תפריט חיפוש

דברי חכמים בנחת נשמעים [האתיקה הבלתי כתובה אשר חלה על מומחים]

11 ספטמבר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא

ביטול מינויו של המהנדס רפאל גיל כמומחה מטעם בית המשפט לאור בקשת פסילה של ב"כ צד לדיון לאור יחסים עכורים בעבר בתיקים אחרים, מלמד על החשיבות של אופן ההתנהגות וההתנהלות של מומחה במילוי תפקידו המקצועי.

"נוכח השלב ההתחלתי ביותר של המינוי ומשהועלו הדברים, צודק המומחה בכך שאינו מעוניין לכפות עצמו כמומחה מטעם בית המשפט. על כן, ומבלי שיהא בכך כמובן משום אישור כלשהו למי מהטענות שהועלו או כדי לגרוע מתפקודו ומקצועיותו של המומחה – אני משחררת את המומחה מתפקידו."

[השופטת יעל בלכר]  

הציטוט שבכותר הוא חלק מתוך החלטה של בית משפט השלום בראשון לציון, ת"א 1846-04-14 ברג הרן יזום והשקעות נגד קטרין זרקה, החלטה על גבי פתקית מיום 27/07/2015.

מדובר בביטול מינויו של מומחה מטעם בית המשפט – המהנדס רפי גיל, אשר זכה לתשבחות עד למעלה ראש מבית המשפט ["שמו של המומחה מטעם בית המשפט, מר גיל, אכן הולך לפניו כמומחה מקצועי ללא רבב, בעל ניסיון ושעור קומה"], וזאת באותה החלטה הנ"ל. יצוין כי הפתקית [קרי: ההחלטה] הוטבעה על גבי מכתב-הלל של המהנדס רפאל גיל המשבח את עצמו ומעיד על עצמו כדלקמן: "אני משמש כמומחה אובייקטיבי מטעם בתי המשפט באלפי תיקים, אין לי כל בעיה לשמש כמומחה אובייקטיבי גם בתיק זה", ועוד: "שמי ומקצועיותי יצאו למרחוק", ועוד ועוד...

במצב דברים זה, וכדי לרדת לשורש הסיבה לביטול מינויו, יש לעיין בבקשת הביטול ["בקשה לפסילת מומחה בית המשפט"] – המובאת כאן בשלמות:

בהמשך להחלטת כב' ביהמ"ש למנות את מומחה ביהמ"ש, המהנדס רפי גיל, מתבקש כב' בימ"ש לעשות שימוש בסמכותו ולפסול את המומחה שנבחר ולמנות מומחה אחר מטעמו וזאת מן הנימוקים הבאים:

המהנדס רפי גיל משמש מומחה מטעם הנתבעים בהליך גדול המתנהל בימ"ש המחוזי – לוד בתיק ת"א 42023-03-13 ובבימ"ש השלום בכפר סבא בתיק ת"א 27607-01-14. 

בשני התיקים הנ"ל הח"מ מייצגת את התובעים – הצד שכנגד. התיקים מתנהלים כשנתיים וחצי בביהמ"ש ונמצאים בשלב קדם משפט.

בנוסף לכך, במהלך הסיורים באתר במסגרת ההליכים לעיל, המהנדס רפי גיל, התעמת עם הח"מ, כינה אותה בכינויי גנאי והשתמש נגדה באלימות מילולית של ממש.

לפיכך, ולאור הנסיבות המתוארות לעיל, הנתבעים סבורים, כי נפגעת הניטראליות של המהנדס רפי גיל. יש לזכור, כי החובה לניטראליות ולהעדר משוא פנים ע"י המומחה שהתמנה ע"י בית המשפט מחייבת, אף למראית עין, דבר שאינו מתקיים בענייננו.

לפיכך, מתבקש ביהמ"ש למנות מומחה אחר מטעמו.

יהא זה מן הדין ומן הצדק להיעתר לבקשה.

[ההדגשות הן במקור, הבקשה מצורפת למאמר].

עינינו הרואות כי בבסיסה של הבקשה לפסילת המומחה רפאל גיל – טענה חמורה בדבר התנהגות לקויה של מומחה כלפי באת-כוח צד לדיון, זו אשר ביקשה מבית המשפט פסילתו וגרמה לביטול מינויו.

מורה נבוכים

כללי האתיקה המקצועית הבלתי כתובים הם גם התנהגות ראויה והתנהלות מכובדת של המומחה עם אחרים שאינם מהנדסים, בעת מילוי תפקידו.

מומחה צריך לדעת כי עימותים מקצועיים יש לנהל בנחת, תוך מתן מרחב מספיק לצד הנגדי להשמעת דעותיו באווירה רגועה.

למעשה, ביטול המינוי נעשה על ידי בית המשפט ללא דיון בטענות הקשות נגד המומחה לגופן, ולו היה מתקיים דיון לגבי טענות אלו, אולי נימוקי ההחלטה היו אחרים.

טוען סינון...ajaxSpinner