תפריט חיפוש

חוות דעתו של מומחה בית המשפט

29 יולי, 2021 |
ד"ר אברהם בן עזרא

על פי תיקון תשפ"א לתקנות סדר הדין האזרחי תשע"ט - 2018, תקנה 90, "מומחה בית המשפט רשאי לדרוש מבעל דין להעמיד לבדיקה את נושא חוות הדעת".

מדובר בהענקת סמכויות למומחה מטעם בית המשפט, וצריך להשכיל לעשות שימוש נכון בתקנה.

המטרה היא, כי מומחה בית המשפט יביא לפתחו של בית המשפט תמונת מצב מקצועית, מושלמת ואובייקטיבית.

אלא שזו לא המטרה היחידה - מטרה לא פחות חשובה היא, למנוע מהמומחה להוות ערוץ לשיבוש הליכי משפט, וכדוגמא שכיחה בנסיבות עבודתו של מומחה בית המשפט - למנוע ממנו לגרום להוספת מסמכים ותכניות לתיק בית המשפט - שלא ברשות בית המשפט, ולמנוע ממנו להוסיף זכויות משפטיות לטובת צד לדיון, זכויות שלא היו מושגות שלא באמצעות המומחה; שאם לא כן, צד לדיון יוכל בקלות יתירה להרחיב חזית טענותיו תוך עקיפת בית המשפט, דרך מומחה בית המשפט, על ידי העברת מסמכים דרכו לתיק בית המשפט – מסמכים שיהוו ראיות בהיותן חלק בלתי נפרד מחוות דעת המהווה ראיה.

השימוש המושכל בתקנה 90 נלמד מתוך פסקי דין והחלטות שיפוטיות.

בת"א 58206-08-20 תומר ולירז בן שבת נ' חב' וקנין עמרם קבלני בניין בע"מ, ביקשה הנתבעת רשות מבית המשפט להעביר אל המומחה פסיקה רלוונטית לחיזוק טענותיה, כדי להטות את חוות דעתו לטובתה.

לכאורה, בחסות תקנה 90 הנ"ל, המצאת ההפניות אל פסקי הדין לידי המומחה משלימה את זכותו לפנות אל צד לדיון כדי לקבל סיוע, ואין בכך פגם.

אלא שבית המשפט סבר אחרת, ובהחלטה [על גבי פיתקית] מיום 27.7.2021 הוחלט כדלקמן:

"הקביעה המשפטית במחלוקת בין הצדדים, היא תמיד של בית המשפט ולא של המומחה, וככל שקיימת מחלוקת כלשהי, אין מקום, לפחות בשלב זה, להמציא למומחה לא פסקי דין ולא החלטות, ומדובר בפעולה מיותרת לחלוטין.

כשתנתן חוות הדעת, וככל שיעלו מחלוקות או השגות באשר לקביעה זו או אחרת, ניתן להפנות למומחה שאלות הבהרה, לזמנו לחקירה, ולהעלות טיעוני הצדדים בפני בית המשפט, שהוא כאמור הפוסק האחרון, ולא המומחה".

[כדברי השופטת ג'אדה בסול, בית משפט השלום בחיפה].

גישה זו מלמדת, כי קביעותיו של מומחה בית המשפט אינן סופיות ונתונות להכרעה שיפוטית של בית המשפט.

אוסיף ואומר, כי גם הטענה שחוות דעתו אמורה להיות אובייקטיבית - אינה טענה לעומתית כלפי חוות דעת מומחי הצדדים, שכן גם חוות דעת מומחי הצדדים צריכות להיות אובייקטיביות ולא מוטות לצד המשלם שכר המומחים.

בנוסף, אין לפרש את תקנה 90 באופן שהיא תכשיר ערוץ להעברת ראיות ישירות אל מומחה בית המשפט, וגם כאשר הוא מבקש תכניות ומסמכים, מן הראוי שאלה יועברו אליו רק ברשות בית המשפט, אשר יבחן את ההיבטים השונים של העברת המסמכים, לאור תגובת הצד הנגדי ככל שישנה, ולאור הנסיבות.

טוען סינון...ajaxSpinner