תפריט חיפוש

ניקוז גגות משופעים

4 ינואר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא

כללים לניקוז גגות משופעים על פי התקן החל ועל פי הוראות למתקני תברואה (הל"ת) תש"ל - 1970

הדרישה לניקוז גגות משופעים מפורטת ומתוארת בתקן 1205.2 שם כתוב בסעיף 3.3.1 כדלקמן:

"3.3.1 ניקוז גגות

גגות ינוקזו באמצעות גשמות, קולטי מי גשמים ומזחילות. אם גג הבניין מורכב מגגות במפלסים שונים, ינוקז כל גג בגשמה נפרדת מהגשמות המנקזות גגות אחרים, למעט במקרים שבהם אין כל סכנה של הצפת הגג הנמצא במפלס נמוך יותר.

כל שטחי הגג ינוקזו באמצעות קולטי מי גשמים (ראו סעיף 3.4.7), למעט השטחים המנוקזים אל מזחילות תלויות (ראו סעיף 3.4.8).

בגג מרוצף תנוקז שכבת המילוי שמתחת לריצוף אם היא עשויה חומרים כגון חול ואגרגאט דק ("סומסום")."

איננו רואים בתקן שום התייחסות לשטח הגג המנוקז, אלא רק חובה לנקזו ע"י גשמות ומזחילות.

בהוראות למתקני תברואה תש"ל—1970, [ובקיצור: הל"ת], פרק 7 דן בניקוז גגות.

בהוראה מס' 7.5.4 נאמר:

"7.5.4 למרות האמור לעיל, ניתן לנקז גג משופע או קטע של גג משופע על-ידי שפיכה חופשית ובלבד שמתקיימים התנאים כדלהלן:

7.5.4.1 הגג משופע והשטח אליו נשפכים המים שייכים לנכס אחד;

7.5.4.2 השטח המוטל המרבי של הגג לא יהיה גדול מ- 40 מ"ר

.........".

הבהרה:

הגבלת השטח מקסימלי של גג, שבו לא דרושים מזחלות ומרזבים, לכדי 40 מ"ר – הינה ללא שייכות למספר הכיוונים בהם מנוקז הגג, או לחלוקה כלשהי של שטח הגג לגורמים.

הגג יכול להיות חד שיפועי או אף מנוקז ב- 2 או ב- 4 מישורים, ודי בכך ששטחו הכולל לא יפחת מ- 40 מ"ר – בכל המשטחים יחדיו – על מנת שתהיה חובה בהתקנת מזחלות ומרזבים לכל שטח הגג.

עיון בתקנה 7.5.4 מלמד כי הל"ת מבדילות בין "גג משופע" לבין "קטע של גג משופע", ובבואן לקבוע באילו מקרים יותר ניקוז ללא גשמות ומזחלות, הל"ת מתנות ששטח הגג יהא עד 40 מ"ר, ולא כי שטח קטע של הגג יהיה בעל שטח עד 40 מ"ר.

כל שטחי הגג ינוקזו באמצעות קולטי מי גשמים המובילים את מי הגשמים לגשמות, למעט השטחים המנוקזים אל מזחילות תלויות, שמהן ינוקזו מי הגשמים באמצעות חיבור המזחילות אל גשמות.

אם גג הבניין מורכב מגגות במפלסים שונים, כל גג ינוקז בגשמה נפרדת ממערכת הגשמות המנקזות את הגגות האחרים, למעט המקרים אשר בהם אין כל סכנה של הצפת הגג הנמצא במפלס נמוך יותר. חובת ההוכחה כי כך הוא הדבר, חלה על מי שטוען כך, ובאין חישוב המוכיח שאין סיכון הצפה – חלה החובה לנקז כל גג בגשמה נפרדת ולא גג אל גג.

טוען סינון...ajaxSpinner