תפריט חיפוש

שבעה חומשי תורה

26 אוקטובר, 2014 |
יעקב כהן

דבר תורה לפרשת במדבר.

לפי רבי שני הפסוקים הללו ספר בפני עצמו הוא, כך שלשיטתו יש שבעה ולא חמישה ספרים בתורה ע"פ החלוקה הבאה: ספר בראשית, שמות, ויקרא, ספר במדבר עד "ויהי בנסע הארן", פרשת "ויהי בנסע הארון" ספר בפני עצמו, המשך ספר במדבר מפרשה זו עד סופו, וספר דברים, הרי שבעה ספרים.

"ויהי בנסע הארן ויאמר משה קומה ה' ויפוצו אויבך וינוסו משנאיך מפניך. ובנוחו יאמר שובה ה' רבבות אלפי ישראל"(במדבר י' פסוקים ל"ה ל"ו)

"תנו רבנן: "ויהי בנסע הארן ויאמר משה" פרשה זו עשה לה הקב"ה סימניות מלמעלה ולמטה (לפניה ואחריה) לומר שאין זה מקומה. רבי אומר: לא מן השם הוא זה (לא זה הוא הטעם), אלא מפני שספר חשוב הוא בפני עצמו". (תלמוד בבלי שבת קטו' ע"ב)

עד כאן לשון הגמרא.

לפי רבי שני הפסוקים הללו ספר בפני עצמו הוא, כך שלשיטתו יש שבעה ולא חמישה ספרים בתורה ע"פ החלוקה הבאה: ספר בראשית, שמות, ויקרא, ספר במדבר עד "ויהי בנסע הארן", פרשת "ויהי בנסע הארון" ספר בפני עצמו, המשך ספר במדבר מפרשה זו עד סופו, וספר דברים, הרי שבעה ספרים.

מה ראה רבי חשיבות כה גדולה בשני פסוקים אלו?

בשני פסוקים אלו חבוי הבסיס לקיומו של העם היהודי.

"בנסע הארון" - כשעם היהודי מצוי בטלטולי הגלות בעיית הקיום העיקרית המאיימת עליו הינה בעיה פיזית מפני סכנת האויבים האנטישמים העומדים עלינו לכלותינו ולכן "ויאמר משה קומה ה' ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך".

"ובנוחו יאמר" - כשהעם היהודי שוכן על מקומו ונכנס לשאננות הסכנה הפיזית קטנה לעומת הסכנה הרוחנית, התרבותית."פן תאכל ושבעת ובתים טובים תבנה וישבת...ורם לבבך ושכחת את ה' אלוהיך המוציאך מארץ מצרים מבית עבדים" (דברים ח' פסוקים י"ב י"ד) ולכן "ובנוחו יאמר (בזמן מנוחה) שובה ה' רבבות אלפי ישראל".

יהי רצון מלפני ה' יתברך שיקרב פזורינו מביו הגויים, ונפוצותינו יכנס מירכתי ארץ, ויביאנו לציון עירו ברינה ולבית המקדש משכן שמו בשמחת עולם.

טוען סינון...ajaxSpinner