזן תיכון מתאימים ובחוזק נאות למניעת נפילת אדם;

               (2) לוחות רגליים בגובה מתאים.

       (ב) חובת התקנת אזן תיכון, כאמור בתקנת משנה (א) לא תחול אם הפתח האנכי מתחת למעקה אינו עולה על 50 סנטימטרים.

10.  (א)  אזן יד, העשוי עץ, יהיה בעל חתך רוחב של 30 סנטימטרים רבועים לפחות, אם המרחק בין הזקפים עולה על שני מטרים; הוא ייקבע מצדם הפנימי של הזקפים בגובה של לא פחות מ-90 סנטימטרים ולא יותר מ-1.15 מטרים מעל רצפת משטח העבודה או מדרכת המעבר; בפיגום יהיה חתך הרוחב של אזן היד 50 סנטימטרים רבועיים לפחות.

      (ב)  אזן יד העשוי מתכת יהיה בין 90 סנטימטרים ל-1.15 מטר מעל פני רצפת משטח העבודה או מדרכת המעבר.

       (ג)   האזן התיכון ייקבע בגובה של 45 עד 50 סנטימטרים מעל למשטח העבודה או מדרכת המעבר והוא ימלא אחר הדרישות הנקובות בתקנות אלה לאזן היד.

      (ד)  להתקנת אזן יד או אזן תיכון לא ישתמשו בחבל, כבל או שרשרת אלא אם הנסיבות אינן מאפשרות התקנה כאמור מחומר קשיח.

      (ה)  לוחות רגליים ייקבעו בצד הפנימי של הזקפים ויהיו סמוכים ככל האפשר זה לזה ולרצפה וגובה שפתם העליונה, מעל פני רצפת המשטח או המדרכה, לא יפחת מ-15 סנטימטרים.

       (ו)   הזקפים יותקנו מחומר מתאים ובחוזק נאות וכשהם עשויים יהיו בעלי חתך רוחב במידות 10x5 סנטימטרים לפחות והמרחקים ביניהם לא יעלו על 3 מטרים.

        (ז)   אזן היד והאזן התיכון יחוברו אל הזקפים באופן שיימנע ניתוקם המקרי ממקומם.

11.  (א)  אזן יד, אזן תיכון ולוחות רגליים יהיו במצב תקין, כל עוד לא חדלו לחלוטין להזקק למשטח העבודה או למדרכת המעבר למענם הם הותקנו.

      (ב)  אם קיים הכרח להעביר חומר, מותר להרחיקם לפרק הזמן הדרוש לפעולה זו בלבד ותוך כדי נקיטת האמצעים הדרושים למניעת נפילת אדם או חומר".

דוגמא לפתרון קצה המתאים לדירות מגורים, ועדיף על פני פתרון של "אזן תיכון" - היא: רשת פלדה במסגרת; ראה תמונה מצורפת לעיל.

נדרש ליישם הגנה נאותה בכל מקרה בו יש צורך בהחלפת המעקה הקיים [שהוא פגום עד כדי הצורך להחליפו] - ולא להפקיר את המרפסת ללא הגנת קצה תוך סיכון המשתמשים, בין אם הם ילדים או פועלים.

טוען סינון...ajaxSpinner