תפריט חיפוש

"מבנה חדר מדרגות" בטרם תיקון מס' 3 לתקנות

30 אוגוסט, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא

לפי אילו תקנות היה צריך לתכנן מדרגות פנימיות בתוך דירה, טרם תיקון מספר 3 לתקנות שנכנס לתוקף במרץ 2009?

בתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) תש"ל - 1970, התוספת השנייה, שיכונו להלן לשם קיצור: תת"ב, יש חלוקה לסימנים - סימן א', סימן ב', וכן הלאה.

סימן ד' בתת"ב כותרתו היא - "סימן ד': מבנה חדר מדרגות", ותחתיו מצויות התקנות מ- 3.30 ועד - 3.49. כך היה עד לתיקון מס' 3 לתקנות תשס"ח 2008, בו כלולה הבהרה יותר ברורה וחד משמעית לאור אי הבהירות ודו המשמעות של נוסח התקנות עד אז.

על אף הכותרת הנ"ל, התקנות שמתחת כותרת זו ["מבנה חדר מדרגות"] אינן חלות רק על חדר מדרגות אלא גם על אלמנטים שאינם כלולים בחדר המדרגות המקובל, ואף אינם כלל מדרגות, ולהלן 3 דוגמאות:

תת"ב 3.30 דנה בכבש [מישור משופע], ולא בחדר מדרגות.

תת"ב 3.31 דנה בחומרי בנייה של משטחים ומעברים המצויים: בחדרי מדרגות, במדרגות, במשטחים ובמעברים המובילים אל מדרגות, בפרוזדורים וחדרי כניסה.

תת"ב 3.34 דנה גם במדרגות המצויות בתוך דירה. 

לאמור, מתקיים בסימן זה הכלל המוכר לכל מי שלומד את תורת המשפט, והוא, שהכותרת אינה מעידה בהכרח על התוכן, ובכל מקרה, הכותרת אינה מגבילה את מה שכלול תחתיה.

ניסוח זה הוא אמנם לא הכי נוח, ואף מטעה את מי שאינו בקי בשפת המשפט, אולם גם אי אפשר לדרוש ממחוקק המשנה כי יתאים את הכותרות לתוכן במקרים סבוכים שבהם צריך לכלול בכפיפה אחת פריטים רבים ושונים. כאמור, אי הבהירות הנ"ל הוסרה עם כינסתו לתוקף של תיקון מס' 3 – במרץ 2009.

לגופו של עניין, יש להבין כל תקנה מתת"ב בנפרד לפי לשונה ולא לפי כותרתה, וכאשר אין הגבלה לחלות התקנה בגוף התקנה - המסקנה היא שהתקנה חלה ללא הגבלתה.

לדוגמא:

לפי תת"ב 3.39 א':

"במהלך מדרגות אחד לא יפחת מספר המדרגות מ- 3 ולא יעלה על 16, ואולם בדירה בקומת קרקע ובתוך דירה מותר שמספר המדרגות במהלך מדרגות אחד יפחת מ- 3."

לאמור, בתוך דירה בלבד מותר מהלך שבו פחות מ-3 מדרגות - והדבר אסור בכל מקום אחר, ללא הגבלה - בין בחדר מדרגות בין מחוצה לו. מהלך בן 1 או 2 מדרגות אסור מחוץ לדירה, בחדר מדרגות כללי, ברכוש המשותף, בחנות, בשביל גישה או מעבר, וכיוצא בזה.

דוגמא נוספת:

בתת"ב 3.47 כלולות הוראות בדבר מדרגות טרפזיות. תקנות אלו לא מוגבלות למדרגות טרפזיות המצויות במבנה ציבורי או אחר, בחדר מדרגות או מחוצה לו, בתוך דירה או לא בתוכה – אלא הן תקנות בנות תוקף בכל מקום, כפי שרשום בגופן ובהתאם להגבלות המפורשות בהן, ולא לפי כותרתו של סימן ד'.

טוען סינון...ajaxSpinner