תפריט חיפוש

אוורור חדר בדירה - מהו אוורור נאות?

22 יוני, 2023 |
ד"ר אברהם בן עזרא

על פי תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) תש"ל-1970, התוספת השנייה, תקנה 2.01 - מוגדר חלון כדלקמן:

"חלון - פתח המשמש אמצעי תאורה ואיוור טבעיים, והפונה לשמים, לרחוב, למרפסת הסגורה בתריס בלבד או לחצר, לרבות אשנב, דלת מזוגגת או פתח אחר וכיוצא באלה".

הגדרה זו משאירה מקום נרחב לפרשנויות ולחילוקי דעות, במיוחד במצב בו מצטרפת אליה הגדרת שטח חלון בהמשך אותה תקנה כדלקמן:

"שטח חלון - שטח הפתח שבו מותקן החלון, לפי מידות הבנייה החיצוניות, המינימליות".

אין חולק, כי החלון מיועד לתאורה במידת-מה.

אין חולק, כי החלון מיועד לאוורור במידת-מה.

המידה - הייתה תמיד במחלוקת, ונותרה במחלוקת עד לכתיבת שורות אלו.

בפסק דינו של בית המשפט העליון, רע"א 6215/22 יונתן מילר ואח' נ' החברה המרכזית לפיתוח השומרון בע"מ ואח', שופטים: נ' סולברג, ד' מינץ, י' אלרון, נדונה סוגיה של שטח החלון מבלי שהוכרעה - ראה להלן סעיף 10 (הסעיף האחרון) בפסק הדין:

"מבחינת למעלה מן הצורך, אציין כי לא נעלמה מעיני טענת המבקשים, שלפיה פרשנות זו עלולה לפגוע באפשרות הגשמת תכליתה של תקנה 2.21, אשר נועדה, לכאורה, להבטיח כניסת אויר ואור במידה נאותה, באמצעות קביעת יחס מינימלי בין שטח החלון לבין שטח רצפת החדר. סבורני, כי ממילא, התקנות יכולות להבטיח, לכל היותר, את קיומו של פתח בקיר שיהיה בגודל מספק, כך שתתאפשר התקנת חלון נאות בעתיד. הטעם לכך, הוא שבשלב הבקשה להיתר, כלל לא ניצבים לפני מוסד התכנון פרטים על אודות החלון עצמו, אלא רק על מידות הפתח המתוכנן בשלד הבניין".

האמנם?!

ומהו אותו שטח עלום של "חלון נאות" הנתון בתוך "הפתח בקיר"?!

 

להשלמת התמונה, להלן תקנה 2.21 שבה מדובר:

"2.21  (א) לא יפחת שטחם הכולל של החלונות בחדר מגורים מ-8% משטח רצפת החדר.

           (ב) לא יפחת שטחם הכולל של החלונות במטבח מ-5% משטח רצפת המטבח.

          (ג) לא יפחת שטחם הכולל של החלונות בחדר שירות למעט חדר ארונות שאין חובה באוורורו מ-10% משטח רצפת החדר או 0.3 מ"ר, הכול לפי הגדול. "

מצורפים תרשימים לשתי דוגמאות אבסורדיות, לחלון ששטחו מזערי ולא יעיל מבחינת אוורור - אף שהוא יכול להיות מותקן בתוך פתח בקיר, שלגרסת פסק הדין הוא תקין - ראה לעיל.

לשיטת פסק הדין בביהמ"ש העליון, בשתי הדוגמאות אין קריטריון להערכה ולקביעה האם החלונות נאותים המה מבחינת ייעודם לספק אוורור לחדר - אף ששניהם מותקנים בתוך פתח בקיר במידות נאותות, שאין בהן פגם.

הדרישה הנכונה היא לבנות חלונות שבהם שטח האוורור יהיה תואם לקריטריון שבתקנות המיוחד לגודל החלון; תקנה 2.21, נכון למועד כתיבת שורות אלו, או תקנה אחרת שתחליף תקנה זו.

הערה: שתי הדוגמאות שבשרטוט לעיל, אינן מקרי קיצון, אלא דוגמאות הלקוחות מהמציאות.

טוען סינון...ajaxSpinner