תפריט חיפוש

דרך גישה אל המרחב המוגן

16 ינואר, 2024 |
ד"ר אברהם בן עזרא

בבדיקת נתוני תכנון של דרך גישה בבניינים מסוגים שונים, נדרש להתייחס למכלול רחב יריעה של תקנות.

הדוגמא שלהלן ממחישה זאת:

על פי פרק ד' סימן ב' לתקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים) תש"ן - 1190, תקנה 237 החלה על רוחב דרך גישה אל כיוון דלת המרחב המוגן המוסדי, נדרש כדלקמן:

"סימן ב' - גישה למרחב מוגן מוסדי

דרך גישה (תיקונים: התשנ"ד, התשס"ב, התשס"ט)

237. הגישה למרחב המוגן המוסדי תהיה דרך חדר המדרגות של הבניין והשטח הסמוך לו ובכל מקרה תאפשר מעבר לנכה בכיסא גלגלים שנמצא באותה הקומה; רוחב המעבר החופשי בסמוך לדלת המרחב המוגן יהיה 130 סנטימטרים לפחות."

 

הערות:

  1. המונח מקלטים אשר בכותרת התקנות, מכוון גם למקלט וגם למרחב המוגן.
  2. הגדרת "דרך גישה" היא כדלקמן:

"דרך גישה" - דרך שהתחלתה בכניסה למקלט במפלס פני הקרקע הסמוכים וסיומה בכניסה המוגנת; דרך הגישה מהווה חלק בלתי נפרד מהמקלט וצורתה: מהלך מדרגות, פרוזדור או מנהרה".

  1. אין הגדרה למונח: "גישה", אלא רק ל"דרך גישה".

-----------*----------

אפשר ללמוד על תוואי דרך הגישה (כאשר נכתב בתקנות "גישה"), מתוך הגדרת "דרך גישה למרחב מוגן קומתי" - ההגדרה היא כדלקמן:

"דרך שתחילתה בכניסה למרחב המוגן הקומתי וסיומה בחדר מדרגות".

 

[עדיין צריך ליישב את ההגדרה, מבחינת משמעות וכוונת מתקין התקנות, עם הערה מס' 2 לעיל].

----------*----------

מדוע נדרש כי דרך הגישה תהיה ברוחב 130 ס"מ, בעוד לגבי דלת המעבר לנכה - אין דרישה כזו?

ובכן, אין שום קשר בין דרישת רוחב מעבר לכיסא גלגלים דרך דלת, לבין רוחב מעבר לכיסא גלגלים בפרוזדור, מהטעם שהרוחב הנדרש לגבי פרוזדור מיועד לכך שתהיה אפשרות סיבוב (הלוך - חזור; פרסה) בפרוזדור. ראה בעניין זה תקן ישראלי 1918 חלק 1 (2008) "נגישות הסביבה הבנויה: עקרונות ודרישות כלליות" ראה תרשים מס' 9.

----------*----------

הדרישה הנ"ל לרוחב דרך גישה אל המרחב המוגן חלה, כאמור, לגבי מרחב מוגן מוסדי, והיא חלה גם לגבי ממ"ק - מרחב מוגן קומתי, על פי תקנה 176 בפרק ב' סימן ב', המאמצת את התנאים החלים על דרך גישה כפי שהם בפרק ד':

 

"סימן ב' - דרך הגישה למרחב מוגן קומתי

דרך הגישה (תיקון התשנ"ב)

175. הגישה למרחב מוגן קומתי תהיה דרך חדר המדרגות של הבניין והשטח המשותף בקומה.

סוג חדר המדרגות המשמש כדרך גישה (תיקונים: התשנ"ב, התשנ"ד)

176. חדר המדרגות של הבניין והשטח המשותף המשמש דרך גישה למרחבים המוגנים הקומתיים ייבנו בהתאם למפורט בפרק ד' של חלק זה."

 

להזכיר, בפרק ד' במרחב המוגן המוסדי - רוחב דרך הגישה למרחב המוגן הוא 130 ס"מ.

 

 

טוען סינון...ajaxSpinner