תפריט חיפוש

ביטול תוכנית מתאר, בהיותה דין, יידון בבית המשפט ולא בפני וועדת ערר.

22 אוקטובר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא

דיון בסוגיה - היכן תידון השגה על תכנית מתאר שאושרה חרף התנגדות השכן?

פלוני בעל קרקע, שמותר לבנות בה יחידת דיור אחת, אולם לפי התכנון בסביבה הקרובה ולפי תנאי הקרקע וגודל המגרש שלו, נראה לו, לפלוני, כי יש מקום לשנות גזירה זו ולבנות על הקרקע שלו בית דו משפחתי [שתי יחידות דיור במקום אחת]. לשם כך עליו להכין ולהגיש תוכנית מתאר שתמחיש את מבוקשו בדרך המקובלת.

לאחר שהכין והגיש תוכנית מתאר מתאימה, היא גם אושרה, על אף התנגדות נמרצת של אלמוני, שכנו – שמלכתחילה התנגד לתוכנית ממספר סיבות, שלא כאן המקום והצורך לפרטן.

במצב זה, מהן הדרכים העומדות בפני אלמוני לשטוח את טענותיו בדבר תכניתו של פלוני, לאחר אישורה?

ככל שיש לאלמוני טענות תכנוניות, הוא רשאי לפנות לוועדת ערר מחוזית.

ככל שיש לאלמוני טענות אחרות שאינן תכנוניות, כגון – טענות על דרך הפעילות של הוועדה המקומית [או המחוזית] לתכנון ולבניה [פגם בפרסום התכנית טרם אישורה, התעלמות מהתנגדותו או החלטת החלטה בלתי מנומקת וממילא בלתי מתחשבת ולא מתמודדת עם טענותיו התכנוניות], הרי עליו לפנות לבית משפט.

יש לדעת שוועדת ערר מוסמכת להחליט רק החלטות תכנוניות, והחלטות על בסיס אחר יידונו בבית המשפט.

ראה בעניין זה ערר מס' 314/11 ראובן שלום ואח' נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה יוקנעם עילית, החלטה שנתקבלה על ידי וועדת ערר מחוזית – מחוז הצפון, על ידי יו"ר הוועדה עו"ד דרור לביא-אפרת, ביום 27.3.2012. להלן ציטוט רלוונטי מההחלטה:

"6. מכאן הערר שבפנינו. העוררים העלו טענות רבות כנגד התכנית הנקודתית, אולם באלו לא נדון, שכן הדבר אינו בסמכותנו (ולכן צדקו העוררים כאשר פנו לעתירה מנהלית בעניין, ולא לוועדת ערר). משאושרה תוכנית, הפכה היא לדין (ר' לדוגמה האמור בע"א 3213/97 נקר נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה הרצליה, פ"ד נג (4) 625 634, בע"א 119/86 קני בתים בע"מ נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה נתניה ואח', פ"ד מו (5) 727, 742, ועוד), וביטולו של דין תקף יכול להיעשות רק על ידי בית המשפט, ולא על ידי ועדת ערר. לפיכך, כל עוד לא קבע בית משפט אחרת, יש לפעול על פי הוראות התכנית הנקודתית, והדינים לה היא כפופה".

ידוע כי לתוכנית מתאר יש תוקף חוקי, וכפי שנאמר בהחלטת וועדת הערר לעיל, משתכנית מתאר מקבלת אישור, "הפכה היא לדין". ביטולו של דין – אינו נושא לוועדת ערר, והוא צריך להידון בפני בית משפט לעתירות מנהליות.

יש לציין כי לא רק ביטול דין, אלא גם השגות על התנהלות וועדה לתכנון ולבניה לא אמורות להידון בפני וועדת ערר, שכן התנהגותה של הוועדה המקומית - אינה נושא תכנוני אלא מנהלי; הנושא של התנהגות והתנהלות הוועדה המקומית לתכנון ולבניה, הוא עניין לבית משפט להחליט בו.

טוען סינון...ajaxSpinner