תפריט חיפוש

מספר הדירות בבניין משפיע על ערך הדירה

21 אוקטובר, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא

"סעיף 13 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א - 1970 הביא חידוש בדיני החוזים. בעודשבעבר, בעקבות ההלכות במשפט המקובל, נפסק לא אחת שבית המשפט לא יורה על פיצוי בגין נזק לא ממוניגרידא, קובע סעיף 13 הוראה מפורשת בדבר פיצוי בגין נזק שכזה."

לעתים הקבלן מתחייב כלפי הדיירים לבנות בית משותף בן 8 דירות, לדוגמא, ובפועל הוא מוכר 9 דירות, בין באמצעות חלוקה של אחת הדירות לשתי יחידות דיור, בין באמצעות קבלת היתר לדירה נוספת.

מבחינת הדיירים קוני הדירה אשר הובטח להם בחוזה בית משותף בן 8 דירות, נגרמה להם פגיעה בזכויותיהם וירידת ערך הדירה, שכן בגין הדירה הנוספת - הצפיפות גדלה, החנייה קשה יותר, וההסכם הופר בנושא הנדון. מעניין ללמוד מהו דברו של בית המשפט במקרים מסוג זה.

בת"א 15742/94 רשבסקי יון ולודמילה נגד אנגל חברה לקבלנות כללית בע"מ, בית משפט השלום בחיפה, פסק השופט ר' סוקול פיצוי כספי לדיירים בגלל שהחברה הקבלנית מכרהלתובעים דירה בבניין בן 11 דירות, ובפועל, בניגוד להסכם, בנתה 12 דירות באופן שהדירה הנוספת ממוקמת מעל דירת התובעים.

יצוין כי בתיק זה התובעים לא צרפו לכתב התביעה דו"ח שומה מטעמם הערוך על ידי שמאי מקרקעין, כדי להוכיח את שיעור נזקם, אלא הסתפקו בטענה בדבר נזק לא ממוני שהינו אובדן הנאה כתוצאה מתוספת הדירה שמעל דירתם.

התובעים לא הוכיחו את שיעור נזקם אלא העריכו ראש נזק זה, על דרך האומדנה, בסך 10% משווי הדירה, בהסתמכם על זכותו של בית המשפט להעריך שיעורו של נזק אשר הוכח קיומו.

הנתבעת טענה כי מכיוון שהתובעים לא הוכיחו כלל את מידת נזקם, ראויה תביעתם להידחות.

בית המשפט פסק כדלקמן:

"11. סעיף 13 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א - 1970 הביא חידוש בדיני החוזים. בעוד שבעבר, בעקבות ההלכות במשפט המקובל, נפסק לא אחת שבית המשפט לא יורה על פיצוי בגין נזק לא ממוני גרידא, קובע סעיף 13 הוראה מפורשת בדבר פיצוי בגין נזק שכזה. סעיף 13 הנ"ל קובע: גרמה הפרת חוזה נזק שאינו נזק ממון, רשאי בית המשפט לפסוק פיצויים בעד נזק זה בשיעור שנראה לו בנסיבות העניין."

ובהמשך לפסק הדין:

"לאחר ששקלתי את כלל נסיבות המקרה נראה לי שבדרך של אמדנה מן הראוי לחייב את הנתבעת לשלם לתובעים פיצוי בסך של 17,500 ש"ח, סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום בפועל, ולכן הנני מחייבה לשלם את הסך הנ"ל."

ראה גם ת"א 15939/93 שלום צבי נגד גני חדרה (1989) בע"מ, בית משפט השלום חיפה, שופט: ר' סוקול, בו נפסק פיצוי בגין ירידת ערך הדירה בבית משותף בגלל הוספת דירה מעל הרשום בהסכם המכר. בהסכם נקבע כי יהיו בבית המשותף 16 דירות ואילו בפועל נבנו 17 דירות. 

טוען סינון...ajaxSpinner