תפריט חיפוש

גג רעפים: מעמדו בבניין

26 נובמבר, 2023 |
ד"ר אברהם בן עזרא

לגג הרעפים מעמד מיוחד במבנה הכולל; מצד אחד הוא מהווה גג עליון למבנה, וככל ששלד הבניין הוא השלד "מהמסד ועד הטפחות".
מצד שני, לפחות לגבי בניה קונבנציונאלית, שלד הבניין (מבטון מזוין, או אפילו מפלדה) - עומד על מכונוֹ גם בלעדי גג הרעפים (עם תקרה עליונה אופקית המהווה את "הטפחות").

בית המשפט המחוזי נדרש לסוגיה זו בע"א 2715/01 אבן עודד ואח' נ' אימאן עבד אלבאקי, בית המשפט המחוזי בחיפה, שופטים: ד"ר דן ביין סגן נשיא, ש' וסרקרוג, א' רזי, וקבע בספק דינו כי גג הרעפים אינו חלק משלד הבניין.

להלן מובא פסק הדין (שלא פורסם) בשלמות:

--------*--------

ע”א 2715/01 אבן עודד ואח’ נ’ אימאן עבד אלבאקי

בית המשפט המחוזי בחיפה

בפני הרכב כב’ השופטים:

ד”ר ד.ביין – ס. נשיא [אב”ד]

ש. וסרקרוג

א. רזי

בעניין: 

1. אבן עודד

2. אבן עומרי

ע”י ב”כ עוה”ד צהלה הלוי ואח’ המערערים

– נגד –

אימן עבד אלבאקי

ע”י ב”כ עוה”ד עלימי חסן עלי המשיב

 פסק-דין

1.   הערעור הוא על פסק – דין של ביהמ”ש השלום בחדרה (כב’ השופט סברי מוחסן), בת”א 6808/98, שניתן ביום 18/07/01, לפיו התקבלה בחלקה תביעת התובעים לפיצוי בגין ליקויי בניה.

הנתבע חויב לשלם לתובע סכום של 34,590 ש”ח, בניכוי סכומים אחרים שנקבעו שם (ראה סעיף 7 של פסה”ד של בימ”ש קמא).

2.   הערעור מתייחס לאותם ליקויים שלא יוחסו לנתבע, ושבימ”ש קמא קבע כי הם חלק מעבודות השלד, שנעשו על ידי אחר.

כמו כן, טוענים כי היו רשאים בנסיבות העניין, לעכב תחת ידם את השיקים שנמסרו לנתבע, וכי האחרון רשאי היה להיפרע מהם רק לאחר השלמת כל הבנייה, בנסיבות אלה תובעים הם החזר של הוצאות הביטול.

המערערים טענו גם, כי יש לתקן טעות סופר שנפלה בפס”ד של בימ”ש קמא, אשר לא הוסיף את המע”מ על סכום הפיצוי שפסק, וזאת למרות שחווה”ד של המומחה מטעם ביהמ”ש, שאומצה על ידו, חייבה הוספת מע”מ על אותו סכום שהציע.

נדון תחילה בטענה האחרונה.

3.   אין ספק כי נפלה שגגה בפני בית משפט קמא, בכך שלא חייב את המשיב בתשלום המע”מ של 17% על הסכום שנפסק, ואנו מתקנים פגם זה ומחייבים את המשיב בתשלום כאמור. תיקון זה נדרש על ידי בימ”ש קמא, בבקשה לתיקון טעות סופר.

4.   השאלה הנוספת שמצאנו לנכון לדון בה במסגרת הערעור היא, אם ההסכם שנערך בין המערערים לבין קבלן אחר, מר עתאמנה סעיד מכפר קרע, לגבי ביצוע עבודות שלד הבניין. שאלה זו צריכה הכרעה, מאחר שבימ”ש קמא קבע שכל העבודות האחרות, למעט עבודות השלד נעשו על ידי הנתבע.

עלות תיקון עבודות אלה על פי חווה”ד של המומחה הועמדה על סכום כולל של 19,800 ש”ח (ללא מע”מ) כאשר זה כולל החלפת גדי העץ בגג (17,600 ש”ח) וכן עבודות פירוק והרכבה חוזרת של הרעפים שפורקו.

השופט קמא ענה על שאלה זו בחויב, קרי, ראה את הקמת גג הרעפים כחלק מעבודות השלד, ודחה את התביעה לפיצוי בגין ליקויים אלה, כנגד הנתבע, לאור קביעתו כי השלד נבנה על ידי אחר – מר עתאמנה.

5.   איננו רואים עין בעין את החלטת בית – משפט קמא.

לדעתנו, יש לתת למונחים המופיעים בהסכם הרלונטי (נספח א’ – מסמך הנושא תאריך 10/12/95), השוא הסכם בניית השלד שנערך עם הקבלן האחר, משמעותם הטבעית. לכאורה, עבודות שלד, ככלל, אינן כוללות בניית גג רעפים, בהיותה עבודה אחרת הדורשת מומחיות מיוחדת. כמובן יתכן, שלפי הנוהל כמקובל בענף, או במקרה זה הסכימו הצדדים, כי קבלן השלד אחראי גם לעבודות רעפים אך, על מנת לסטות מהמשמעות הטבעית, היה צורך בהבאת ראיה על נוהג מקובל בענף או בין הצדדים. באותו הסכם נזכרת המילה “יציקת הגג” לצורך ביצוע התשלום השני. אין התייחסות מפורשת לגג הרעפים.

בנסיבות אלה, מי שהיה צריך להביא ראיה זו, הוא הצד הטוען כנגד המשמעות הטבעית של המילים, קרי, במקרה זה, המשיב והוא נמנע מהבאת ראיה כזאת.

6.   התוצאה מן האמור היא, שאין מנוס מקביעה שהסכם בניית השלד, אינו כולל את גג הרעפים, ומכאן נובע, שעבודת הרעפים היא בין העבודות אשר המשיב נטל על עצמו לבצע. לכן, גם כל הליקויים בעבודה זו, נופלים על שכמו.

7.   בשים לב לאמור, אנו סבורים שיש לקבל את הערעור בנקודה זו ולחייב את המשיב לשלם למערערים סך של 19,800 ש”ח, בצירוף מע”מ.

התוצאה

8.   אנו מורים על קבלת הערעור בחלקו.

המשיב ישלם 17% על סכום הפיצוי שנפסק בבית משפט קמא (34,590 ש”ח). כמו כן ישלם המשיב למערערים סכום של 19,800 ש”ח, בצירוף מע”מ. הסכומים הנ”ל יישאו הפרשי הצמדה ורבית כחוק מיום 11/01/00 ועד התשלום המלא בפועל.

כמו כן, ישא המשיב בהוצאות ובשכ”ט המערערים בהליך שבפנינו בסכום של 3,000 ש”ח + מע”מ, נכון למועד מתן פסק – הדין בערעור.

הפיקדון אם הופקד, יועבר לידי ב”כ המערערים, על חשבון ההוצאות שנפסקו.

המזכירות תמציא העתק לב”כ הצדדים.

 ניתן היום י”ג בסיון תשס”ב, 26 במרץ 2002 בהעדר הצדדים. 

 

 

 

טוען סינון...ajaxSpinner