תפריט חיפוש

חלחול וניקוז

16 ינואר, 2024 |
ד"ר אברהם בן עזרא

ניקוז מי גשם מגגות, משטחים מרוצפים ומרפסות, מוסדר בפרק 7 של הל"ת - הוראות למתקני תברואה תש"ל - 1970.

הדרישות למזחלות ולגשמות - מפורטות שם.

כשמי-הגשם מגיעים למפלס הקרקע, קיימת עדיפות להחדירם לאדמה על מנת להעשיר את מי התהום, וזאת כתחליף עדיף על הזרמת מי הגשם דרך מערכת ניקוז עירונית לים, או כל הסדר אחר.

להלן הוראה מס' 7.1.4 בהל"ת:

" 7.1.4 מי גשם מגגות, מרצפות, מרפסות ומכל שטח הנכס יטופלו כמפורט להלן:

7.1.4.1 הם יוחדרו לקרקע בתחום הנכס ובלבד שמדובר בקרקע מחלחלת.

7.2.4.2 באישור המהנדס, כי אין קרקע מחלחלת בנכס - יוחדרו מי הגשם לקרקע המחלחלת בנכס סמוך ובלבד שהתקבלה על כך הסכמת בעל הנכס הסמוך. בפסקה זו "נכס סמוך" - נכס הגובל בנכס נושא הבקשה או מצוי בקרבתו לרבות שטח ציבורי בבעלות הרשות המקומית.

7.1.4.3 באישור המהנדס, כי אין דרך להחדיר את מי הגשם לקרקע מחלחלת כאמור בפסקאות 7.1.4.1 ו- 7.1.4.2, יסולקו המים למערכת ניקוז או תיעול באופן שלא יגרם כל נזק או מפגע לבניין או לסביבה.

7.1.4.4 החדרת מים לקרקע באזורי תעשיה תהיה באישור רשות הבריאות."

 

"המהנדס" בהוראות הנ"ל הוא מהנדס הוועדה המקומית לתכנון ולבניה, ורק הוא מוסמך לפטור מביצוע הניקוז אל מי תהום, במצב בו הקרקע לא מחלחלת וצריך לאתר דרכים ושיטות אחרות.

ראה גם ערך: "תכסית".

 

 

טוען סינון...ajaxSpinner