תפריט חיפוש

מעקים-זיגוג:

29 אוקטובר, 2023 |
ד"ר אברהם בן עזרא

במישור העקרוני, מותר להשתמש בזכוכית בתור מעקה, הן למדרגות והן למרפסות.

התנאים החלים על מעקה זכוכית, הם שילוב של תקן 1142 עם תקן 1099.1.1 המבהיר כיצד תיבחר הזכוכית למטרה זו, וכן ראה גם תקן 6250.

על פי תקן 1099.1.1 מאוגוסט 2006, סעיף 3.3 ("שמשה מוגנת ע"י רכיב מגן") - מותר להשתמש בזכוכית לצורך מעקה גם כשלוח הזכוכית לא עומד בדרישות המפורטות בתקן, בתנאי שהשמשה מוגנת ברכיב מגן העומד בדרישות כדלקמן:

"- רכיב המגן אינו צמוד לשמשה.

- רכיב המגן בנוי כך, שהוא מונע מעבר של כדור בקוטר מינימלי 75 מ"מ אל השמשה (ראו ציור 3).

- רכיב המגן עומד בעומס מרוכז של 1350 נ' אם אורכו אינו קטן מ- 900 מ"מ (1100 נ' אם אורכו קטן מ- 900 מ"מ) מבלי שיתהוו בו תופעות אלה:

     - שבירה;

     - כפף הגורם להולם בשמשת הזכוכית;

     - כפף משתייר;

     - תזוזה מהמקום.

- הגובה המינימלי של רכיב המגן הוא 800 מ"מ (הגובה נמדד מהמפלס שממנו מודדים גובה מעקה כמוגדר בתקן הישראלי ת"י 1142).

- אם רכיב המגן עשוי רכיבים כגון ניצבים ואנכים, יתאים כל אחד מהם לנדרש לעיל.

למרות האמור לעיל, גבוהו המינימלי ועמידותו בעומסים של כל רכיב המגן על שמשה במחסום, יתאימו לדרישות עבור מעקים כמפורט בתקן הישראלי ת"י 1142.

הערה:

רכיב מגן העשוי רכיבים שאפשר לטפס עליהם בקלות, כגון רכיב מגן העשוי פסים אופקיים, אינו מהווה רכיב מגן המתאים לדרישות סעיף זה."

 ראה להלן הדפס מתןך התקן - ציור 3, מצורף להלן.

עינינו הראות כי רכיב המגן, שיכול להיות מחומרים שונים - לרבות בטון - בתנאי שיעמוד בדרישות החוזק ע"פ תקן 1142 - אמור להיות מעקה משופר ביחס לדרישות ממעקה שבתקן 1142, שכן, לדוגמא, אסור שיהיה בו מרווח המאפשר מעבר כדור בקוטר 7.5 ס"מ, בעוד שבתקן 1142 התנאי המקביל הוא מעבר כדור בקוטר 10 ס"מ.

בעניין סוג הזכוכית כמעקה, התנאי מפורט בגיליון תיקון מס' 1 לתקן הנ"ל מנובמבר 2010, ולהלן פירוט:

".3.2.5.3 בחירת הזכוכית לשמשה במעקה

שמשה במעקה תהיה עשויה זכוכית בטיחות רבודה מסוג A.

בחירת זכוכית הבטיחות תיעשה בהתאם לאופן התקנת השמשה לפי הכללים שלהלן:

  (א) זכוכית בטיחות רבודה ששכבותיה אינן מחוסמות מתאימה לזיגוג מעקה בתנאים אלה:

-      השמשה אחוזה בכל צידיה אחיזה רציפה (ראו הגדרה 1.3.7); או

-      השמשה אחוזה בשלושה צדדים, לכל אורך הצלע, אחיזה רצופה; או

-      השמשה אחוזה בשני צדדים, לכל אורך הצלע, אחיזה רציפה.

   (ב) זכוכית בטיחות רבודה ששכבותיה מחוסמות מתאימה לזיגוג מעקה, בתנאים האלה:

-      השמשה אחוזה בכל היקפה אחיזה רציפה או אחיזה רציפה או אחיזה לא רציפה; או

-      השמשה אחוזה בשלושה צדדים אחיזה רציפה או אחיזה לא רציפה; או

-      השמשה אחוזה בשני צדדים אחיזה רציפה או אחיזה לא רציפה; או

-      השמשה אחוזה בצידה התחתון בלבד, לכל אורך הצלע, אחיזה רציפה.

 

הערות:

        (א) אין לזגג מעקה כאשר השמשה אחוזה בצידה התחתון בלבד, אחיזה לא רציפה.

        (ב) אין לזגג מעקה בזכוכית בטיחות מחוסמת".

 

הערות בשולי הדברים:

הערה (ב) מכוונת לכך, שגם כשהזיגוג מחוסם - לא די בכך; תנאי הכרחי הוא שהזיגוג יהיה רבוד. הזיגוג חייב להיות זיגוג בטיחות רבוד מסוג A - (לא די בריבוד מסוג אחר) - הסימון חייב להופיע על גבי כל לוח זכוכית בטיחות בפינת הלוח, על פי תקן 938.

עינינו הרואות, כי על פי דרישות התקן די בזכוכית רבודה לא מחוסמת בתנאי שהשמשה אחוזה אחיזה רציפה בשני צדדים, ודי בזכוכית רבודה מחוסמת בתנאי שהשמשה אחוזה אחיזה רציפה בצד התחתון בלבד, וזאת ללא תלות במידות המלבן. בעניין זה יש לציין כי חייבת להיות הגבלה ברורה ליחס של הרוחב לעומת האורך, שכן, אם יותקן לדוגמא לוח זכוכית מחוסם ורבוד העונה לדרישות התקן, שרוחבו 10 ס"מ ואורכו 2 מ', והוא יהיה רתום באחיזה רציפה לכל רוחבו (בצד התחתון) - הרי יש התאמה לתקן, אולם ברור לחלוטין כי לוח זכוכית כנ"ל אינו בטיחותי.

ההצעה היא להגביל את היחס רוחב לחלק לאורך בערך לכדי - 30%, כאשר מתחת לערך זה, הזכוכית תוגדר כלא מתאימה.

בנוסף, יש לקבוע את עובי השמשה ע"פ הוראות התקן הנ"ל, והמפרט החל.

אין להסתפק בגובה של רכיב המגן [800 מ"מ כפי שמופיע בציור 3 בתקן] - וזאת לאור הדרישה כי עבור מעקה, רכיב המגן יעמוד בדרישות התקן 1142 - לאמור - גובה מינימלי 105 ס"מ. [השרטוט מכוון למגוון דרישות הגנה על הזכוכית, ולא רק כמעקה בטיחות, ומכאן הדרישה לגובה מינימלי של 80 ס"מ].

 

טוען סינון...ajaxSpinner