תפריט חיפוש

חלון בחדר שינה: האם החלון נאות מבחינת ייעודו?

16 ינואר, 2024 |
ד"ר אברהם בן עזרא

מדובר בחדר שינה (הורים) ששטחו 3.5 x 4 מ"ר = 14 מ"ר.

על פי תקנה 2.21, נדרש שיהיה בו חלון, ששטחו 8% לפחות משטח החדר, כלומר - 1.12 מ"ר.

נניח שהקבלן הכין פתח בקיר החיצוני למטרת התקנת החלון בשטח ברוטו 102 ס"מ x 110 ס"מ - גדול במידה קטנה מהמינימום הדרוש. ראה תרשים. 

את שטח הפתח, שהוא: 1.12 מ"ר = 1.10 x 1.02, הקבלן חילק כדלקמן:

בחלק התחתון - שגובהו 60 ס"מ - זיגוג קבוע, בטיחותי כמעקה, מטעמים ברורים. החלק העליון הנותר הוא: 50 ס"מ x 102 ס"מ ובוֹ התקין הקבלן חלון כע"כ, אשר השטח המרבי למעבר אוויר דרכו מתקבל כאשר כנף אחת פתוחה, והוא -

0.255 מ"ר = 0.5 x 0.51

להזכיר - שטח החדר 14 מ"ר, לפיכך שטח מעבר אוויר הוא -

1.8% = 14: 0.255

עוד נזכור - כי על פי תקנה 2.21 לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) תש"ל - 1970, התוספת השנייה, נדרש בחדר הנ"ל לפי שטחו חלון בשיעור 8% שהם 1.12 מ"ר - מבלי שצוין בתקנה כיצד יימדד שטח החלון.

----------*----------

ב - רע"א מילר ואח' נ' החברה המרכזית לפיתוח השומרון בע"מ ואח', בית המשפט העליון, שופטים: נ' סולברגר, י' מינץ, י' אלרון, נפסק כי השטח הרשום בתקנות הוא שטח הפתח, אולם באותו פסק דין - בהמשכו - נקבע כדלקמן:

"בבחינת למעלה מן הצורך, אציין כי לא נעלמה מעיני טענת המבקשים, שלפיה פרשנות זו עלולה לפגוע באפשרות הגשמת תכליתה של תקנה 2.21, אשר נועדה, לכאורה, להבטיח כניסת אור ואוויר במידה נאותה, באמצעות קביעת יחס מינימלי בין שטח החלון לבין שטח רצפת החדר. סבורני, כי ממילא, התקנות יכולות להבטיח, לכל היותר, את קיומו של פתח בקיר שיהיה בגודל מספק, כך שתתאפשר התקנת חלון נאות בעתיד."

 

לו הייתה, טרם פרסום פסק הדין בעליון (מועד הפרסום! כ"ו טבת תשפ"ג - 19.1.2023), שיטה לחשב את שטח החלון - לפי שטח מעבר אוויר דרכו, שכן ייעודו של החלון הוא לתאורה ולאוורור - הרי מאז פרסום רשות הערעור בביהמ"ש העליון, אין דרך ואין שיטת חישוב, אלא - יש "חלון נאות", המבטיח "כניסת אור ואוויר במידה נאותה", (המונחים הם ע"פ פסק הדין), ולאור זאת - נשאלת השאלה:

האם החלון שבשרטוט לעיל הוא נאות?

או, שמא, פסק הדין שגוי?

 

 

 

טוען סינון...ajaxSpinner