תפריט חיפוש

אישוש לתקדים בחישוב שטחים

24 מרץ, 2010 |
ד"ר אברהם בן עזרא

תקנה 4 (ט) לחישוב שטחים בתכניות ובהיתרים קובעת כללים על פיהם יזוכה שטח מחישוב שטחים, אם הוא במפלס הכניסה, גובהו כחלל כפול והוא סגור בשני קירות לכל היותר. תקנה זו איננה עוסקת בייעוד השטח בפועל, ומדובר גם בשטח אשר משמש בפועל כשטח עיקרי, בתוך המבנה.

בתיק וע' [וועדת זכאות] 132/05 צרפתי ועוד 22 תיקים אחרים נ' וועדת הזכאות לפי חוק יישום תוכנית ההתנתקות תשס"ה - 2005 אשר נדון בבית משפט השלום בירושלים, שופט: מ' סובל, ערערו מתנתקים מגוש קטיף על החלטת הוועדה לגבי זכאותם, והתעוררה סוגיה של אופן חישוב שטחים וחישוב סכומי הזכאות.

פסק הדין פורסם במאגר lawdata.

לפי סעיף ט' 4 לתקנות התכנון והבניה [חישוב שטחים ואחוזי בניה בתוכניות ובהיתרים] תשנ"ב - 1992, נקבע כדלקמן:

"היה שטח בקומת כניסה לבניין מקורה באופן כלשהו בגובה שאינו עולה על שתי קומות, ולא היה סגור ביותר משני קירות, יבוא שטח זה במניין שטחי השירות לענין תקנות אלה; היה גובה הקירוי של שטח כאמור שתי קומות או יותר, לא יבוא אותו שטח במניין השטח הבנוי."

אמנם הדיון נסב על שיעורי הזכאות של המגורשים מגוש קטיף, אך לצורך זה נשמעה ונקבעה עמדת היועץ המשפטי לממשלה לפיו תחולת החוק בכל שטח מדינת ישראל ועוד נטען שם כי בכוונת היועץ המשפטי להעביר הנחייה ברוח החוק למשרד הפנים כדי שמשרד הפנים ינחה את כלל גופי התכנון לפעול כאמור, כלשונה של תקנה ט' 4, ולפטור את השטח המקורה שגובהו לכל הפחות גובה של 2 קומות, והוא סגור ביותר משני קירות - מחישובו במסגרת אחוזי הבנייה בתוכניות ובהיתרים.

בית המשפט היה ער לכך שעמדת המשיבים התבססה על החלטות של וועדות מקומיות לתכנון ולבנייה שהיו החלטות שגויות, ודחה את הערעור תוך שהוא קובע כי השטח בו מדובר בסעיף ט 4 - אינו שטח בניה. ערעור שהוגש על פסק דין זה נדון בבית המשפט המחוזי בירושלים בפני השופטת י' צור, ונדחה [ע"א 2373/08 צרפתי ואח' נ' וועדת הזכאות, בית המשפט המחוזי בירושלים, פסק דין מיום י"ב בטבת תשס"ט [8 לינואר 2009] [פורסם במאגר lawdata].

גם פסק הדין שבערעור נומק ובכך הוסר ספק וציבור המתכננים מוזמן לנצל את סעיף ט 4 בתקנות לצורך פטור מאחוזי בנייה של חללים בגובה 2 קומות ויותר הסגורים ב- 2 קירות או פחות.

להלן התקדים בעניין זה שהתקבל על ידי וועדת ערר מחוזית - מחוז דרום, בו נדונה תוכנית שכללה במרכז הסלון חלל בגובה מעל 2 קומות שאינו סגור ביותר מ- 2 קירות [חלל פנימי גבוה בתוך דירה]:

"החלטה

ערר על החלטת המשיבה בתיק מספר 3070570 בקשה מס' 20040117 בבניין הנמצא בגוש 100246 מגרש 57/56 בישוב מבועים.

העורר הגיש בקשה לבניית בית מגורים. המשיבה החליטה בשלב זה לדחות את הדיון - "עבירת זכויות בנייה".

שאלת המחלוקת בין הצדדים הינה פרשנות של סעיף 4 ט' לתקנות התכנון והבנייה (חישוב שטחים ואחוזי בנייה בתוכניות ובהיתרים) תשנ"ב - 1992.

אנו סבורים כי הפרשנות הצודקת הינה בפרשנות העוררים וכמפורט בחוות דעתו של ד"ר אברהם בן עזרא.

אנו סבורים כי סעיף זה עוסק בשטחים בתוך הבניין, לפיו שטח הנמצא בקומת כניסה לבניין והוא מקורה מעל גובה 2 קומות, אין להביאו במניין חישובי השטחים כשטח לבנייה. אשר על כן, החלטנו לקבל את הערר, ולהורות למשיבה ליתן את ההיתר המבוקש."

טוען סינון...ajaxSpinner