תפריט חיפוש

כיוון פתיחתם של חלונות סובבים

23 אפריל, 2017 |
אינג' יואל בן עזרא

כיוון הפתיחה של חלון צירי אינו נקבע בתקנות, אך יש לתת לכך חשיבות בעת תכנון הדירה וביצועה, שכן פתיחה לא נוחה ולכיוון לא נכון - מהווה ליקוי.

בתכנית המכר המצורפת למפרט הטכני של הדירה בהסכם הרכישה מסומנים החלונות בדירה, ובדרך כלל מסומנים גם כיווני הפתיחה של החלונות הסובבים (חלונות ציריים וחלונות 'קיפ'). אולם, לא תמיד שמחים הקבלנים לספק התחייבות מעין זו לרוכש, ולעיתים אין סימון החלונות כולל את כיוון פתיחתם.

כיוון פתיחת החלון הוא נושא אדריכלי, המשפיע על הבטיחות והנוחות בחללי הבית. הפינה התחתונה של החלון הצירי המרחפת בחדר יוצרת סיכון בטיחותי, גוזלת משטח החדר, יוצרת אי נוחות בפתיחת החלון ומקשה על סידור הרהיטים בחלל.

באופן דומה- חלון הנפתח מעל האמבטיה יוצר סיכון, קשיים בשימוש ואי נוחות.

ראה את דברי השופט צבי א' טל בת"א 469/88 זעפרני ואח' נ' רמט בע"מ, בית המשפט המחוזי בירושלים, לו פורסם, מובא בספר "עדות מומחה" מאת א' בן עזרא בהוצאת "שי" מהדורת תשס"ב עמ' 505;

לא הכול ניתן להיכתב ושום תקנות ושום מיפרטים טכניים אינם מסוגלים לפרוט הכול.

דברים אלה מתאימים לפרטי תכנון או ביצוע, שמצד אחד חשיבותם לנוחות ולבטיחות גבוהה, אך אין אפשרות לסכם אותם לכללים הכתובים בתקנות, מה גם שמדובר ברזולוציה גבוהה מכדי שהתתקנות יתנו להם מענה.

ברוח זו נפסק לא אחד בדבר חלון מסוג "קיפ" אשר בפתיחתו המרבית יוצר סיכון והפרעה בחלל חדר השירות, ודוגמה - ת"א 1392/94 גנץ דורון ונעמי נ' יובל הנדסה בע"מ, בית משפט מחוזי חיפה, שופט: חיים פיזם:

חלונות קיפ בחדרי שירות - בשל החלל מצומצם בחדרים אלה, כאשר החלונות במצב פתיחה מקסימלי, הם מהווים סיכון בטיחותי למשתמשים. יש להוסיף לכל חלון כזה גובל, שיאפשר פתיחה בזווית קטנה יותר. עלות התיקון 100 ₪ לחלון, האחריות על האדריכלים. [פדאור 05 (11) 147]

אף שאין הוראה מחייבת בדבר כיוון פתיחתם הנכון של החלונות בדירה, חלון אשר נפתח לכיוון ההפוך להיגיון יוצר בפועל הפחתת השטח השימושי בחללים שבדירה וסיכון בטיחותי.

באופן דומה, בת"א 48122/04 רייטר נ' ו.א. קבלני בנין בע"מ חייב בית המשפט את החברה הקבלנית הנתבעת בגין ליקוי בכיוון פתיחה של חלון; לא ביחס לתכנית מכר ולא ביחס לתקנות, אלא ביחס לכיוון הפתיחה הסביר, ההגיוני:

במהלך חודש 08/02 קיבלו התובעים את החזקה בדירה. לטענת התובעים במהלך שנת הבדק התגלו בדירה ליקויי בנייה ואי התאמות. רוב פניותיהם לנתבעת נענו אך נותרו מספר ליקויים שלא טופלו כדלקמן:

1. חלון הממ"ד המשמש כחדר השינה שנבנה בסמוך מדי לחדר האשפה דבר הגורם לחדירת ריחות לדירה באופן קבוע.

2. חלון הממ"ד נפתח לפנים החדר הצורה המקטינה את שטחו ומסוכנת.

3. חלון חדר האמבטיה מצוי מעל האמבטיה עצמה ונפתח לפנים החדר דבר המקטין את שטח האמבטיה ומונע שימוש מלא.

ובסיכום פסק הדין:

לאור כל האמור לעיל ולאור חוות דעתו של מר בר סלע המומחה מטעם בית המשפט הנני מחליט כדלקמן:

1. תוך 45 יום מהיום הנתבעת תחליף את כיווני פתיחת החלונות בחדר האמבטיה ובחדר הממ"ד או לחלופין תפצה את התובעים בסך של 2,925 ₪ כולל מע"מ שתבצע את העבודה בעצמה.

2. הנתבעת תשלם לתובעים בעבור עגמת הנפש וירידת ערך דירת התובעים בגין הקרבה שבין דירתם לחדר האשפה סך של 29,000 ₪ (סך השווה ל- 3% מערך הדירה) סך זה יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ועד ליום התשלום המלא בפועל.

3. הנתבעת תישא בהוצאות המשפט והמומחים ובנוסף תשלם לתובעים סך של 5,000 ₪ + מע"מ בעבור שכ"ט עו"ד.

סך זה ישולם תוך 30 יום מהיום אחרת יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פס"ד ועד ליום התשלום המלא בפועל.

4. צד ג' מחויב להעביר לנתבעת מחצית מכל הסכומים שצוינו לעיל.

טוען סינון...ajaxSpinner