תפריט חיפוש

עוד סיבה למניעת כניסתו של משה לא"י

23 ספטמבר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא

מדוע לא הותר למשה רבנו להיכנס לארץ ישראל לאחר שהנהיג את בני ישראל ביציאתם ממצרים ואברעים שנה במדבר עד הבאתם אל גבולות הארץ המיוחלת?

בפירוש הרלב"ג [רבי לוי בן גרשון] לספר יהושע, מעלה הוא סיבה אפשרית מקורית, מעניינת, נוספת לדרמה המתוארת בסוף התורה, והיא, הישארותו של משה בראש פסגת הר נבו, משם היה יכול להביט אל הארץ, אך מבלי שיורשה לעלות אליה.

לפי הרלב"ג, העם לא היה ראוי, לאור חטאיו במדבר, לכך שיונהג על ידי משה בכיבוש הארץ.

לאמור, לא בעונשו של משה מדובר, אלא בעונשו של העם.

ולהלן ציטוט מדבריו, בלשונו המיוחדת של הרלב"ג:

"משה עבדי מת. ראוי שיובן מזה כי עבור ישראל את הירדן הזה לא הסכים השם יתברך שתהיה בחיי משה, כי הוא ית' גזר עליו שלא יעבור את הירדן לסיבה התבארה בתורה ולזה נתאחר זה עד מות משה כי אין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלוא נימא ואולי נתחברה לזה סיבה אחרת וזה כי כבר נתבאר בספר שופטים כי עזב יהושע מהגויים ההם אומות למען נסות בם את ישראל השומרים הם את דרך ה' ללכת בם כאשר שמרו אבותם אם לא, והנה אפשר כי ישראל לא היו ראויים שתגיע להם זאת ההצלחה על ידי משה כמו שכיוון משה מתחילת העניין בצאתם מארץ מצרים, וזה שאם היו אלו המלחמות [של כיבוש הארץ – אב"ע] נעשות על ידי משה, היה משיג אל אלו האומות בכללן כיליון חרוץ לעוצם מעלתו ותוקף הנפלאות הנעשית על ידו ולזה תמצא בסיחון ועוג שנלחם בהם משה שלא נשאר בהם שריד ופליט, ולהיות ישראל בלתי ראויים לכמו זאת ההצלחה כמו שהתפרסם מדבר המרגלים לא זכו אל שתהיה זאת המלחמה על ידי משה והייתה על ידי יהושע, ולא היה כוחו כל כך גדול".

[הדברים כאן הם על פי "עיונים בחוכמת הרלב"ג" מאת א' בן עזרא בהוצאת "קורטוב"].

טוען סינון...ajaxSpinner