תפריט חיפוש

מהות תפקידו של המומחה

24 אפריל, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא

מומחה המתמנה על ידי בית המשפט, אינו בעל תפקיד של מאזן, מגשר, מפשר ולא צריך להוציא תחת ידו מסמך שיהווה מסמן-ביניים בין שתי גישות קיצון מנוגדות.

עליו לבדוק כל טענה לגופה, ולהכריע בה ללא פניות, בהתאם לשיקול דעתו המקצועית. עליו לבדוק אם צד א' צודק בטענתו, או אם הצדק הוא עם צד ב', או שמא שניהם טועים בגישתם, ובמקרה כזה שומה על המומחה  לתת את הפתרון המקצועי הנכון.

אם מדובר בליקויי בניה, על המומחה לקבוע מהי עלות תיקונו של ליקוי, גם במצב בו העלות חורגת מקביעות המומחים. קביעותיהם של המומחים אינם סף תחתון וסף עליון, והמומחה יכול לקבוע עלות תיקון נמוכה מזו שקבע מומחה הנתבעת או גבוהה מזו שקבע מומחה התובעים.

על המומחה להביא לידיעת בית המשפט את מלוא המכלול ובית המשפט הוא אשר מוסמך לקבוע, האם לחייב צד לדיון בפיצוי הנתבע או בפיצוי האמתי - אף שלא נתבע, בין אם פיצוי זה גבוה מהערכת התובעים ובין אם הוא נמוך מהערכת הנתבעים.

מומחה אשר מגביל את חוות דעתו בין המינימום שנקבע על ידי צד א' לבין המקסימום אשר נקבע בכל פריט ופריט על ידי צד ב' – אינו מומחה אלא מגשר, מפשר, מאזן, ובית המשפט לא זקוק לחוות דעתו.

יש ושני הצדדים לדיון מחזיקים בטעות, והמומחה מטעם בית המשפט אמור ליישב את הטעות, וזאת יעשה בהתאם לתפישתו ומיטב כישוריו.

טוען סינון...ajaxSpinner