תפריט חיפוש

תקנה 90

20 דצמבר, 2020 |
ד"ר אברהם בן עזרא

לא כל שינוי הוא גם שיפור; לא כל שינוי הוא שינוי לטובה.
בענייננו מדובר בתקנות סדר הדין החדשות, שטרם נכנסו לתוקף, אשר תחת הכותרת: "סמכותו של מומחה מטעם בית המשפט".

תקנה 90 שם, קובעת לאמור:

"מומחה מטעם בית המשפט רשאי לדרוש מבעל דין להעמיד לבדיקה את נושא חוות הדעת; כן הוא רשאי לדרוש מבעל דין לאפשר לו לשמוע את דעתו של מומחה שנתן חוות דעת מטעם בעל דין ולקבל מכל אדם או מוסד את העתקי הרשומות הנוגעות לנושא הבדיקה כאמור." 

מכיוון שיש לי מינויים לא מעטים מטעם בתי המשפט, בצד עבודתי העיקרית בתחום המומחיות כמומחה מטעם צדדים לדיון [תובעים, נתבעים, דיירים, יזמים, קבלנים] – אעלה הצעות להתנהגות ולהתנהלות ראויות ביחס לנושאים הכלולים בתוך תקנה 90 הנ"ל, גם למומחה מטעם בית המשפט - וגם למומחה מטעם צד לדיון.

תקנה 90 המצוטטת לעיל - והמומחה מטעם בית המשפט:

  1. איני מתכוון להציע למומחה צד לדיון, בשום מצב, כי יוסיף הסבר מקצועי בעל פה בעת מתן עדותו לגבי סוגיות שעל הפרק, מעבר לאשר כתוב בחוות דעתו. המצב האידיאלי הוא, שכתשובה המומחה יפנה אל סעיף בחוות הדעת, כי חזקה על מומחה כי הוא יבהיר את חוות הדעת בתוכה. הוספת פרקים מאוחרים בכתב או בעל פה לחוות הדעת – יכולה להיות תוספת לחוות הדעת תוך הרחבתה [לא הסברתה], וככל שצד לדיון מעוניין לעשות זאת, יש בידיו הדרך המשפטית והגלויה, לבצע את כוונותיו – לא דרך המומחה מטעם בית המשפט. מומחה בית המשפט אינו ידו הארוכה של בית המשפט ובית המשפט לא מחויב לאמץ את חוות דעתי המקצועית, למרות שהוא מינה אותו כמומחה מטעמו.
  2. קל וחומר, מומחה בית המשפט לא אמור לקבל מצד לדיון "רשומות הנוגעות לנושא הבדיקה": לא ברור מהו טיבן של הרשימות, אין הליך כזה של מסירת חומר על אתר העובר דרך מומחה ביהמ"ש היישר לתיק ביהמ"ש מבלי שיתקיים דיון לגבי כשרות ההעברה, ורשומות אלו אינן מוגדרות בחוק ובתקנות או בכל תקן, לא ברור מהם גבולותיהן, האם הרשומות כוללות תכניות, מפרטים, תמלילים וכיוצא בזה, מסמכים שדינם להיכנס לתיק רק בדרך הבדוקה, היא דרך בית המשפט, ואז ממילא מומחה בית המשפט מקבלן כקבלת יתר כתבי בית דין. מומחה בית המשפט לא צריך לאפשר לצד לדיון לעקוף את בית המשפט בעניין זה, וליצור מסלול עוקף להחדרת מסמכים לתיק ביהמ"ש שבוודאי פועלים לטובת צד לדיון; לא על המומחה להחליט החלטה, האם מסמך כלשהו שנכלל באותן "רשומות" עלומות הוא ראוי שייכלל במסגרת המסמכים המהווים ראיות בתיק, אם לאו.
  3. מומחה בית המשפט אינו אמור לאפשר לצדדים או לבאי כוחם או למומחים מטעמם - לקיים בפניו דיונים, ישיבות, שיחות, בענייני זכויות הצדדים. הליך בדיקת הנכס על ידי המומחה מטעם בית המשפט אינו הפורום המתאים לניהול חקירות, לגביית עדויות ולקבלת הבהרות משפטיות או מקצועיות.

תקנה 90 והמומחה מטעם צד לדיון:

  1. אם מומחה בית המשפט פונה אל מומחה צד לדיון ומבקש לשמוע את דעתו המקצועית בסוגיה כלשהי העומדת על הפרק, צריך מומחה צד לדיון להימנע מלנצל פניה זו כדי ליצור במה להשמעה ולהאדרה של גרסתו "בתנאי שדה", ולהפנות את מומחה ביהמ"ש אל חוות הדעת ותו לא.
  2. אם מומחה בית המשפט מבקש השלמת מסמכים ותוכניות – מומחה צד לדיון יספקם אר דרך בא כוח צד לדיון, ועליו להימנע מקשר ישיר עם מומחה בית המשפט.  יבקש מסמכים – אפנה אותו לבית המשפט.

סיכום

תקוותי כי תקנה 90 תשתנה מהותית או תבוטל.

טוען סינון...ajaxSpinner