תפריט חיפוש

דלתות ארונות שירות

17 דצמבר, 2023 |
ד"ר אברהם בן עזרא

בעיות תכנון במהנה דלתות ארונות שירות בבניין:

 בתקנה 3.2.1.10 (א) לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) יש תנאי שהדלת במהלך פתיחתה לא תחסום פרוזדור, כך שהדרישה בתקנה היא שבכל מצב-פתיחה חלקי של הדלת - ייוותר רוחב מעבר לפחות מחצית מרוחב הפרוזדור הנדרש בתקנות.

ראה תרשים א' בהתאמה לדרישה שבתקנה הנ"ל.

מכיוון שתכליתה של תקנה זו היא נוחות המעבר בפרוזדור ומניעת מכשולים, תקנה זו חלה על כל סוגי הדלתות - לרבות דלתות של ארונות שירות.

ישנם פרוזדורים המיועדים לארונות שירות בשני הצדדים, ויתכנו דלתות הנפתחות זו אל זו. בתקנות אין הסדרה של נושא זה מבחינת מידת ההפרעה למעבר, ואין התייחסות לאפשרות היתקלות אגפי דלתות זו אל זו באותו צד של הפרוזדור או בצדדים מנוגדים - דלת מול דלת. על המתכנן להפעיל במקרה זה שיקול דעת, מתוך הבנה כי חייב להיות מעבר בטוח בפרוזדור באותה רמת בטיחות ונוחות בפרוזדור, שבוֹ יש דלתות רק בצד אחד.

 להלן כללים מוצעים:

א.    כנפי דלתות לא ייתקלו זו בזו במהלך הפתיחה, גם במצב של פתיחת שני דלתות סמוכות בו זמנית.

ב.     כלל זה חל על דלתות זו בצד זו באותו קיר של הפרוזדור, וגם בדלת מול דלת אחרת - בקיר הנגדי.

ג.      המעבר הפנוי במהלך פתיחת הדלתות לא יפחת ממחצית רוחב הפרוזדור הנדרש.

 יש להימנע מחסימת דלת כניסה אל דירה או אל חלל שימושי במרחב המשותף שבבניין, ע"י דלת ארון שירות.

 דוגמא לחסימה אסורה ראה תרשים ב'.

מדובר בחסימה חלקית, הפוגעת בדרך מוצא ועלולה לגרום לתקלה דווקא בשעת חרום - בה מצד אחד מי שנמצא בדירה שואף לצאת ממנה, ובאותה עת אדם אחר עלול לפתוח את ארון השרות כדי להשתמש בכלי כבאות שבתוכו.

בתקן 2206 חלר 1 ( דצמבר 2009) גלגילון לכיבוי אש: דרישות מבנה ובדיקות, סעיף 4.5, ישנה התייחסות לארון שירות שבו ציוד כיבוי אש.

בסעיף 4.5.4 נקבע:

"דלתות הארונות ייפתחו בזווית של 1700 מינימום, והן יאפשרו לזרנוק לצאת בחופשיות בכל כיוון."

 לאמור, גם מבחינת הדרישה מארון כיבוי אש - לא מתאים להציבו בפינת קירות, סמוך לדלת כניסה או לכל קיר אחר - בלי דלת, כי הקיר הניצב למישור דלתות ארון הישרות חוסם פתיחה בזוית של  1700.

 

 

 

 

 

טוען סינון...ajaxSpinner