תפריט חיפוש

באילו מקרים התקן שאינו רשמי מחייב?

2 מרץ, 2022 |
ד"ר אברהם בן עזרא

על פי חוק התקנים, תקן רשמי מחייב ואילו תקן שאינו רשמי – אינו מחייב.

עלפי חוק המכר (דירות) תשל"ג - 1973, כל תקן ישראלי מחייב את המוכר ביחסיו עם רוכש דירה, ככל שישנו תקן, ולכן גם תקן ישראלי שאינו רשמי - מחייב את המוכר.

לפיכך, יש שתי רמות של בניה חוקית:

האחת – בניה על פי התקנות והתקנים הרשמיים, ורמה מחמירה יותר – לפיה נדרש לבנות על פי התקנות וכל תקן ישראלי, כאשר יש כזה, בין אם הוא רשמי ובין אם לא.

הרמה המחמירה – חלה על מוכר דירה [קבלן או יזם, או כל מי שמוגדר עפ"י חוק המכר (דירות) כמוכר].

הרמה המקלה – חלה על אחרים, כגון – מי שבונה את ביתו, ולא מוגדר כמוכר על פי חוק המכר (דירות).

 

טוען סינון...ajaxSpinner