תפריט חיפוש

איחור במסירת דירה

25 אוגוסט, 2015 |
לירן שפירא

ידוע כי איחור במסירת דירה עלול להיגרם עקב סיבות שונות כגון: מחסור בפועלים או בחומי בניה, עונת גשם קשה במיוחד, שינוי מדיניות בנושא עובדים זרים וכמובן גם מלחמה או אסונות טבע וכיו"ב. כתוצאה מכך, קשה לדייק בחיזוי מועד גמר הבניה.

ככל שהקבלן מאחר במסירת הדירה עד שלושה חודשים מיום המסירה המובטח, הוא לא יפצה את הדיירים עבור תקופת הפיגור – ואולם, אם יאחר ולו ביום אחד מעבר לכך יצטרך לפצות את התובעים בהתאם לחוק המכר (דירות) על כל התקופה כולה.

ראה: ע"א 583/84 גורי ואיזנקוביץ נ' רובינשטיין ושות' פס"מ מ"ו (3) 359:

"גם אם מדובר במקרה הגבולי של 91 יום, יש למנות את ההפרה למן היום הראשון לאיחור במסירה."

ראה גם בבקשת רשות ערעור על פסק דין זה – ר"ע 372/85 רובינשטיין ושות' נ' גורי ואיזקוביץ (בית המשפט העליון, הנשיא מאיר שמגר, לא פורסם) – מובאת בתוך פסק הדין ע"א (מחוזי י-ם) 68/85 71/85 סולל בונה בע"מ נ' נמרוד ושלומית ברקן ונגד אלרם בע"מ (השופטים יורם נועם, אברהם טל וחגי ברנר), המובא בספר "תכנון דירה כחוק" מאת ד"ר א' בן-עזרא, בהוצאת "בורסי":

"בית המשפט המחוזי סבר בצדק כי אין בניסוח זה כדי להפחית אוטומטית תשעים יום מכל פיגור. מה שנובע מן הנוסח הוא כי אם הפיגור אינו עולה על תשעים יום, אין לראות בכך הפרת הסכם ותו לא. אין בכך ללמוד כי על כל מועד שיקבע בחוזה על המועד למסירת הדירה, לפי העניין, מתווספים תמיד תשעים יום, וכי תשעים הימים הראשונים אחרי מועד פלוני אינם באים במניין תקופת הפיגור."

לעיתים הדייר הוא אשר גורם להצדקת האיחור במסירה ע"י הקבלן, בכך שהוא מבקש שינויים בדירה, שינויים אשר מאריכים את תקופת הביצוע.

עצות מעשיות

ראשית, מומלץ להמעיט בבקשת שינויים ותוספות בדירה, אשר עלולים להצדיק איחור במסירה. בכל מקרה, כשנאלצים להזמין שינויים ו/או תוספות, יש לסכם בכתב לא רק את המחיר, אלא גם אם השינוי המבוקש גורם לעיכוב במסירת הדירה, ואם כן, בכמה זמן.

שנית, גם ביטולים שלכאורה לא אמורים ליצור עומס על הקבלן ,טעונים הסכם בכתב בדבר הזיכוי המתאים ובדבר השינוי (אם ישנו) במועד המסירה בעקבות הביטול.

כדי להכין תחשיב בסופו של יום לגבי הסכום המגיע בגלל איחור במסירה, יש לזכור שני דברים:

א) התחשיב צריך להערך על-ידי עו"ד אשר יחשב את זכויות הדיירים לפי ההוראות שבחוק המכר (דירות).

ב) יש לדאוג לבקשה לפיצול סעדים, אשר גם היא תערך כמובן על-ידי עו"ד, או לכרוך את הדרישה לתשלום עבור איחור במסירה, ביחד עם כל שאר הדרישות שיש לדייר לגבי הדירה, מול הקבלן.

טוען סינון...ajaxSpinner