תפריט חיפוש

אין מוקדם ומאוחר בתורה

16 פברואר, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא

בפרשיית "תרומה" מדובר באירועים שארעו לאחר חטא העגל המסופר בפרשת "כי תישא", הבאה לאחר שתי פרשיות הלאה מ"תרומה", ומעניין לעיין בפירושו של עובדיה ספורנו בקשר ל"מה קדם למה"..

בפרשת השבוע "תרומה" מדובר על אופן בניית המשכן, ובשתי פרשיות הלאה – [אחרי "תרומה" – באה פרשת "תצווה", ואחרי "תצווה" – באה פרשת "כי תישא"] – רק בפרשת "כי תישא" – מסופר על חטא העגל.

לפי עובדיה ספורנו בפירושו לתורה, סדר הדברים היה אחר. ראשית – חטא העגל, ורק לאחר מכן – ההוראות לבניית המשכן, כפי שהן מפורטות בפרשיות תרומה ותצווה.

[ישנה מחלוקת בין הרמב"ן, שפירש הכול לפי סדר כרונולוגי הקיים בתורה, לבין רוב המפרשים – רש"י, אבן עזרא וגם ספורנו – אשר גרסו כי "אין מוקדם ומאוחר בתורה", והסדר הכרונולוגי של האירועים לא נשמר בפרשיות השבוע].

ספורנו מפרש בפרשת "תרומה" כדלקמן:

וכן תעשו, אתם, כדי שאשכון בתוככם, לדבר עמך ולקבל תפילת ועבודת ישראל, לא כמו שהיה העניין קודם העגל כאמרו "בכל המקום [אשר אזכיר את שמי] אבוא אליך".

לאמור, עד חטא העגל, די היה לעם ישראל בקיום האל בכל מקום, אך בפרשיית העגל הובהר כי העם זקוק למיקום מסוים ומוחשי ולכן ניתנו הוראות לבניית המשכן וכל כליו, כמובן, לאחר חטא העגל וכתוצאה מחטא זה.

טוען סינון...ajaxSpinner